Prezentacja z Małych Projektów

advertisement

MAŁE PROJEKTY
Małe Projekty to operacje, które nie kwalifikują się
do wsparcia w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013,
jednak przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
czyli poprawy jakości życia lub zróżnicowania
działalności gospodarczej na obszarze LGD.
Wyróżnikiem „Małych Projektów” jest fakt, iż
wartość projektu może wynosić od 4500 zł do 100
000 zł oraz może być realizowane przez tradycyjne
stowarzyszenia oraz osoby prywatne.
1. Osoba fizyczna, która:
a) Jest obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
b) Jest pełnoletnia
c) Posiada miejsce zamieszkania na
obszarze objętym lokalną strategią
rozwoju zwaną dalej „LSR”, lub
wykonuje działalność gospodarczą
na tym obszarze albo;
2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, której
ustawy przyznają zdolność prawną:
a) Działająca na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę
na obszarze objętym LSR lub prowadzą
działalność na tym obszarze, lub
b) Utworzonym na podstawie przepisów ustaw,
w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które
posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR
lub prowadzą działalność na tym obszarze.
3. Osoby prawne: stowarzyszenia
zarejestrowane w KRS, fundacje,
instytucje kultury – jednostki JST
utworzone na podstawie ustawy z
dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności
kulturalnej, wspólnoty gruntowe –
ustawa z 29.06.1963 r. o
zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych, uczniowskie kluby
sportowe,
4. Z pomocy nie mogą
skorzystać: szkoły
publiczne, parki narodowe
i krajobrazowe, KGW
nierejestrowe, OSP
nierejestrowe, sołectwa.
1.Pomoc na „Małe
Projekty” przyznaje się w
formie refundacji części
kosztów niezbędnych do
realizacji małego projektu
(do 70% kosztów
kwalifikowanych).
2.Do kosztów
kwalifikowanych zalicza
się koszty ogólne
nieprzekraczające 10%
pozostałych kosztów
kwalifikowanych.
3.Do kosztów kwalifikowanych
małych projektów zalicza się także:
- podatek od towarów i usług
(VAT)
- wartość pracy oraz usług
świadczonych nieodpłatnie, nie
więcej niż 10% całkowitych
kosztów kwalifikowanych
4.W przypadku przyznania pomocy do
kosztów kwalifikowanych zalicza się
również koszty poniesione przez
wnioskodawcę przed dniem zawarcia
umowy, na podstawie której jest
przyznawana pomoc na małe projekty, lecz
nie wcześniej niż w dniu w którym został
złożony wniosek o przyznanie pomocy na
małe projekty, a w przypadku kosztów
stanowiących koszty ogólne – nie
wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.
5.Jeżeli mały projekt dotyczący
inwestycji jest realizowany także
poza obszarem objętym w LSR,
koszty poniesione poza tym
obszarem nie są kosztami
kwalifikowanymi małych
projektów.
6.Limit pomocy na jednego
beneficjenta, wynosi 100 tys.
złotych, przy czym wysokość
pomocy przyznanej na
realizację jednego małego
projektu nie może być wyższa
niż 25 tys. złotych.
1. Podnoszenie jakości
życia społeczności
lokalnej na obszarze
objętym LSR przez:
6. Inicjowanie powstawania,
przetwarzania lub wprowadzania na
rynek produktów i usług, których
podstawę stanowią lokalne zasoby,
tradycyjne sektory gospodarki lub
lokalnej dziedzictwo, w tym
kulturowe, historyczne lub
przyrodnicze, zwanych dalej
"produktami lub usługami
lokalnymi", albo podnoszenie jakości
takich produktów lub usług
W roku 2011 na małe projekty
jest przeznaczona kwota
150 000 zł.
Nabór planowany jest w
drugim kwartale tego roku.
Download