Planowane do osiągnięcia wskaźniki

advertisement
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz
zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
UPOWSZECHNIANIE IDEI EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
WOKÓŁ IDEI WSI TEMATYCZNYCH
Cel ogólny LSR
SPOŁECZEŃSTWO I WSPÓŁPRACA
rozwój lokalny sprzyjający włączeniu społecznemu, zabezpieczeniu potrzeb rozwojowych mieszkańców i
aktywności społecznej
Cel(e) szczegółowe LSR
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów oraz
potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich
Rozwijanie aktywności społecznej i współpracy mieszkańców w działaniach na rzecz rozwijania dobra
wspólnego, w tym wspieranie rozwoju partnerstw i sieci współpracy na poziomie lokalnym
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w działaniach społecznych, zwłaszcza inicjatyw wsi tematycznych
Przedsięwzięcia
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w
tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
UPOWSZECHNIANIE IDEI EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
WOKÓŁ IDEI WSI TEMATYCZNYCH
Wskaźnik
Wartość
wskaźnika z
LSR
Wartość
zrealizowanych
wskaźników z
LSR
Wartość wskaźnika
planowana do
osiągnięcia w
związku z realizacją
operacji
Wartość wskaźnika z
LSR pozostająca do
realizacji
25
0
3
22
sztuka
20
0
2
18
Liczba osób,
których
kompetencje
społeczne i
1 udział w życiu
lokalnym wzrósł
poprzez
działania
projektowe
osoba
100
0
10
90
Liczba osób,
które otrzymały
2 wsparcie po
uprzednim
udzieleniu
osoba
90
0
5
85
Lp.
Nazwa wskaźnika
Jedn. miary
ujętego w LSR
WSKAŹNIKI PRODUKTU
Liczba
wyposażonych
1 centrów
aktywności i
integrac
Liczba spotkań,
2 działań
integracyjnych
sztuka
WSKAŹNIKI REZULTATU
1
indywidualnego
doradztwa w
zakresie
ubiegania sie o
wsparcie na
realizację LSR,
świadczonego w
biurze LGD
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards