Cele LSR

advertisement
Cel ogólny nr 1
Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy
Cele szczegółowe:
1.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
Przedsięwzięcia:
1.1.1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw.
Cel ogólny nr 2
Rozwój lokalnych inicjatyw elementem zrównoważonego rozwoju obszaru LSR
Cele szczegółowe:
2.1. Rozwój infrastruktury służącej lokalnym inicjatywom
Przedsięwzięcia:
2.1.1. Budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury drogowej, turystycznej,
kulturalnej i rekreacyjnej.
2.2. Promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR
Przedsięwzięcia:
2.2.1.Organizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjnym
2.3. Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw
Przedsięwzięcia
2.3.1 Wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR.
2.3.2. Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność.
Cel ogólny nr 3
Wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR
Cele szczegółowe:
3.1.Podniesienie kompetencji mieszkańców obszaru LSR
Przedsięwzięcia:
3.1.1. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych mieszkańców LGD poprzez
szkolenia i kursy w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych
3.1.2. Bieżące wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, ze szczególnym
uwzględnieniem grup defaworyzowanych.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards