Załącznik nr 1 do naboru 7/2017

advertisement
Załącznik nr 1
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz
zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Ogłoszenie nr 7/2017
Cel ogólny LSR
Cel ogólny 1: Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska
przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia
Cel(e) szczegółowe LSR
Cel szczegółowy 1.1: Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów
naturalnych i lokalnego potencjału
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz
stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki.
Wskaźnik
Lp.
1
Wartość
wskaźnika z
LSR
Nazwa wskaźnika
Jedn. miary
ujętego w LSR
Liczba szkoleń z
zakresu ochrony
środowiska i
zmian
klimatycznych w
kontekście
rozwoju turystki
Szt.
3
Wartość
zrealizowanych
wskaźników z
LSR
0
Wartość wskaźnika
planowana do
osiągnięcia w
związku z realizacją
operacji
1
1
Wartość wskaźnika z
LSR pozostająca do
realizacji
2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards