prezentacja wskazniki

advertisement
Wskaźniki – naprawa systemu
mierzenia postępów w realizacji LSR
Wskaźniki - cel
Cel wskaźników:
• dokonać rzetelnej oceny postępu w realizacji
strategii jak najmniejszym nakładem sił i
środków.
• Skorygować ewentualne błędy w planowaniu
poprzez celowe kierowanie pozostałych
jeszcze do wykorzystania środków
finansowych.
ETAP I – analiza zastosowanych
wskaźników
1. Czy wszystkie wskaźniki są:
1. dobrze zdefiniowane?
2. Wymierne?
3. Osiągalne?
4. Odpowiednie?
5. Określone w czasie?
(SMART)
Wskaźniki zdefiniowane – to więcej
niż:
• Przyporządkowanie wskaźnika produktu do
każdego przedsięwzięcia;
• przyporządkowanie wskaźnika rezultatu do
każdego celu szczegółowego.
Zdefiniowanie wskaźników to także wskazanie
sposobu ich pomiaru, punktu odniesienia, źródeł
pozyskiwania danych, częstotliwości
dokonywania pomiaru itp.
Wskaźniki wymierne:
• Możliwe do zmierzenia lub policzenia w
sposób jednoznaczny i obiektywny, w oparciu
o pomiary własne (ustalona metodologia
pomiaru), lub źródła zewnętrzne (wskazanie
źródeł pozyskiwania danych).
Wskaźniki osiągalne:
• Planowane do osiągnięcia wielkości.
Proporcjonalne do zaangażowanych środków,
możliwe do osiągnięcia ale też nie zaniżone.
Wskazują na racjonalność zaplanowanych
wydatków.
Wskaźniki odpowiednie
• Prawidłowe przyporządkowanie wskaźnika do
przedsięwzięcia lub celu,
• Wskaźnik dający rzetelną informację o
postępie w realizacji celu, odpowiednio
skonstruowany, czytelny, oparty na rzetelnych
założeniach, możliwy do rejestracji przy
zastosowaniu dostępnych narzędzi i
poniesieniu optymalnych nakładów na jego
rejestrację.
ETAP II – Doprecyzowanie wskaźników i sposobu ich
rejestracji, dokonanie pomiaru za okresy wsteczne
Podział wskaźników według źródeł pozyskania danych do ich
zmierzenia:
• Wskaźniki możliwe do ustalenia w oparciu o ogólnie dostępne bazy
danych (np. roczniki statystyczne, bazy urzędowe, itp.); zebranie
danych, obróbka, poprawienie sprawozdań i przekazanie do 15
czerwca 2013 r.
• Wskaźniki możliwe do ustalenia na podstawie dokumentacji
prowadzonej przez różne podmioty z terenu LGD (jednolity system
liczenia w całym okresie, dane wyjściowe? Metodologia
umożliwiająca uzyskanie rzetelnego wyniku); Termin na
poprawienie sprawozdań - jak wyżej.
• Wskaźniki możliwe do ustalenia wyłącznie na podstawie badań
ankietowych. Termin na dokonanie pomiarów i przesłanie
poprawionych sprawozdań do 31 października 2013 roku.
ETAP II – Doprecyzowanie wskaźników i sposobu ich
rejestracji, dokonanie pomiaru za okresy wsteczne c.d.
• Niezależnie od terminów na powyższym slajdzie, po
otrzymaniu wezwania do poprawienia wskaźników, w terminie
wskazanym w tym wezwaniu, należy dokonać wstępnej
selekcji wskaźników i wskazać w odpowiedzi termin
poprawienia danych dla każdego ze wskaźników odrębnie.
• W przypadku gdy któryś ze wskaźników jest niemierzalny lub
nieodpowiedni (nie mierzy postępu realizacji danego celu czy
przedsięwzięcia) lub nie ma możliwości pozyskania danych
służących do jego zmierzenia, należy wskazać w piśmie
ewentualny zmodyfikowany wskaźnik, którym można zastąpić
wskaźnik dotychczasowy (powinna być możliwość przeliczenia
planowanych wartości w oparciu o wskaźnik dotychczasowy).
Przykład: dotychczasowy wskaźnik: spadek stopy bezrobocia –
przejście na liczbę osób zatrudnionych w ramach projektów
zrealizowanych w LSR. Ustalenie algorytmu przeliczającego?
ETAP II – Doprecyzowanie wskaźników i sposobu ich
rejestracji, dokonanie pomiaru za okresy wsteczne c.d.
Kolejność rejestracji wskaźników:
1. Wskaźniki produktu – na bieżąco
2. Wskaźniki rezultatu – mogą „pojawić się” później, po
określonym czasie, niekiedy po zakończeniu realizacji
całej LSR. Czasem ich wcześniejsze rejestrowanie może
mijać się z celem, lub być na tyle pracochłonne, czy
kosztowne, że należy ograniczyć częstotliwość badania.
W takich przypadkach należy odpowiednio uzasadnić
brak rejestracji wskaźnika w sprawozdaniu.
ETAP II – Doprecyzowanie wskaźników i sposobu ich rejestracji,
dokonanie pomiaru za okresy wsteczne c.d.
PODSUMOWANIE:
Podstawą do ustalenia poziomu postępów w
realizacji strategii będą rejestrowane na bieżąco
wskaźniki produktu. Muszą być one uzupełnione w
odniesieniu do realizacji LSR za lata ubiegłe.
Mierzony nimi postęp w realizacji strategii,
powinien być w miarę proporcjonalny do
wykorzystania finansowego.
Dopuszcza się możliwość rejestracji wskaźników
rezultatu w okresach późniejszych, jeżeli jest to
uzasadnione specyfiką wskaźnika.
Cel realizacji strategii:
• Realizacja założonych wskaźników (realizacja rzeczowa) a
nie wydanie środków finansowych.
Konsekwencje:
• Zamknięcie możliwości ogłaszania konkursów na
przedsięwzięcia, w których uzyskano wskaźniki produktu na
poziomie 100%, pomimo nie wykorzystania środków.
Ewentualna możliwość podwyższenia wskaźników
uzasadniona ich niedoszacowaniem w odniesieniu do
planowanych wskaźników rezultatu?.
• Nie wykorzystane środki mogą być przeniesione na inne
przedsięwzięcia, ale tylko tam, gdzie z postępu realizacji
wynika, że wskaźniki zostały „niedoszacowane” finansowo
(znacznie wyższy poziom wykorzystania środków niż
realizacji wskaźników).
Przesunięcia pomiędzy działaniami –
po interpretacji MRiRW
• Blokada na odnowę wsi – co do zasady utrzymana,
• W uzasadnionych sytuacjach SW może wyrazić zgodę na
przesunięcie środków z innych działań, jednakże w
proporcjach 100/80, tzn.
Przykład:
LGD potrzebuje dodatkowo 80 000 na odnowę wsi. Możemy
wyrazić zgodę pod warunkiem, że z innych działań „odda”
100 000 zł.
Faktycznie LGD „traci” z globalnej kwoty przeznaczonej na
realizację LSR 20% przesuwanych środków (redukcja
rzutująca na kwotę środków na funkcjonowanie).
Przesunięcia pomiędzy działaniami –
po interpretacji MRiRW
SW może zgodzić się na przesunięcia bez
redukcji tylko wówczas, kiedy przesunięcie w jest
kompensowane w ramach województwa
przesunięciami w innych LGD (kwota środków na
odnowę w żadnym z województw nie może już
ulec zwiększeniu).
Odpowiedzialność SW za utrzymanie proporcji
na poziomie województwa.
Przesunięcia pomiędzy działaniami –
po interpretacji MRiRW
• Całkowita blokada przesunięć po 31 grudnia
2013 roku.
• Zalecenie dokonania analizy dostępnych
środków i możliwości ich wykorzystania
(zbadanie zaawansowania realizacji strategii).
W przypadku zagrożenia niewykorzystania
środków – zwolnienie nadwyżki możliwie
najwcześniej.
Download