koszty bieżące

advertisement
KOSZTY BIEśĄCE
1.
Cele szczegółowe i cele przekrojowe
Realizacja podejścia Leader, w tym wykonywanie zadań LGD określonych
w Programie, wymaga wsparcia finansowego bieŜącego funkcjonowania LGD, w tym
jego biura. LGD ma szczególną rolę w systemie wdraŜania wsparcia z EFRROW.
Z jednej strony powierzono jej zadania związane z oceną operacji a z drugiej strony
oczekuje się od niej, Ŝe będzie centrum aktywności lokalnej.
Wsparcie zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania (LGD), których
lokalne strategie rozwoju (LSR) zostały wybrane w ramach rozwoju kierowanego przez
lokalną społeczność (RKLS) i prowadzone są w ramach przynajmniej jednego
priorytetu programu rozwoju obszarów wiejskich / Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w tym wsprawne funkcjonowanie
biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji tych LSR.
Finansowe wsparcie kosztów bieŜących LGD jest obowiązkowym elementem rozwoju
kierowanego przez lokalną społeczność.
2.
3.
4.
5.
6.
Rodzaj operacji
Wsparcie bieŜącego funkcjonowania LGD
Cel szczegółowy, dla którego operacja będzie stanowić wkład
Priorytet 6
Obszar tematyczny 6b
Koszty kwalifikowalne
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
a) koszty administracyjne LGD, w tym koszty personelu,
b) koszty szkolenia,
c) koszty związane z kształtowaniem wizerunku,
d) koszty finansowe,
e) koszty związane z tworzeniem sieci kontaktów, w tym mające na celu
przygotowanie projektu współpracy.
Beneficjenci
Lokalne grupy działania działające w formie stowarzyszeń mających osobowość
prawną i działające w oparciu o przepisy specjalne dotyczące stowarzyszeń zawarte w
ustawie ROW, wybrane do realizacji lokalnej strategii rozwoju.
Warunki kwalifikowalności
Zgodność z LSR.
7.
8.
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru
MoŜliwość uzyskania wsparcia zapewniona jest dla wszystkich LGD wybranych do
realizacji LSR
Rodzaj wsparcia
Dotacja, która w zaleŜności od rodzaju kosztów oraz decyzji LGD moŜe być przyjąć
formę: zwrotu kosztów kwalifikowalnych, płatności ryczałtowych lub finansowania
ryczałtowego określonego przez zastosowanie wartości procentowej do jednej lub
kilku kategorii kosztów. Na wniosek LGD, część wsparcia moŜe być przekazana
poprzez wypłatę zaliczki.
9.
10.
12.
Powiązania z innymi aktami ustawodawczymi
Intensywność pomocy
95% kosztów kwalifikowalnych
Poziom współfinansowania
Do 80% (90%) ze środków EFFROW, minimalnie 10% ze środków krajowych
Dodatkowe informacje specyficzne dla danego działania
Wsparcie dla pojedynczej LGD ograniczone jest do wysokości sumy stałej kwoty
bazowej oraz iloczynu liczby ludności zameldowanej na obszarze objętym LSR w
momencie referencyjnym (np. 31.12.2013) i stałej kwoty dodatkowej.
Koszty bieŜące wraz z kosztami aktywizacji nie mogą przekroczyć 25% ogólnego
wsparcia kierowanego w ramach podejścia Leader z EFRROW na daną LSR.
13.
Informacje dotyczące kwestii finansowych
11.
Stawka
wkładu
EFRROW
(%)
Razem
działania)
(poziom
Całkowita
kwota
EFRROW
2014-2020
Całkowita
Dodatkowe
kwota
finansowanie
wydatków
krajowe
publicznych
(pomoc
2014-2020
państwa)
Download