LGD Korona Sądecka wspiera ludzi pr

advertisement
Masz ciekawe pomysły?
Potrzebujesz dofinansowania na realizację swoich przedsięwzięć?
LGD Korona Sądecka wspiera ludzi przedsiębiorczych
PODMIOTY, DO KTÓRYCH KIEROWANE JEST WSPARCIE:


Mieszkańcy gmin Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów oraz miasta Grybów;
Przedsiębiorcy, gminy, instytucje kultury, parafie, stowarzyszenia i nieformalne grupy - działające
na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Korona Sądecka”.
DZIAŁANIA, KTÓRE WSPIERAMY:



Rozwój i promowanie przedsiębiorczości (np. rozwój dla istniejących oraz wsparcie dla nowych
działalności gospodarczych wykorzystujących lokalne zasoby, podnoszenie kompetencji
mieszkańców, działania promujące postawy przedsiębiorcze wśród mieszkańców, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży);
Rozwój turystyki, kultury i rekreacji na obszarze LGD (np. rozbudowa oferty turystyki aktywnej
i rekreacji, budowanie marki kulturalnej obszaru);
Rozwój wysokiej jakości przestrzeni do życia (np. kreowanie oferty czasu wolnego - rozwijanie
pasji, kompetencji i zainteresowań, zagospodarowanie przestrzeni publicznej).
Za działania skierowane do osób bezrobotnych, dzieci i młodzieży,
seniorów oraz mieszkańców obszarów wiejskich otrzymasz dodatkowe
punkty przy ocenie projektu !!
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W jakiej kwocie możemy pozyskać dofinansowanie?
60 000,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych
Jak wypłacane jest dofinansowanie?
Dofinansowanie wypłacane jest w postaci PREMII po podpisaniu umowy
Jakie są zobowiązania wnioskodawcy?
Utworzenie minimum 1 miejsca pracy (dotyczy również samozatrudnienia) i utrzymanie go przez co
najmniej 2 lata po otrzymaniu płatności końcowej
Kto jest wyłączony z ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności?
 Wnioskodawcy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników;
 Wnioskodawcy, którzy w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wykonywali
działalność gospodarczą
SCHEMAT POZYSKANIA DOFINANSOWANIA
(na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
złożenie
wniosku
III/IV kw.
2016
ocena
wniosku
w LGD
45 dni
ocena wniosku w
Urzędzie
Marszałkowskim
2 m-ce
podpisanie
umowy
wypłata
dofinansowania
PREMIA
realizacja
projektu
max. 2 lata
DOTACJE NA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE NIEKOMERCYJNE,
OGÓLNODOSTĘPNE
Jak jest poziom dofinansowania?
od 63,63% (dla JST) do 100% kosztów kwalifikowalnych w zależności od formy prawnej
Wnioskodawcy
Jak wypłacane jest dofinansowanie?
REFUNDACJA kosztów po zrealizowaniu projektu
Jakie są zobowiązania wnioskodawcy?
Utrzymanie trwałości projektu przez 5 lat od otrzymania płatności końcowej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
rozliczenie
projektu
wypłata
pozostałych
środków
DOTACJE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W jakiej kwocie możemy przyznać dofinansowanie?
max. 200 000,00 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych
30% wynosi wkład własny
Jak wypłacane jest dofinansowanie?
REFUNDACJA kosztów po zrealizowaniu projektu
Jakie są zobowiązania wnioskodawcy?
Utworzenie minimum 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez co najmniej 3 lata po otrzymaniu
płatności końcowej
Kto jest wyłączony z ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności?
Wnioskodawcy, którzy w okresie 2 lat poprzedzających dzień przyznania pomocy uzyskali WSPARCIE
NA START
SCHEMAT POZYSKANIA DOFINANSOWANIA
(na rozwój działalności gospodarczej oraz projekty infrastrukturalne)
złożenie
wniosku
III/IV kw.
2016
ocena
wniosku
w LGD
45 dni
ocena wniosku
w Urzędzie
Marszałkowskim
2 m-ce
podpisanie
umowy
realizacja
projektu
max. 2 lata
rozliczenie
projektu
wypłata
dofinansowania
REFUNDACJA
PROJEKTY GRANTOWE (MAŁE PROJEKTY)
W jakiej kwocie możemy przyznać dofinansowanie?
max. 30 000,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych
20% środków własnych może stanowić wkład rzeczowy np. w formie własnej nieodpłatnej pracy,
udostępnienia sali i innych środków rzeczowych
Jak wypłacane jest dofinansowanie?
REFUNDACJA kosztów po zrealizowaniu projektu
SCHEMAT POZYSKANIA DOFINANSOWANIA (małe projekty)
złożenie
wniosku
IV kw.
2016
ocena
wniosku
w LGD
45 dni
ocena projektu
grantowego w
Urzędzie
Marszałkowskim
podpisanie
umowy z LGD i
grantobiorcami
realizacja
projektu
max. 2 lata
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
rozliczenie
projektu
wypłata
dofinansowania
REFUNDACJA
WAŻNE TERMINY:




Planowane terminy naborów: III/IV kwartał 2016 r.
Czas trwania projektu: max. 2 lata.
Beneficjent dotacji jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu przez 5 lat od jego
zakończenia (zachowanie celów projektu).
Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od momentu podpisania umowy o
dofinansowanie (wyjątkiem są koszty ogólne, które mogą być ponoszone od 1.01.2014 r., np.
przygotowanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego. Koszty ogólne mogą stanowią
do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych).
INFORMACJA I DOKUMENTY
Szczegółowe informacje wraz z dokumentami są dostępne w Biurze LGD oraz na naszej stronie
internetowej pod adresem: http://www.lgdkoronasadecka.pl/
Nasz adres:
LGD ''KORONA SĄDECKA''
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
pokój nr 21
Biuro czynne w godz. 7.30-15.30
tel. 18 414 56 55,
tel. kom. 660 675 601
email: [email protected]
Nie zwlekaj z pytaniami – przyjdź do nas – nabory już wkrótce
Zapraszamy !!
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Download