Poddzia*anie 19.3

advertisement
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
PROW 2014-2020_19.3/1z
Toruń, dnia 9 maja 2017 r.
Po pierwsze wskaźniki…
Realizacja projektów współpracy przez daną LGD powinna wynikać
z identyfikacji problemów i potrzeb stwierdzonych podczas procesu
opracowywania LSR, ale także w trakcie jej wdrażania. Na skutek
przeprowadzonych konsultacji ze społecznością oraz analizy SWOT
wynika, że pożądana jest realizacja projektu współpracy.
LGD w LSR określiła stosowne, odrębne wskaźniki, które będą osiągane
poprzez realizację danego projektu współpracy.
LGD, które zamierzają ubiegać się o wsparcie finansowe
w ramach poddziałania 19.3 powinny w LSR mieć poprawnie określone
wskaźniki produktu i rezultatu.
Każdy projekt współpracy jest oceniany pod kątem zgodności
z celami określonymi w LSR.
Limity na poddziałanie 19.3
Uwaga!
Maksymalna kwota środków działania LEADER przewidziana
na poddziałanie 19.3, która mogła być uwzględniona w LSR
na etapie wyboru LSR stanowiła równowartość 2% kwoty
przewidzianej na poddziałanie 19.2. Umowa ramowa gwarantuje
każdej Lokalnej Grupie Działania dostępność powyższej kwoty
do końca 2018r.
Grupy, które ubiegały się jedynie o gwarantowaną wartość
środków wynoszącą 2% dla poddziałania 19.2 mogą wykorzystać
limit środków finansowych w ramach poddziałania 19.3, który
wynosi nie więcej niż 5% wysokości środków określonych
w umowie ramowej na poddziałanie 19.2. Powyższe oznacza, że
LGD mogą aneksować umowy ramowe w celu dostosowania LSR
i zwiększenia wskaźników dla celów ogólnych i szczegółowych.
Limity na poddziałanie 19.3
Grupy mają możliwość ubiegania się o dodatkowe środki,
w ramach limitu 5% wysokości środków określonych
w umowie ramowej na poddziałanie 19.2 składając kolejne
wnioski o przyznanie pomocy.
Przypominamy, iż w przypadku pomocy na operacje
polegające wyłącznie na przygotowaniu projektów
współpracy limit środków nie może przekroczyć
1% wysokości wsparcia przewidzianego na poddziałanie
19.2.
Minimum kosztowe wymagane
do uzyskania wsparcia
Brak minimum kosztowego dla operacji polegających
na przygotowaniu projektu współpracy.
W pozostałych przypadkach wymagane jest, aby całkowite
koszty kwalifikowalne operacji wynosiły co najmniej
50 tysięcy złotych.
Beneficjenci projektów współpracy
finansowanych z EFRROW
Co do zasady Beneficjentami w ramach projektów współpracy mogą być
Lokalne Grypy Działania, które zawarły umowy ramowe.
Zaleca się przedstawić decyzję wydaną przez
OR ARiMR w celu potwierdzenia nr ID LGD.
Sekcja II.A.
dotyczy LGD,
która w imieniu
pozostałych
grup składa
wniosek
o przyznanie
pomocy.
Beneficjenci projektów współpracy
finansowanych z EFRROW
Zaleca się przedstawić decyzję wydaną przez
OR ARiMR w celu potwierdzenia nr ID LGD.
Sekcja II.B.
dotyczy danych
wszystkich
pozostałych LGD,
które ubiegają
się o wsparcie
finansowe
z EFRROW.
Partner projektu współpracy
Partnerem projektu współpracy, może być podmiot który:
•spełnia kryteria wskazane w art. 44 ust. 2 rozporządzenia (UE) 1305/2013
czyli…
a) grupa lokalnych partnerów publicznych i prywatnych na obszarze wiejskim, która
realizuje lokalną strategię rozwoju na terytorium Unii lub poza nim;
b) grupa lokalnych partnerów publicznych i prywatnych na obszarze innym
niż obszar wiejski, która realizuje lokalną strategię rozwoju.
Uwaga!
Powyższe zapisy odnoszą się zarówno do partnera krajowego i zagranicznego .
•będzie ubiegł się o refundację kosztów ponoszonych na realizację operacji
ze środków EFRROW.
Każdorazowo musi być zachowana zasada współpracy między terytoriami.
Obszar działalności partnera nie może pokrywać się z obszarem objętym
LSR danej LGD.
Partner projektu współpracy
Z listy rozwijanej należy
wybrać właściwą
odpowiedź:
•grupa lokalnych
partnerów publ. lub
prywatnych, niebędąca
LGD, realizująca LSR;
•zagraniczna LGD
wybrana w ramach PROW
2014-2020;
•LGD wybrana
do realizacji LSR w
ramach PROW 20142020, która nie ubiega się
o pomoc.
Możliwe do zrealizowania zakresy
operacji
Dopuszcza
się
zaznaczenie
kilku
zakresów
operacji.
Wskaźniki obowiązkowe
Dla operacji
polegającej
na realizacji
projektu
współpracy
należy
odpowiednio
wybrać
wskaźniki
przypisane
dla danego
zakresu.
Cel operacji
Zaleca się przedstawić jeden cel dla operacji.
Cel projektu współpracy jest realizowany
poprzez osiągnięcie wskaźników określonych
w polu 8 wniosku.
Budżet operacji
Wymieniamy
wszystkich
partnerów
projektu
współpracy.
Wpisujemy koszty
całkowite
wszystkich
partnerów.
Koszty kwalifikowalne dotyczą
tylko partnerów ubiegających
się o przyznanie pomocy
na realizację projektu
współpracy.
W przypadku budżetu międzynarodowego projektu współpracy należy wpisać koszty
zagranicznego partnera, przeliczając wkład do projektu w walucie obcej na PLN,
po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu zawarcia umowy partnerskiej.
Uwaga! Zgodnie ze stanowiskiem MRiRW nie każdy partner projektu współpracy musi
ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację przydzielonych zadań (możliwość ich
realizacji z własnych środków lub zastosowanie niepieniężnego wkładu własnego, który
nie uwzględnia się w budżecie projektu współpracy).
Wnioskowana kwota pomocy
100%
63,63%
36,37%
Wkład
EFRROW
zaokrągla
my w dół
Wkład
krajowy
zaokrąglamy
w górę
Wszystkie
wydatki
zaplanowane
do poniesienia
w ramach
operacji są
przedstawiane
w złotych
z dokładnością
do dwóch miejsc
po przecinku.
Wyjątek stanowi
wnioskowana
kwota pomocy –
wyrażana jest
w pełnych
złotych.
Prefinansowanie operacji
Wnioskodawca ma do wyboru dwa narzędzia.
albo
Ujęcie kosztów operacji
Zaleca się podać kwoty
kosztów kwalifikowalnych
zaplanowanych
do poniesienia
przez każdego partnera
projektu współpracy.
Koszty oraz
parametry
przedmiotów
określane są
na podstawie
ofert
cenowych.
Załączniki do WoPP
Pełnomocnictwo
potwierdzone notarialne.
Uchwały wraz z Statutami LGD.
Zagraniczny partner
nie ma obowiązku
wypełniania formularza.
Wymóg przetłumaczenia
oświadczenia na język
polski wykonany przez
tłumacza przysięgłego.
Podpisy
Wniosek składa do UM
umocowana LGD,
niemniej jednak
w wyznaczonym miejscu
podpisy składają osoby
reprezentujące wszystkich
LGD uczestniczących
w realizacji operacji.
Umowa partnerska
Pracownicy UM badają poprawność umowy partnerskiej
mając w szczególności na uwadze zapisy rozporządzenia
szczegółowego dla poddziałania 19.3.
SW przyzna 6 punktów za kryterium innowacyjność
projektu współpracy w sytuacji, gdy LGD zawrze we wniosku
o przyznanie pomocy oraz w kosztach kwalifikowalnych
operacji
zapisy wyraźnie świadczące o spełnieniu
niniejszego warunku.
Kwalifikowalność kosztów
Koszty
kwalifikowalne
podlegają
refundacji
od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy,
zaś koszty ogólne – od dnia 1 stycznia 2014 r.
Proces weryfikacji trwa 1 miesiąc w przypadku operacji
polegającej na przygotowaniu projektu współpracy, zaś
w pozostałych przypadkach 2 miesiące.
Termin na dokonanie poprawek do wniosku
o przyznanie pomocy LGD dokonuje w terminie 21 dni
kalendarzowych.
Rynkowość cen
W celu potwierdzenia czy koszty kwalifikowalne poszczególnych
zadań wchodzących w skład projektu współpracy odpowiadają
cenom rynkowym i są właściwie uzasadnione Wnioskodawca
dostarcza co najmniej trzy porównywalne oraz aktualne oferty
cenowe.
Przedstawione oferty cenowe powinny zawierać takie elementy
jak:
•Wskazanie sprzedawcy/ usługodawcy;
•Przedmiot zakupu/usługi;
•Podstawowe parametry techniczne sprzętu/charakterystykę usługi;
•Cenę netto oraz brutto bądź stawkę podatku VAT.
Kwalifikowalność kosztów
W cenę zadania można wliczyć dodatkowe koszty zakupu
lub dodatkowe koszty wynikające z warunków dostawy
(np. transport, montaż, rozruch itp.), jeżeli są one
uzasadnione.
Koszty ogólne również podlegają badaniu racjonalności
zaplanowanych do poniesienia wydatków.
W przypadku, gdy SW stwierdzi na podstawie
ogólnodostępnych źródeł, iż koszty zadań zostały zawyżone
w stosunku do cen rynkowych wówczas wzywa
Wnioskodawcę
do
dokonania
korekty
kosztów
kwalifikowalnych.
Dziękuję
Katarzyna Bąk
tel. 797 304 107
e-mail: [email protected]
Download