Zgodność małych projektów z LSR

advertisement
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013
Małe projekty
Małe projekty
Są to operacje realizowane na obszarze
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i
zgodne z LSR, które nie kwalifikują się do
wsparcia w ramach:
Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Odnowy i rozwoju wsi
Beneficjenci
Osoba fizyczna - pełnoletni obywatel UE, zamieszkały na
obszarze objętym LSR lub prowadzący działalność
gospodarczą na tym obszarze.
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, której siedziba
znajduje się na obszarze objętym LSR
lub prowadzi działalność na tym obszarze, w tym:
- działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków
wyznaniowych,
- fundacje i stowarzyszenia.
Dostępność środków i wysokość
pomocy
całkowity koszt operacji (projektu)
4,5 tys. zł
min
max
100 tys. zł
wysokość pomocy na realizację jednego małego projektów
refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych
max 25 tys. zł.
100 tys. zł - limit pomocy na lata 2007-2013 dla jednego wnioskodawcy
realizacja w 1 lub 2 etapach (max. 2 lata od zawarcia umowy)
drugi etap (min. 25% planowanej kwoty pomocy)
limit środków dla LGD w ramach LSR
Zakres realizacji
małych projektów
podnoszenie świadomości lokalnej społeczności, w tym:
- szkolenia, warsztaty dla podmiotów z obszaru objętego LSR
(z wyłączeniem szkoleń zawodowych dla zatrudnionych w
rolnictwie i leśnictwie).
podnoszenie jakości życia, w tym:
- udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego,
umożliwiającego dostęp do Internetu;
- organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych;
Zakres realizacji
małych projektów
rozwijanie aktywności lokalnej społeczności w tym :
- promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub
aktywnego trybu życia z wyłączeniem remontu i budowy
budynków mieszkalnych;
-promocja lokalnej przedsiębiorczości;
-remont połączony z modernizacją lub wyposażenie
istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów
pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu
przylegającego do tych obiektów;
Zakres realizacji
małych projektów
rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym
LSR, w tym:
- tworzenie lub modernizacja bazy informacji turystycznej, stron
internetowych, przygotowanie i wydanie folderów, publikacji
informacyjnych;
- budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury
turystycznej w szczególności punktów widokowych, miejsc
wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego
lub zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, pieszych,
konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
Zakres realizacji
małych projektów
zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub
oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa
krajobrazowego i przyrodniczego
(Natura 2000);
zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i
historycznego, w tym:
- odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie
obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych
wojewódzką ewidencją zabytków;
-remont lub wyposażenie muzeów lub innych obiektów pełniących
ich funkcje;
-kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
Zakres realizacji
małych projektów
- inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania
na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach,
tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie
(kulturowych, historycznym lub przyrodniczym)
albo podnoszenie jakości takich produktów;
- wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia warunków
prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej
z wykluczeniem rolniczej
Koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne to koszty poniesione przez wnioskodawcę
nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o
przyznanie
pomocy.
W przypadku kosztów ogólnych – nie wcześniej niż w dniu 01.01 2007r
1. Ogólne: max. 10% kosztów kwalifikowalnych
- przygotowanie dokumentacji,
- opłaty patentów, licencji,
- badania, analizy,
- nadzór autorski i inwestorski.
2. Koszty robót budowlanych.
3. Wynagrodzenie za usługi, w tym prawnicze i księgowe.
4. Przyłączenia Internetu.
5. Najmu sal, innych powierzchni lub dzierżawa gruntu.
Koszty kwalifikowalne
6. Zakupu materiałów, przedmiotów, w tym materiału
siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich.
7. Opracowania, druku, powielania oraz dystrybucji materiałów
informacyjnych szkoleniowych (audiowizualnych, zakup czasu
antenowego, zakup lub wynajem powierzchni reklamowej,
ogłoszenia prasowe).
8. Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń,
narzędzi, wyposażenia, sprzętu, oprogramowania.
9. Organizacji i przeprowadzania wydarzeń promocyjnych,
kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.
Koszty kwalifikowalne
10. Wytyczenia lub oznakowanie szlaków turystycznych,
ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody,
obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych,
kulturowych, sakralnych.
11. Tworzenia stron internetowych, baz danych,
w tym bazy informacji turystycznej.
12. Upominków, nagród (nie więcej niż 5% pozostałych
kosztów kwalifikowalnych.
13. Wynagrodzenia lub pobyt szkoleniowców.
14. Podróży, wyżywienia uczestników szkoleń.
15. Noclegów uczestników szkoleń w przypadku szkoleń trwających
co najmniej 2 dni.
16. Wynagrodzenia tłumacza.
Koszty kwalifikowalne
Wkład „niepieniężny”: praca oraz usługi świadczone nieodpłatnie,
udostępnianie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców- lecz nie
więcej niż 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.
Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych
(z wyjątkiem współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze
środków własnych j.s.t.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8.07.2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013)
Wybór małego projektu
SW na wniosek LGD ogłasza
konkurs 14 dni przed naborem
(termin i miejsce składania
wniosków, wzór formularza,
kryteria wyboru
projektów przez LGD,
wykaz dokumentów,
limit dostępnych środków)
Ogłoszenie
konkursu
SW + LGD
LGD dokonuje wyboru
projektów do dofinansowania
na podstawie określonych kryteriów
wyboru, dostępnych środków,
w terminie 21 dni od dnia
zakończenia naboru
Nabór
wniosków
LGD
Beneficjenci składają
wnioski do LGD w
terminie
14 – 30 dni od ogłoszenia
naboru
Wybór
projektów
LGD
Lista
rankingowa
LGD
LGD przekazuje do SW
listę rankingową wybranych
projektów wraz z uchwałą Rady,
w ciągu 45 dni od dnia
zakończenia naboru
Wybór małego projektu
LGD w ciągu 14 dni od dnia
dokonania oceny i wyboru
informuje wnioskodawców
na piśmie, o zgodności
lub niezgodności projektu z LSR,
jego wyborze lub nie wybraniu,
liczbie uzyskanych punktów
Przekazanie
informacji
LGD
Wnioskodawca ma możliwość
usunięcia nieprawidłowości
lub braków dwukrotnie
(w ciągu 14 dni)
Rozpatrzenie
wniosków
SW
SW rozpatruje wnioski
w ciągu 3 miesięcy
Nieprawidłowości
SW
PODPISANIE
UMOWY
SW
Zgodność małych
projektów z LSR
Cel I
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i
wypoczynkowej obszaru LGD
Preferowane będą operacje m.in.:
Organizacja kursów, szkoleń i innych działań edukacyjnych w
zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej różnych grup
społecznych;
Zachowanie lub odtwarzanie, zabezpieczanie i oznakowanie
cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w
szczególności obszarów Natura 2000;
Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
Zgodność małych
projektów z LSR
Cel I
Podniesienie atrakcyjności turystycznej i
wypoczynkowej obszaru LGD
Preferowane będą operacje m.in.:
Zakup i nasadzenie tradycyjnej roślinności oraz starych odmian
roślin w celu odnowy cennego dziedzictwa przyrodniczego;
Renowacja parków wiejskich i miejsc pamięci;
Przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji na temat
walorów kulturalnych LGD „Dziedzictwo i Rozwój”;
Remont lub wyposażenie muzeów.
Zgodność małych
projektów z LSR
Cel II
Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju,
integracji i promocji obszaru
Preferowane będą operacje m.in.:
Organizacja imprez turystycznych i kulturalnych,
związanych z obiektami zabytkowymi, miejscami
historycznymi i miejscami pamięci;
Organizacja imprez integracyjnych, rekreacyjnych,
sportowych na obszarze LGD „Dziedzictwo i Rozwój”;
Organizacja wyjazdów kulturalno - rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży wiejskiej;
Zgodność małych
projektów z LSR
Cel II
Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju,
integracji i promocji obszaru
Preferowane będą operacje m.in.:
Reaktywowanie i wspieranie działań kół gospodyń
wiejskich, ludowych zespołów folklorystycznych,
młodzieżowych zespołów i grup tanecznych;
Zachowanie i rozwój ginących zawodów;
Budowa małej infrastruktury turystycznej w otoczeniu
obiektów zabytkowych, miejsc historycznych i miejsc
pamięci;
Oznakowanie obiektów historycznych;
Zgodność małych
projektów z LSR
Cel II
Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju,
integracji i promocji obszaru
Preferowane będą operacje m.in.:
Odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków o
charakterze zabytkowym;
Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych
kapliczek;
Przygotowanie publikacji na temat dziedzictwa
historyczno – kulturalnego obszar.
Zgodność małych
projektów z LSR
Cel III
Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców
obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
Preferowane typy operacji m.in.:
Organizacja kursów, szkoleń, warsztatów i innych
działań edukacyjnych w zakresie nabywania
umiejętności informatycznych, doradztwa zawodowego,
kształcenia ustawicznego, zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pozyskiwania zewnętrznych
środków finansowych na prowadzenie działalności lub
realizacje projektu, zdrowego stylu życia, ekologii itp.;
Zgodność małych
projektów z LSR
Cel III
Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców
obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
Preferowane typy operacji m.in.:
Udostępnienie na potrzeby społeczności lokalnej
urządzeń i sprzętu komputerowego umożliwiającego
dostęp do Internetu;
Promocje lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i
artystycznej;
Rozwój aktywności społeczności lokalnej twórczości
rękodzielniczej i rzemieślniczej;
Zgodność małych
projektów z LSR
Cel III
Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców
obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój”
Preferowane typy operacji m.in.:
Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej
poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju,
przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz
podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na
lokalnych zasobach, surowcach i produktach rolnych i
leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz
lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i
przyrodniczym.
KONIEC
Download
Random flashcards
Create flashcards