„MAŁE PROJEKTY” warsztaty dla beneficjentów

advertisement
Małe projekty w ramach
Osi 4 Leader
PROW 2007–2013
Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska
10.12.2011 r.
Jolanta Gadomska
Podstawowy dokument
• Zmiana 1 – rozporządzenie zmieniające
z dnia 27 kwietnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 71 poz. 613
• Zmiana 2 – rozporządzenie zmieniające
z dnia 19 sierpnia 2010 r. Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1067
• Zmiana 3 – rozporządzenie zmieniające
z dnia 24 sierpnia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1104
Małe projekty – Beneficjenci
• Osoba fizyczna, która jest:
a) obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią
rozwoju, zwaną dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na
tym obszarze.
• Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną,
jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą
działalność na tym obszarze z wyłączeniem województwa oraz
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Beneficjentem może być:
• Osoba fizyczna,
• Osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą,
• Wspólnik spółki cywilnej,
• Gmina, Powiat, Związek międzygminny,
• Instytucja Kultury (Dom Kultury, Biblioteka),
• Fundacja, Stowarzyszenie wpisane do KRS,
• Wspólnota mieszkaniowa,
• Parafia.
Beneficjentem nie może być:
• Szkoła prowadzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego,
• Nadleśnictwo,
• Spółka cywilna,
• Stowarzyszenie zwykłe,
• Rada sołecka.
• Ważne: statutowe zapisy dotyczące
zakresu działania zgodnego z celami
operacji i obszarem działania.
Wartość małych projektów
Całkowity planowany koszt małego projektu musi wynosić
co najmniej 4 500 złotych, lecz nie więcej niż 100 000
złotych.
Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów
kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który
w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013, wynosi 100 000 złotych na jednego
beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na
realizację jednego małego projektu nie może być większa
niż 25 000 złotych.
Ważne: SZTUCZNY PODZIAŁ ŚRODKÓW !!!
Finansowanie i realizacja małych projektów
Mały projekt nie może być finansowany z udziałem innych środków
publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:
a) z Funduszu Kościelnego lub,
b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.),
c) subwencji ogólnej.
Mały projekt może być realizowany w nie więcej niż dwóch
etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność
ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacana
po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat
od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana
pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia
2014 r., przy czym płatność ostateczną będzie obejmować nie
mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.
Finansowanie i realizacja małych projektów
Pomoc na małe projekty jest przyznawana beneficjentowi jeżeli został
mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części
kosztów niezbędnych do realizacji małego projektu poniesionych:
a) po dniu złożenia wniosku,
b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której
wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza 1000 złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego
przeprowadzonego poleceniem przelewu — zwanych dalej „kosztami
kwalifikowalnymi małych projektów”.
Finansowanie i realizacja małych projektów
Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów stanowiących
koszty ogólne zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej
10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów.
Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się także:
- podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli Wnioskodawca nie może
odzyskać poniesionego podatku VAT – co potwierdza uzyskana
interpretacja z Izby Skarbowej,
- wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie,
stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim
roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie
pomocy na małe projekty, i liczby 168, lecz nie więcej niż 30%
kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych
o wysokość kosztów ogólnych.
Jeżeli mały projekt dotyczący inwestycji jest realizowany także poza
obszarem objętym LSR, koszty poniesione poza tym obszarem
nie są kosztami kwalifikowalnymi małych projektów.
Zakres realizacji małych projektów
1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym
LSR:
- Udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu
napędzanych mechanicznie,
- Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż
realizowane w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" PROW 2007-2013 oraz
z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług
określonego przedsiębiorcy,
- Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub
sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Zakres realizacji małych projektów
2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej:
- Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu
życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
- Promocja lokalnej przedsiębiorczości,
- Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic
wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcję, oraz
zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów.
3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR:
- Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy
informacji turystycznej, stron internetowych związanych z ofertą turystyczną
obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych
publikacji informacyjnych i promocyjnych dot. obszaru,
- Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją,
zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje
turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz
bazy gastronomicznej.
Zakres realizacji małych projektów
4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub
oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego
i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych
poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów
Natura 2000.
5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego:
- Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie
obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją
zabytków,
- Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów
pełniących ich funkcje,
- Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka
regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
- Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż
realizowane w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" PROW 2007-2013.
Zakres realizacji małych projektów
6. Inicjowanie powstawania , przetwarzania lub wprowadzania na rynek
produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby,
tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym
kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości
takich produktów lub usług – z wyłączeniem działalności rolniczej:
- Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
- Promocja produktów lub usług lokalnych,
- Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż
realizowane w ramach działania "Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności" PROW 2007-2013,
- Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów
budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub
usług lokalnych,
- Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów
budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów
lokalnych,
- Badanie rynku produktów lub usług lokalnych.
Zakres realizacji małych projektów
7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności
kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie
pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności
rolniczej .
Koszty podlegające refundacji
KOSZTY OGÓLNE:
• Przygotowanie dokumentacji technicznej małego
projektu,
• Opłaty za patenty, licencje lub wynagrodzenia
za przeniesienie autorskich praw majątkowych,
• Opłaty notarialne, skarbowe, sądowe,
• Sprawowanie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.
Koszty podlegające refundacji
KOSZTY REALIZACJI:
- Zakup materiałów lub przedmiotów,
- Zakup usług lub robót budowlanych,
- Najem, dzierżawa, zakup oprogramowania, sprzętu,
narzędzi, urządzeń lub maszyn z wyłączeniem środków
transportu, napędzanych mechanicznie, z tym że koszt
zakupu przewyższa koszt najmu lub dzierżawy na
potrzeby małego projektu.
Koszty kwalifikowalne
Niezbędne
do
osiągnięcia
celu
Uzasadnione
zakresem
realizacji
małego
projektu
RACJONALNE
!!!
REFUNDACJA
części
kosztów
Droga od wniosku do umowy
Złożenie wniosku do LGD.
Przekazanie wniosku przez LGD do UM.
Sprowadzenie dokumentów LGD (listy
operacji, uchwały) – max 2 uzupełnienia.
Sprawdzenie wniosku przez UM (2 wezwania
do uzupełnienia, możliwość dokonania
1 zmiany nie wynikającej z wezwań,
wystąpienie o opinie/interpretacje).
Zaproszenie na podpisanie umowy.
Podpisanie umowy i co dalej?
• Zasada nr 1 – PRZECZYTAĆ UMOWĘ
- do czego Beneficjent jest zobowiązany:
• Najświętsza świętość – osiągnięcie celu.
• Operacja inwestycyjna – we wskazanym
w umowie miejscu.
• Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie
z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji.
• Udokumentowanie wydatków, ich
poniesienie, udokumentowanie działań.
Podpisanie umowy i co dalej?
• Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami
oraz postanowieniami umowy (opinii,
zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń).
• Uruchomienie oraz zamontowanie nabytych:
maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu,
oprogramowania.
• Zachowanie celu operacji inwestycyjnej przez
5 lat (z zastrzeżeniem wydarzeń
o charakterze siły wyższej).
Podpisanie umowy i co dalej?
PRZEZ 5 LAT!!!:
 nieprzenoszenie prawa własności lub
posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji
operacji,
 wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem
rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji,
 niezmienianie sposobu lub miejsca
prowadzenia działalności związanej
z przyznaną pomocą,
 umożliwienie wizytacji, audytów, kontroli
i obecność przy tych wydarzeniach,
Podpisanie umowy i co dalej?
 informowanie i rozpowszechnianie informacji
o pomocy otrzymanej (zgodnie z Księgą
wizualizacji znaku PROW na lata 2007 - 2013),
 niezwłoczne informowanie Samorządu
Województwa o planowanych albo zaistniałych
zdarzeniach (nawet potencjalnie wpływających
na realizację operacji i jej finansowanie),
 przechowywanie całości dokumentacji
związanej z przyznaną pomocą,
okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję
płatności ostatecznej.
Download