uzasadnienie - bip.poznan.pl

advertisement
PU_422_16_U
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA
w sprawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania
finansowego
na
realizację
projektu
„Poprawa
warunków
komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” planowanego
do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów
Transportowych konkursowego naboru wniosków do Działania 4.2
„Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących
poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu
drogowego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020.
Miasto Poznań zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa
warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92” ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 4.2 „Zwiększenie dostępności
transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast
od nadmiernego ruchu drogowego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020 (POIiS 2014-2020), w ramach konkursowego naboru wniosków, ogłoszonego
przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), jako Instytucję Pośredniczącą
dla osi priorytetowych III, IV, V i VI POIiŚ 2014-2020.
Zakres projektu obejmuje trzy zadania inwestycyjne: przebudowę ul. Bałtyckiej na odcinku
od ul. Syreniej do mostu Lecha, przebudowę mostu Lecha oraz budowę węzła Naramowicka.
Etap I projektu „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92”, tj.
przebudowa ulicy Bałtyckiej, jest obecnie realizowany, w związku z czym posiada
zabezpieczenie środków na wkład własny w ramach zadania ZDM/P/028. Etapy II i III, tj.
dokument poprawny pod względem językowym 2016-03-22 Anna Kołtek
przebudowa mostu Lecha oraz budowa węzła Naramowicka, nie posiadają obecnie
zabezpieczenia wkładu własnego w planie finansowym.
Całkowita wartość projektu ustalona została w wysokości 244 480 500,64 zł. Koszty
kwalifikowane wynoszą 210 148 607,95 zł, natomiast koszty niekwalifikowane 34 331
892,69 zł. Wnioskowana kwota dotacji wyniesie 178 626 316,75 zł, tj. 85% kosztów
kwalifikowanych projektu.
Wymogiem formalnym złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jest m.in. przedstawienie
informacji o zabezpieczeniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego do kosztów
kwalifikowanych oraz pełnej wysokości kosztów niekwalifikowanych, wynoszących łącznie
65 854 183,89 zł
Na kwotę tę składają się:
-
wkład własny do kosztów kwalifikowanych projektu w wysokości 31 522 291,20
zł,
-
koszty niekwalifikowane projektu w wysokości 34 331 892,69 zł.
Kwota zobowiązań w podziale na lata realizacji projektu przedstawia się następująco:
-
14 154 967,37 zł w roku 2016 – zabezpieczone w ramach zadania ZDM/P/028,
-
9 077 124,75 zł w roku 2017,
-
21 311 045,88 zł w roku 2018,
-
21 311 045,88 w roku 2019.
Niniejsza uchwała intencyjna stanowić będzie potwierdzenie zagwarantowania przez Miasto
Poznań środków finansowych, niezbędnych na pokrycie wkładu własnego do kosztów
kwalifikowanych oraz pełnej wysokości kosztów niekwalifikowanych, w przypadku
zakwalifikowania się projektu „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi
krajowej nr 92 w Poznaniu” do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Działania 4.2
POIiŚ 2014-2020.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
na sesji RMP referuje: Vice Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji
Miasta Grzegorz Kamiński
Download