2 mln zł

advertisement
Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
został utworzony w czerwcu 1993 roku jako
instrument regionalnej polityki ekologicznej.
Podstawowe dokumenty, na których opiera się
jego działalność, są zgodne z polityką ekologiczną
państwa i województwa. Wojewódzki Fundusz
działa w oparciu o szczegółowe plany finansowe
zatwierdzane przez Radą Nadzorczą
i przedkładane Wojewodzie i Zarządowi
Województwa.
Przychody WFOŚiGW:
• opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska,
• zwroty rat pożyczek i kredytów,
• oprocentowanie udzielonych pożyczek
i kredytów,
• oprocentowanie czasowo wolnych środków.
Wpływy i wydatki Funduszu
450
400
350
300
250
mln
200
150
100
50
0
406,4
311,9
315,9
169,2
104,8
2004 r.
Pomoc udzielona
2005 r.
334,2
131,2
2006 r.
134,4
2007 r.
359,7
154,1
2008 r.
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Pożyczki w 2008 roku
w mln zł
Zapobieganie
i likwidacja
poważnych
awarii; 0,21
Ochrona
powietrza;
133,29
Linie
kredytowe;
15,02
Ochrona wód
i gospodarka
wodna; 95,84
Gospodarka
odpadami;
21,47
Dotacje oraz umorzenia w 2008 roku
w mln zł
Nagrody za
dzaiałalność na
rzecz ochrony
środowiska; 0,98
Zadania
pozainwestycyjne
17,91
Gospodarka
wodna i ochrona
wód; 5,24
Gospodarka
odpadami; 0,96
Ochrona
powietrza; 7,9
Zapobieganie
i likwidacja
poważnych
awarii; 9,2
Umorzenia
pożyczek; 49,99
Dopłata do
oprocentowania
kredytów; 1,63
Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są
w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach w formie papierowej
i elektronicznej oraz na stronie internetowej Funduszu:
www.wfosigw.katowice.pl
PRIORYTET
1.Ochrona zasobów wodnych:
1.1.Ochrona wód (OW),
1.2.Gospodarka wodna (GW).
2.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:
2.1.Gospodarka odpadami (OZ),
2.2.Ochrona powierzchni ziemi (TP).
3.Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem:
3.1.Polepszenie jakości powietrza i ochrona klimatu ziemi (OA),
3.2.Ochrona przed hałasem (OH).
4.Ochrona przyrody i krajobrazu (OP)
PRIORYTET
5. Edukacja ekologiczna (EE) – jako instrument
wspierający realizację przedsięwzięć w ramach
poszczególnych priorytetów.
6. Zapobieganie poważnym awariom (NZ)
7.Zarządzanie środowiskowe w regionie:
7.1. Programy, prace naukowo-badawcze, opracowania (ZS),
7.2. Monitoring środowiska (MO),
7.3. Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze
środowiska (KO).
8.Inne:
8.1.Profilaktyka zdrowotna (MN)
Zadania z zakresu ochrony atmosfery
Ograniczanie niskiej emisji:
1. Wdrażanie projektów wysokosprawnych
i efektywnych układów lub systemów
ciepłowniczych.
2. Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej
efektywny ekologicznie i energetycznie.
3. Wdrażanie obszarowych programów likwidacji
niskiej emisji.
Ograniczenie emisji pyłowo – gazowej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Modernizacja układów technologicznych
z wprowadzaniem nowoczesnych technik spalania
paliw.
Poprawa efektywności energetycznej źródeł, przesyłu
i wykorzystania ciepła.
Wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego.
Budowa i modernizacja systemów redukcji
zanieczyszczeń pyłowo – gazowych.
Instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych i
biopaliw.
Wdrażanie projektów z zastosowaniem odnawialnych
i alternatywnych źródeł energii.
Oszczędzanie energii:
•
Wdrażanie projektów nowoczesnych,
efektywnych i przyjaznych środowisku
układów technologicznych, przesyłu
i użytkowania energii.
•
Termoizolacja budynków w zakresie
wynikającym z audytu energetycznego.
Formy dofinansowania zadań:
–
–
–
–
dotacje,
preferencyjne pożyczki,
częściowe umorzenie pożyczek,
dopłaty do oprocentowania kredytów
bankowych,
– kredyty bankowe w liniach kredytowych.
Koszty kwalifikowane to suma kosztów niezbędnych dla
osiągnięcia efektu ekologicznego.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty
ponoszone bezpośrednio na:
– nabycie maszyn, urządzeń, linii technologicznych
oraz materiałów niezbędnych do realizacji
inwestycji,
– roboty budowlano-montażowe i demontażowe,
– obiekty i infrastrukturę związaną z inwestycją,
– rozruch technologiczny.
W przypadku typowych zadań Wojewódzki
Fundusz określa, na podstawie analizy cen
rynkowych, maksymalną jednostkową wysokość
kosztów kwalifikowanych, np. odniesioną do
1 kW mocy zainstalowanej, 1 m2 powierzchni
poddawanych termoizolacji, itp.
Nie są kosztami kwalifikowanymi:
– koszty prac przygotowawczych (wykupienie gruntu,
wykonanie prac projektowych, analiz, ekspertyz
i audytów),
– podatki (z wyjątkiem podatku VAT płaconego przez
jednostki, dla których stanowi on element kosztów),
koszty generalnego wykonawcy i nadzoru,
– koszty finansowe.
W przypadku współfinansowania zadań ze środków
zagranicznych,
obowiązuje
definicja
kosztów
kwalifikowanych właściwa dla tych źródeł finansowania.
Wysokość
dofinansowania
zależy
od
uzyskanego
efektu
ekologicznego
odniesionego do kosztów kwalifikowanych
zadania (im niższy koszt jednostkowy
uzyskania określonego efektu ekologicznego,
tym wyższe dofinansowanie).
OSZCZĘDZANIE
ENERGII
Wojewódzki Fundusz wspiera działania polegające na
oszczędzaniu energii, obejmujące m.in.:
– modernizację źródeł ciepła,
– modernizację wewnętrznych instalacji grzewczych,
– termoizolację budynków (docieplenie przegród
budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej),
– wymianę sieci cieplnych,
– modernizację instalacji oświetleniowych,
– modernizację układów pompowych.
Rocznie średnio 120 zadań mających na celu
oszczędzanie energii uzyskuje dofinansowanie ze
środków WFOŚiGW. Koszt tych inwestycji można
oszacować na około 130 mln zł rocznie,
a dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – na 60 mln zł
rocznie. Efekt energetyczny uzyskany dzięki tym
inwestycjom stanowi zmniejszenie zużycia energii netto
o ok. 166.000 GJ w skali roku.
• Wysokość dofinansowania (pożyczka+dotacja):
do 80% kosztów kwalifikowanych (w zależności od efektu
ekologicznego)
• Oprocentowanie pożyczek: 0,6 s.r.w. lecz nie mniej niż 3%
w stosunku rocznym
• Okres spłaty pożyczki – do 10 lat od daty zakończenia
zadania, w tym maksymalnie 12 miesięczny okres karencji,
Dotacje na zadania związane z oszczędzaniem energii można uzyskać
w przypadku, gdy są one realizowane w obiektach nie będących
obiektami mieszkalnymi przez:
- jednostki sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności
publicznej,
- pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do
rejestru zabytków.
Wysokość dotacji na ten zakres może wynosić do 50% kosztów
kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 400.000 zł i zależy głównie od
efektu ekologicznego, a także od kompleksowości zadania oraz
lokalizacji inwestycji (każdorazowo jest określana indywidualnie na
podstawie tych kryteriów).
Obiekt użyteczności publicznej to budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, wojska, straży, policji,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej i socjalnej,
sportu.
ŹRÓDŁA ENERGII
ODNAWIALNEJ
Wojewódzki Fundusz wspiera działania polegające na
zastosowaniu źródeł energii odnawialnej, obejmujące głównie:
– zabudowę kolektorów słonecznych,
– zabudowę pomp ciepła,
– zabudowę kotłów na biomasę,
a także zastosowanie urządzeń i systemów do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej, takich jak np.:
- instalacje wykorzystujące biogaz,
- elektrownie wolne i wiatrowe.
Rocznie średnio 20 zadań mających w swoim
zakresie zastosowanie źródeł energii odnawialnej
uzyskuje dofinansowanie ze środków WFOŚiGW.
Koszt tych inwestycji można oszacować na około 18
mln zł rocznie, a dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW – na 8 mln zł rocznie (w tym w formie
dotacji około 2 mln zł).
• Wysokość dofinansowania (pożyczka+dotacja):
do 80% kosztów kwalifikowanych (w zależności od efektu
ekologicznego)
• Oprocentowanie pożyczek: 0,6 s.r.w. lecz nie mniej niż 3%
w stosunku rocznym
• Okres spłaty pożyczki – do 10 lat od daty zakończenia
zadania, w tym maksymalnie 12 miesięczny okres karencji,
Wysokość dotacji na zadania związane z zastosowaniem źródeł
energii odnawialnej może wynosić:
W istniejących obiektach (dotyczy wszystkich Wnioskodawców):
• na zakres związany z zastosowaniem kolektorów słonecznych lub
kotłów na biomasę - do 50% kosztów kwalifikowanych
w przypadku zadań realizowanych przez jednostki sektora
finansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej i do
40% kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach,
• na zakres związany z zastosowaniem pomp ciepła - do 40%
kosztów kwalifikowanych w przypadku zadań realizowanych
przez jednostki sektora finansów publicznych w obiektach
użyteczności publicznej i do 30% kosztów kwalifikowanych
w pozostałych przypadkach.
W nowobudowanych obiektach (dotyczy wyłącznie obiektów
użyteczności publicznej jednostek sektora finansów publicznych):
• na zakres związany z zastosowaniem kolektorów słonecznych lub
kotłów na biomasę - do 40% kosztów kwalifikowanych,
• na zakres związany z zastosowaniem pomp ciepła - do 30% kosztów
kwalifikowanych.
W przypadku zastosowania innych urządzeń i systemów do produkcji
energii ze źródeł odnawialnych (dotyczy wszystkich Wnioskodawców):
• do 25% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dotacji na zabudowę źródeł energii odnawialnej
wynosi 400.000 zł.
Download