Pobierz

advertisement
Finansowanie inwestycji w zakresie
odnawialnych źródeł energii - środki
dostępne w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 oraz
PROW 2007-2013
Andrzej Bobrowski
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny
na lata 2007 - 2013
Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Cel:
• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez
ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów
modernizacji systemów przesyłowych energii, w tym
cieplnej, termomodernizacji, instalacji urządzeń filtrujących
i odpylających
• zwiększenie efektywności energetycznej – projekty
polegające m.in. na instalacji nowoczesnych systemów
grzewczych z elementami OZE (energia biomasy, energia
wiatrowa i geotermiczna, energia słoneczna,
hydroelektryczna oraz projekty stosujące odnawialne źródła
energii jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych w
energetyce)
Rodzaje projektów
• Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub
lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w
tym system grzewczy
• Budowa i przebudowa lokalnych systemów zaopatrzenia
w energię elektryczną
(średnie napięcia), gaz oraz energię cieplną
• Instalacja i przebudowa urządzeń filtrujących gazy i
urządzeń odpylających w lokalnych systemach
grzewczych
Potencjalni Beneficjenci
• Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
• Jednostki organizacyjne utworzone przez JST
posiadające osobowość prawną
• Administracja rządowa
• Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie
publiczno – prywatnym
• Lasy Państwowe
• Przedsiębiorcy
• Organizacje pozarządowe
• Jednostki naukowe i szkoły wyższe
• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
• Podmioty prawne związków wyznaniowych
Dofinansowanie
• Maksymalny udział środków UE w wydatkach
kwalifikowanych:
- projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%
- projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z mapą
pomocy regionalnej – Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
RPO (Dz. U. Nr 193, Poz. 1399)
Dofinansowanie
• Zgodnie z Rozporządzeniem maksymalny poziom
regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 40 %,
z tym że:
- w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
(z wyłączeniem sektora transportu) pomoc może
zwiększyć się o 20 pkt. procentowych
- w przypadku średnich przedsiębiorstw
(z wyłączeniem sektora transportu) - może zwiększyć
się o 10 pkt. procentowych
Minimalna/maksymalna wartość projektu
•
Od 1 mln PLN wartości projektu do 20 mln PLN
kosztów kwalifikowanych projektu z wyjątkiem:
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
do 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych
- lokalnych systemów zaopatrzenia w gaz
do 8 mln PLN kosztów kwalifikowanych
Wielkość dostępnych środków, nabór wniosków, instytucje
• 30,90 mln Euro z EFFR
• nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r.
• Instytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWW
• Instytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków, płatności)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Cel:
zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie
energetycznym kraju poprzez tworzenie infrastruktury
służącej wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, w tym wsparcie projektów stosujących
OZE jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych
np. w elektroenergetyce (kogeneracja)
Rodzaje projektów
Budowa i rozbudowa:
• elektrowni wiatrowej
• kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych
• urządzeń grzewczych opalanych biomasą
• elektrowni wodnych o mocy do 10 MW
• urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną
• urządzeń do produkcji energii w oparciu o inne typy OZE
• urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji energii
Rodzaje projektów
• Projekty na rzecz wykorzystania OZE (produkcja energii
+ przesył) mogą dotyczyć instalacji urządzeń o mocy
od 0,25 do 50 MW z wyjątkiem kolektorów słonecznych
i ogniw fotowoltaicznych, dla których minimalna moc
wynosi 0,1 MW (projekty o wartości poniżej 20 mln PLN
kosztów kwalifikowanych)
Beneficjenci
• Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
• Jednostki organizacyjne utworzone przez JST
posiadające osobowość prawną
• Administracja rządowa
• Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie
publiczno – prywatnym
• Lasy Państwowe
• Przedsiębiorcy
• Organizacje pozarządowe
• Jednostki naukowe i szkoły wyższe
• Spółki wodne
• Podmioty prawne związków wyznaniowych
Dofinansowanie
•
Maksymalny udział środków UE w wydatkach
kwalifikowanych jak w przypadku działania 3.2
•
Maksymalna wartość projektu – do 20 mln PLN
kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem:
- elektrowni wodnych z instalacją do przesyłu
- urządzeń
grzewczych
opalanych
biomasą
biogazem z instalacją do przesyłu
- urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji
do 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych
lub
Wielkość dostępnych środków, nabór wniosków, instytucje
• 10,01 mln Euro z EFFR
• nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r.
• Instytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej
UMWW
• Instytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków,
płatności) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Główny Punkt Informacyjny
WRPO 2007 - 2013
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego,
61-846 Poznań, ul. Strzelecka 49
(budynek Victoria Center)
tel.: 061 858 12 27 oraz 061 858 12 37
www.wrpo.wielkopolskie.pl
e-mail:[email protected]
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013
(PROW)
Kierunki działań w ramach PROW
W ramach PROW 2007 – 2013 przewiduje się wsparcie projektów
związanych z:
• zakładaniem plantacji roślin na cele energetyczne w ramach
Działania Modernizacja gospodarstw rolnych
• wytwarzaniem materiałów energetycznych
z biomasy w ramach Działań:
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
• wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w
szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu
albo biomasy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej
Modernizacja gospodarstw rolnych
Beneficjent:
• Osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa,
prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji
roślinnej lub zwierzęcej
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• zakupu materiału roślinnego (drzewa, krzewy, krzewinki
oraz sadzonki, w tym sadzonki roślin energetycznych),
do założenia plantacji, których okres użytkowania jest
dłuższy niż 5 lat
• grodzenia, wyposażania plantacji wieloletnich
w niezbędne urządzenia techniczne i technologiczne
Modernizacja gospodarstw rolnych
Poziom pomocy:
40 - 75% kosztów kwalifikowalnych projektu
Maksymalna kwota pomocy:
300 tys. zł (na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo
rolne w okresie trwania Programu)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent:
• rolnik, domownik, małżonek rolnika – w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
Zakres kosztów kwalifikowanych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego
z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych
wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które
są niezbędne do osiągnięcia celów projektu
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
• Poziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowanych
• Maksymalna kwota pomocy: 100 tys. zł
(na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Beneficjent:
• osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo
zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót
nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z
modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych
wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które
są niezbędne do osiągnięcia celów projektu
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
• Poziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnych
• Maksymalna kwota pomocy: 300 tys. zł
(na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu)
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
• Pomocy udziela się na realizację m.in. wytwarzania lub
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności
wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo
biomasy.
Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w
szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac
budowlano – montażowych, zakup niezbędnego
wyposażenia.
• Beneficjent: gmina lub jednostka organizacyjna,
dla której organizatorem jest jednostka samorządu
terytorialnego
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Kryteria dostępu:
Pomoc może być przyznana na projekt realizowany w
miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys.
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
1.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację
projektów w jednej gminie, w okresie realizacji
Programu, nie może przekroczyć:
3 000 000 zł - na projekty w zakresie wytwarzania
lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
2.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych,
w wysokości co najmniej 25% kosztów
kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków
własnych.
Szczegółowych informacji udziela
Departament Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań
tel. 061 85 41 788
fax 061 85 41 785
www.prow.umww.pl
E-mail: [email protected]
Dziękuję za uwagę
Andrzej Bobrowski
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
www.umww.pl
[email protected]
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards