Pobierz

advertisement
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 18
61-713 Poznań
Kierunki rozwoju OZE
w odniesieniu do zasobów
w Wielkopolsce
Andrzej Bobrowski
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Ogólna charakterystyka
Energia ze źródeł odnawialnych to energia:
• z elektrowni wodnych,
• z elektrowni wiatrowych,
• z biomasy (stałej, ciekłej i gazowej),
• ze słońca (ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne),
• ze źródeł geotermicznych.
Polityka klimatyczna i energetyczna UE
3 x 20% + 10% tj. do roku 2020 Unia Europejska:
a) o 20% zredukuje emisję gazów cieplarnianych
b) do 20% zwiększy udział OZE w zużyciu energii ogółem
(cel krajowy dla Polski to 15%)
c) o 20% zwiększenie efektywności energetycznej
d) do co najmniej 10% wzrośnie udział biopaliw w ogólnej
konsumpcji paliw transportowych
Polityka klimatyczna a rolnictwo
• Uprawa roli i zwierząt na świecie odpowiadają za emisję od 17 do 32%.
• Nawet 16,5 mld ton gazów cieplarnianych może emitować rocznie
światowe rolnictwo.
• Największy wpływ na ocieplenie klimatu ma w tym sektorze gospodarki
podtlenek azotu uwalniany podczas rozkładu nawozów. W drugiej
kolejności wymieniany jest metan, powstały w skutek hodowli zwierząt.
• Wytworzenie kilograma wołowiny pociąga za sobą emisję 13 kg gazów.
Ogólna charakterystyka
• ok. 80% światowego zapotrzebowania energetycznego nadal
zaspokajają paliwa kopalne (źródła odnawialne 14%,
a nuklearne tylko 6%);
• 95% energii pierwotnej to węgiel kamienny, węgiel brunatny,
ropa naftowa i gaz ziemny;
• 90% energii odnawialnej pochodzi z biomasy.
Ogólna charakterystyka
Udział energii z OZE w bilansie produkcji
energii pierwotnej w Polsce w 2006 r.
biogaz
0,07%
paliwa ciekłe z
biomasy
0,13%
woda
0,27%
OZE
5,5%
paliwa
konwencjonalne
94,5%
paliwa odpadowe
stałe rośl. i
zwierzęce
0,98%
drewno
4,08%
Udział nośników energii i paliw z OZE
w produkcji energii pierwotnej w 2006 r.
paliwa ciekłe z
biomasy
2,30%
biogaz
1,23%
woda
4,83%
paliwa odpadowe
stałe rośl. i
zwierzęce
17,79%
drewno
73,85%
Ogólna charakterystyka
Niski udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym
kraju wynika z:
• braku dostatecznych mechanizmów finansowych dla wytwórców,
• wieloletniej tradycji stosowania węgla jako głównego paliwa
energetycznego,
• stosowania w przeszłości dotacji do energetyki i niskich cen tradycyjnych
nośników energii,
• relatywnie wysokich kosztów inwestycyjnych technologii
wykorzystujących źródła odnawialne.
Odnawialne Źródła Energii
Korzyści z wykorzystania OZE w produkcji energii:
• aktywizacja obszarów wiejskich,
• obniżka kosztów produkcji i przesyłu energii na ryku lokalnym
i regionalnym,
• rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
• wdrażanie upraw energetycznych,
• poprawa stanu środowiska naturalnego,
• pośrednie tworzenie miejsc pracy na poziomie lokalnym,
• wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju
Polityka klimatyczna i energetyczna UE
Zobowiązania międzynarodowe Polski w najbliższych latach:
• Uzyskanie 6% redukcji dwutlenku węgla w latach 2008-2012
w stosunku do roku 1988 – Ramowa Konwencja Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto;
• Uzyskanie 7,5% udziału energii elektrycznej wytworzonej w źródłach
odnawialnych w krajowym zużyciu brutto energii elektrycznej do końca
2010 roku – Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
• Uzyskanie 5,75% udziału biopaliw w rynku paliw płynnych do końca
2010 roku – Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
Perspektywy rozwoju OZE do roku 2010 i do 2025
(wg opracowań Energoprojekt Warszawa)
Prognoza produkcji energii odnawialnej
koniecznej dla spełnienia wymagań Dyrektywy UE
TWh
Wymagania Dyrektywy UE
2001/77/WE
25
20
produkcja
Elektrownie wiatrowe - 7,8 TWh
15
Uprawy energetyczne - 2,5 TWh
Biopaliwa z lasów - 2,1 TWh
10
5
Elektrownie wodne - 8,0 TWh
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2015
2020
2025
rok
Polityka klimatyczna i energetyczna UE
Energia elektryczna – cel na 2010 rok*
•
biomasa – 4%
wiatr – 2,3%
woda – 1,2%
•
kogeneracja (skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła)
z upraw energetycznych oraz odpadów z rolnictwa i leśnictwa
biogaz z odpadów komunalnych i rolniczych
•
na lądzie i morzu – 2000 MW (2004 rok – 63 MW)
•
modernizacja istniejących urządzeń energetycznych przy tych
samych stopniach wodnych
budowa małych elektrowni wodnych
budowa nowych stopni wodnych
•
•
* Raport Ministra Gospodarki określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w
odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium RP, w krajowym zużyciu energii
w latach 2005-2014
(dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2005 roku)
Polityka klimatyczna i energetyczna UE
Ciepło – realizacja przyszłych celów (Polska)
•
•
biomasa
geotermia
słońce
•
lokalne i rozproszone systemy ciepłownicze
instalacje skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
wykorzystujące uprawy energetyczne, słomę oraz odpady z rolnictwa
i leśnictwa
zagospodarowanie biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów,
oczyszczalni ścieków oraz farm hodowlanych
indywidualne systemy grzewcze
•
lokalne systemy ciepłownicze
•
indywidualne systemy grzewcze w budownictwie przede wszystkim
do podgrzewania wody użytkowej (kolektory wodne)
w rolnictwie do celów suszarniczych (kolektory powietrzne)
turystyce i rekreacji
budownictwo pasywne (energooszczędność, odpowiednie
projektowanie)
•
•
•
•
Struktura przyrostu mocy w energetyce odnawialnej w Polsce
do roku 2010 wg Strategii rozwoju energetyki odnawialnej
Cieplownie geotermalne
Elektrociepłownie na drewno
Kotły indywidualne na biomasę
Ciepłownie automatyczne na slomę
Ciełownie automatyczne na drewno
Kolektory słoneczne wodne
Kolektory słoneczne powietrzne
Gaz wysypiskowy
Biogazownie rolnicze
Biogazownie komunalne
Systemy fotowoltaiczne
Male elektrownie wodne
Elektrownie wiatrowe
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
[MW]
Polityka energetyczna Polski cd.
Stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii zależy od ich
zasobów i technologii ich przetwarzania.
• Generalnie można powiedzieć, że biomasa (uprawy energetyczne,
drewno opałowe, odpady rolnicze, przemysłowe i leśne, biogaz)
oraz energia wiatrowa realnie oferują największy potencjał do
wykorzystania w Polsce przy obecnych cenach energii
i warunkach pomocy publicznej.
• W dalszej kolejności plasują się zasoby energii wodnej oraz
geotermalnej. Natomiast technologie słoneczne (pomimo
ogromnego potencjału technicznego) z powodu niskiej
efektywności kosztowej w odniesieniu do produkcji energii
elektrycznej mogą odgrywać istotną rolę praktycznie
wyłącznie do produkcji ciepła.
Polityka klimatyczna i energetyczna UE cd.
Natura 2000
• Aktualnie Komisja Europejska zatwierdziła listę 172 obszarów
Natura 2000 regionu kontynentalnego w tym:
• obszarów specjalnej ochrony siedlisk
• obszarów specjalnej ochrony ptaków
• 47 obszarów Natura 2000 znajduje się na terenie Wielkopolski.
Zasoby
Odnawialnych Źródeł Energii
w Wielkopolsce
Energia słoneczna
Możliwości wykorzystania w Wielkopolsce:
• ograniczone ze względu na niekorzystne położenie geograficzne,
• niższa o 62% roczna energia promieniowania względem Europy Pd.,
• uzupełnienie dla tradycyjnego ogrzewania.
Energia słoneczna
Energia wiatrowa
Możliwości wykorzystania w Wielkopolsce:
• ekonomicznie opłacalne lecz kosztowne,
• uzależnione od wparcia finansowego funduszy i banków,
• zależne od warunków wiatrowych i ukształtowania terenu wokół,
• zależne od lokacji w regionie,
• uzupełnienie dla tradycyjnego ogrzewania.
• wymagania ochrony przyrody (NATURA 2000)
Energia wiatrowa
Energia wiatrowa
Łączna moc elektrowni wiatrowych w MW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Niemcy – 22247
USA – 16818
Hiszpania – 15145
Indie – 8000
Chiny – 6050
Dania – 3125
Włochy – 2726
W.Brytania – 2389
Holandia – 1746
Polska - 80
Energia wiatrowa
Stan aktualny w zakresie przyłączeń farm wiatrowych
do KSE - liczby
Opis
Moc
[MW]
Ilość
Moc zainstalowana i ilość przyłączonych do sieci farm
wiatrowych
269
8 farm
Moc farm wiatrowych w trakcie realizacji ich budowy
200
5 farm
Moc przyłączeniowa i ilość farm wiatrowych którym
wydano warunki przyłączenia (w tym do sieci
przesyłowej)
4373
(855)
98 farm
(7 farm)
Łącznie: 4848
111 farm
Moc i ilość farm wiatrowych którym określono i
uzgodniono zakresy wykonania ekspertyz
34 897
546 farm
Energia geotermalna
Możliwości wykorzystania w Wielkopolsce:
• Opłacalność zależy od głębokości odwiertu (3-4 km = >100ºC)
oraz od temperatury wody
• Wysoki koszt wykonania odwiertu
• zależne od lokacji w regionie:
- b. dobre - Czarnków, Oborniki i Koło
- dobre - Rogoźno, Wągrowiec, Murowana Goślina
- dość dobre - Gniezno i Konin
• uzupełnienie dla tradycyjnego ogrzewania
Energia wód powierzchniowych
Możliwości wykorzystania w Wielkopolsce:
• niewielkie szanse rozwoju ze względu na deficyt wody
• marginalny udział w produkcji energii w regionie
• brak nowoczesnych technologii pozwalających obniżyć koszty
inwestycji
• wg. WZMiUW w Poznaniu na jego terenie działa 25 elektrowni
wodnych o mocy brutto 1,56 MW (1,27 MW netto), a kolejnych
20 MEW jest planowanych (1,46 MW brutto).
Energia wód powierzchniowych
Energia biomasy
Możliwości wykorzystania w Wielkopolsce:
• duży potencjał produkcji słomy;
• nadwyżki słomy od 900 tys. ton do 2,6 mln ton
(słoma – głównie wykorzystanie rolnicze);
• system dopłat do zakładania plantacji roślin energetycznych;
• zagospodarowana biomasa z lasów;
• główne kierunki dla biomasy:
- biogazownie rolnicze (ok. 200 – 250 szt. do 2020 r.)
- biopaliwa (bioetanol, biodiesel)
Przyszłość produkcji energii z OZE
Na dzień dzisiejszy w Wielkopolsce należy wspierać
równolegle 2 kierunki rozwoju produkcji energii ze źródeł
odnawialnych:
• energii z biomasy,
• energii wiatrowej,
a być może w przyszłości, w przypadku problemów z pojemnością
sieci przesyłowych, także:
• energii elektrycznej z wodoru‫٭‬
‫(٭‬Przegląd Komunalny 3(198)/2008, wywiad z Ministrem Środowiska Maciejem Nowickim)
Polityka klimatyczna i energetyczna Polski
Regulacje prawne:
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 1997, Nr 54, poz. 625 z późn. zm.)
• Polityka Energetyczna Polski
• Narodowy Plan Rozwoju
• Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego (lokalne)
Polityka energetyczna Polski
Cele:
• zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
• wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej,
• ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności
energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i
dystrybucją energii i paliw.
Prawo energetyczne
Zadania samorządu województwa zapisane w ustawie:
• opiniuje gminne projekty założeń do planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie
koordynacji współpracy z sąsiednimi gminami oraz
w zakresie z polityką energetyczną państwa.
• na wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zarząd
Województwa opiniuje plany rozwoju przedsiębiorstw
energetycznych
Samorząd Województwa
• Ze względu na zadania samorządu województwa związane z
podnoszeniem efektywności energetycznej i wdrażaniem OZE,
uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego zatwierdzono działania zmierzające
do utworzenia Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią (WAZE),
jako instytucji wspomagającej władze regionu.
• Podstawowym źródłem finansowania działalności Agencji mają być
środki z unijnego funduszu Inteligentna Energia dla Europy II.
Stosowny wiosek do Komisji Europejskiej został już opracowany.
Termin składania wniosków do 26 czerwca 2008 r.
Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią
Najważniejsze zadania WAZE:
• koordynacja zagadnień związanych z energetyką oraz efektywnością
energetyczną w województwie oraz rozproszonych działań
poszczególnych podmiotów w tym zakresie (konsolidacja środowiska),
• opracowanie strategii energetycznej dla Wielkopolski,
• programowanie wykorzystania środków pomocowych w sektorze
energetycznym w sposób najefektywniejszy dla regionu,
• doradztwo dla samorządów lokalnych w zakresie optymalnego
wykorzystania OZE,
• pomoc w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
przygotowywanie wniosków o dotację i wniosków kredytowych,
• działania informacyjno – promocyjne, wymiana doświadczeń z
partnerami zagranicznymi (np. konferencje, szkolenia, seminaria).
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
• Od 2000 roku Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi promuje OZE
inicjując szereg konferencji, seminariów i spotkań w Wielkopolsce.
• W marcu 2007 roku odbyło się I Regionalne Spotkanie Przedstawicieli
Samorządów oraz Organizacji i Instytucji działających na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wielkopolsce pod hasłem
„Odnawialne Źródła Energii szansą dla wielkopolskich gmin”.
• W maju 2007 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu ds.
Promocji Odnawialnych Źródeł Energii przy Departamencie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego.
• Od czerwca 2007 roku ruszył cykl spotkań powiatowych „Odnawialne
źródła energii w gminie”.
Współpraca z regionami partnerskimi w Niemczech
Regiony partnerskie Wielkopolski w Niemczech:
• Brandenburgia
• Hesja
• Dolna Saksonia
Współpraca z regionami partnerskimi w Niemczech
Brandenburgia:
Aktualnie trwają uzgodnienia między Departamentem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi UMWW a Ministerstwem Rozwoju Wsi, Środowiska
i Ochrony Konsumentów Brandenburgii celem włączenia się
w realizację tego projektu i wykorzystania badań prowadzonych
przez międzynarodowych specjalistów. Przedstawiciele Kraju
Związkowego Brandenburgia zobowiązali się do końca maja
określić warunki udziału w projekcie INTERREG IVC,
w regionach których badania dotyczą.
Współpraca z regionami partnerskimi w Niemczech
Hesja:
• W dniu 6 grudnia 2000 roku zostało podpisane Porozumienie
o Partnerstwie Kraju Związkowego Hesji oraz Województwa
Wielkopolskiego. Partnerstwo wypełniają wizyty robocze,
konferencje, wystawy, giełdy kontaktów oraz liczne wymiany
szkolne oraz między stowarzyszeniami. Raz w roku odbywają
się na przemian wizyty premiera Hesji oraz marszałka
Wielkopolski w regionie partnerskim.
• W zakresie prowadzenia zintegrowanej polityki energetycznej
koordynatorem współpracy po stronie niemieckiej jest
powstałe w 2004 roku Centrum Kompetencyjne HeRo –
Kompetenzzentrum HessenRohstoffe e.V.
Współpraca z regionami partnerskimi w Niemczech
Dolna Saksonia:
• W dniu 14 lutego 2008 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego
podjął decyzję o przystąpieniu UMWW do realizacji projektu
RegioSustain+ „Długotrwały rozwój regionalny na peryferyjnych
terenach wiejskich” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
w Europie Środkowej 2007-2013 INTERREG IVB.
• Partnerem wiodącym jest Leibniz Institut fur Landerkunde z Lipska.
• Głównym celem projektu jest wdrożenie regionalnej, zrównoważonej
gospodarki energetycznej w regionie.
• Początek projektu: wrzesień-październik 2008 r.
Współpraca z regionami partnerskimi w Niemczech
Wnioski dla Wielkopolski ze współpracy międzyregionalnej:
• wsparcie aktywizacji środków unijnych dla realizacji
zintegrowanej polityki klimatycznej i energetycznej UE
• wymiana doświadczeń w zakresie pozyskiwania energii
ze źródeł odnawialnych – głównie biomasy
• wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki i gospodarki
• pogłębienie współpracy administracji partnerskiej
• pomoc w powołaniu Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią
• opracowanie wspólnych kierunków rozwoju OZE
Odnawialne Źródła Energii
Źródła finansowania:
• Fundacja „EkoFundusz”
• Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”
• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Bank Ochrony Środowiska (kredyty preferencyjne)
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny
na lata 2007 - 2013
Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Cel:
• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez
ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów
modernizacji systemów przesyłowych energii, w tym
cieplnej, termomodernizacji, instalacji urządzeń filtrujących
i odpylających
• zwiększenie efektywności energetycznej – projekty
polegające m.in. na instalacji nowoczesnych systemów
grzewczych z elementami OZE (energia biomasy, energia
wiatrowa i geotermiczna, energia słoneczna,
hydroelektryczna oraz projekty stosujące odnawialne źródła
energii jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych w
energetyce)
Rodzaje projektów
• Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub
lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w
tym system grzewczy
• Budowa i przebudowa lokalnych systemów zaopatrzenia
w energię elektryczną
(średnie napięcia), gaz oraz energię cieplną
• Instalacja i przebudowa urządzeń filtrujących gazy i
urządzeń odpylających w lokalnych systemach
grzewczych
Potencjalni Beneficjenci
• Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
• Jednostki organizacyjne utworzone przez JST
posiadające osobowość prawną
• Administracja rządowa
• Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie
publiczno – prywatnym
• Lasy Państwowe
• Przedsiębiorcy
• Organizacje pozarządowe
• Jednostki naukowe i szkoły wyższe
• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
• Podmioty prawne związków wyznaniowych
Dofinansowanie
• Maksymalny udział środków UE w wydatkach
kwalifikowanych:
- projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%
- projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z mapą
pomocy regionalnej – Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
RPO (Dz. U. Nr 193, Poz. 1399)
Dofinansowanie
• Zgodnie z Rozporządzeniem maksymalny poziom
regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 40 %,
z tym że:
- w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
(z wyłączeniem sektora transportu) pomoc może
zwiększyć się o 20 pkt. procentowych
- w przypadku średnich przedsiębiorstw
(z wyłączeniem sektora transportu) - może zwiększyć
się o 10 pkt. procentowych
Minimalna/maksymalna wartość projektu
•
Od 1 mln PLN wartości projektu do 20 mln PLN
kosztów kwalifikowanych projektu z wyjątkiem:
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
do 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych
- lokalnych systemów zaopatrzenia w gaz
do 8 mln PLN kosztów kwalifikowanych
Wielkość dostępnych środków, nabór wniosków, instytucje
• 30,90 mln Euro z EFFR
• nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r.
• Instytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWW
• Instytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków, płatności)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Cel:
zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie
energetycznym kraju poprzez tworzenie infrastruktury
służącej wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, w tym wsparcie projektów stosujących
OZE jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych
np. w elektroenergetyce (kogeneracja)
Rodzaje projektów
Budowa i rozbudowa:
• elektrowni wiatrowej
• kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych
• urządzeń grzewczych opalanych biomasą
• elektrowni wodnych o mocy do 10 MW
• urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną
• urządzeń do produkcji energii w oparciu o inne typy OZE
• urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji energii
Rodzaje projektów
• Projekty na rzecz wykorzystania OZE (produkcja energii
+ przesył) mogą dotyczyć instalacji urządzeń o mocy
od 0,25 do 50 MW z wyjątkiem kolektorów słonecznych
i ogniw fotowoltaicznych, dla których minimalna moc
wynosi 0,1 MW (projekty o wartości poniżej 20 mln PLN
kosztów kwalifikowanych)
Beneficjenci
• Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
• Jednostki organizacyjne utworzone przez JST
posiadające osobowość prawną
• Administracja rządowa
• Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie
publiczno – prywatnym
• Lasy Państwowe
• Przedsiębiorcy
• Organizacje pozarządowe
• Jednostki naukowe i szkoły wyższe
• Spółki wodne
• Podmioty prawne związków wyznaniowych
Dofinansowanie
•
Maksymalny udział środków UE w wydatkach
kwalifikowanych jak w przypadku działania 3.2
•
Maksymalna wartość projektu – do 20 mln PLN
kosztów kwalifikowanych z wyjątkiem:
- elektrowni wodnych z instalacją do przesyłu
- urządzeń
grzewczych
opalanych
biomasą
biogazem z instalacją do przesyłu
- urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji
do 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych
lub
Wielkość dostępnych środków, nabór wniosków, instytucje
• 10,01 mln Euro z EFFR
• nabór wniosków w III lub IV kwartale 2008 r.
• Instytucją zarządzającą jest – Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej
UMWW
• Instytucją pośredniczącą (m.in. nabór wniosków,
płatności) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Główny Punkt Informacyjny
WRPO 2007 - 2013
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego,
61-846 Poznań, ul. Strzelecka 49
(budynek Victoria Center)
tel.: 061 858 12 27 oraz 061 858 12 37
www.wrpo.wielkopolskie.pl
e-mail:[email protected]
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013
(PROW)
Kierunki działań w ramach PROW
W ramach PROW 2007 – 2013 przewiduje się wsparcie projektów
związanych z:
• zakładaniem plantacji roślin na cele energetyczne w ramach
Działania Modernizacja gospodarstw rolnych
• wytwarzaniem materiałów energetycznych
z biomasy w ramach Działań:
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
• wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w
szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu
albo biomasy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej
Modernizacja gospodarstw rolnych
Beneficjent:
• Osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa,
prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji
roślinnej lub zwierzęcej
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• zakupu materiału roślinnego (drzewa, krzewy, krzewinki
oraz sadzonki, w tym sadzonki roślin energetycznych),
do założenia plantacji, których okres użytkowania jest
dłuższy niż 5 lat
• grodzenia, wyposażania plantacji wieloletnich
w niezbędne urządzenia techniczne i technologiczne
Modernizacja gospodarstw rolnych
Poziom pomocy:
40 - 75% kosztów kwalifikowalnych projektu
Maksymalna kwota pomocy:
300 tys. zł (na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo
rolne w okresie trwania Programu)
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent:
• rolnik, domownik, małżonek rolnika – w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
Zakres kosztów kwalifikowanych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego
z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych
wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które
są niezbędne do osiągnięcia celów projektu
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
• Poziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowanych
• Maksymalna kwota pomocy: 100 tys. zł
(na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Beneficjent:
• osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo
zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót
nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro
Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z
modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych
wraz z zakupem i montażem instalacji technicznej
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, które
są niezbędne do osiągnięcia celów projektu
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
• Poziom pomocy: 50 % kosztów kwalifikowalnych
• Maksymalna kwota pomocy: 300 tys. zł
(na jednego beneficjenta w okresie trwania
Programu)
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
• Pomocy udziela się na realizację m.in. wytwarzania lub
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności
wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo
biomasy.
Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w
szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac
budowlano – montażowych, zakup niezbędnego
wyposażenia.
• Beneficjent: gmina lub jednostka organizacyjna,
dla której organizatorem jest jednostka samorządu
terytorialnego
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Kryteria dostępu:
Pomoc może być przyznana na projekt realizowany w
miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości
liczących powyżej 5 tys.
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
1.
Maksymalna wysokość pomocy na realizację
projektów w jednej gminie, w okresie realizacji
Programu, nie może przekroczyć:
3 000 000 zł - na projekty w zakresie wytwarzania
lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
2.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych,
w wysokości co najmniej 25% kosztów
kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków
własnych.
Szczegółowych informacji udziela
Departament Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95
61-716 Poznań
tel. 061 85 41 788
fax 061 85 41 785
www.prow.umww.pl
E-mail: [email protected]
Pomoc dla plantacji trwałych – Agencja Rynku Rolnego
• Mechanizm ma na celu udzielenie pomocy stanowiącej
zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych przez
Rolnika z tytułu założenia plantacji wieloletnich roślin
energetycznych.
• Rodzaje roślin objętych pomocą do plantacji trwałych to:
Wierzba (Salix sp.);
Topola (Populus sp.);
Miskant (Miscanthus sp.);
Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita).
Pomoc dla plantacji trwałych – Agencja Rynku Rolnego
• Kwota pomocy wyliczona będzie w oparciu o zryczałtowane koszty
założenia 1 ha plantacji danego rodzaju rośliny energetycznej, określone w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• W danym roku Rolnik może ubiegać się o przyznanie pomocy do założenia
plantacji trwałych o powierzchni nieprzekraczającej 100 ha
• O pomoc mogą ubiegać się również Rolnicy, którzy założyli plantacje trwałe
w 2007 r., lecz nie wcześniej niż w dniu 1 września 2007 r.
Pomoc dla plantacji trwałych – Agencja Rynku Rolnego
Pomoc do plantacji trwałych przyznawana jest, jeżeli plantacja:
 Obejmuje obszar co najmniej 1 ha,
 Nie została założona na trwałych użytkach zielonych,
 Jest objęta wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin
energetycznych za rok, w którym plantacja została założona lub za rok
następujący po roku założenia plantacji,
 Została założona zgodnie z wymogami agrotechniki,
 Położona jest:
- 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której została założona taka
plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny,
- 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w sposób inny niż
określony powyżej,
 Nie została założona na gruntach:
- objętych obszarową ochroną przyrody, jeżeli plany ochrony tych obszarów
jednoznacznie nie dopuszczają w danym miejscu zakładania plantacji,
- zmeliorowanych, w przypadku plantacji topoli i wierzby.
Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piekary 19, 61-000 Poznań
tel. (61) 64-75-250
Dziękuję za uwagę
Andrzej Bobrowski
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
www.umww.pl
[email protected]
Download