energia słoneczna.

advertisement
DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII
Wsparcie dla mieszkańców
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) (1)
Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów
przyrodniczych, pozyskiwaną z odnawialnych, niekopalnych źródeł energii (energia wody, wiatru, promieniowania
słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich), energia wytwarzana z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw
ciekłych, a także energia otoczenia (środowiska naturalnego) wykorzystywana przez pompy ciepła.
W Polsce istnieje możliwość pozyskania i zużycia energii z następujących odnawialnych źródeł:
 energii wody,
 energii geotermalnej,
 energii słonecznej,
 energii wiatru,
 odpadów komunalnych,
 biopaliw stałych,
 biogazu,
 biopaliw ciekłych (dla transportu),
 ciepła otoczenia (środowiska naturalnego), przy zastosowaniu pomp ciepła.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) (2)
Z punktu widzenia ekologii najbardziej atrakcyjnym źródłem energii jest energia
słoneczna.
Energia słoneczna wykorzystywana może być w celu produkcji energii elektrycznej
(panele fotowoltaiczne), do produkcji energii cieplnej (kolektory słoneczne), bądź
maksymalizacji zysków ciepła poprzez elementy obudowy budynku (pasywne
systemy solarne).
Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów
ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Niezależnie od
pory roku wykorzystują one energię słoneczną zgromadzoną w ziemi, wodach
gruntowych, powietrzu atmosferycznym oraz energię geotermalną, które są dostępne
bezpłatnie i w nieograniczonej ilości. Te źródła energii noszą nazwę dolnych źródeł
ciepła.
SKĄD UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA
INSTALACJĘ OZE?
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przewidział konkurs na dofinansowanie
w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, w
ramach OP 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
 Forma wsparcia: dotacja (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych)
 Termin naboru: od 12 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku
 Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2017 roku
CO JEST WAŻNE W KONSTRUKCJI PROJEKTU?
Cel działania: Zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w
generacji rozproszonej.
Preferowane będą projekty:
 wpisujące się w projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz w
lokalne strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej,
 realizowane w formie terytorialnie ukierunkowanych pakietów przedsięwzięć,
 wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów, np. projekty stanowiące
element „wyspy energetycznej” bądź wykorzystujące wysokosprawną kogenerację (w tym mikrokogenerację),
 zapewniające największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych) w stosunku do nakładów
finansowych,
 realizowane z udziałem kapitału prywatnego,
 zgodne z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego,
 będące efektem trwałej współpracy oraz podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł
energii i energetyki prosumenckiej.
JAKIEGO TYPU PROJEKTY MOGĄ ZOSTAĆ
ZREALIZOWANE?
1) budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji
energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:
- słońce do 2 Mwe/Mwt (instalacje fotowoltaiczne, solarne i aerotermiczne źródła ciepła),
- biomasę do 5 MWt,
- biogaz do 1 MWe,
- geotermalne źródła ciepła do 2 MWt,
2) przebudowa infrastruktury oraz zakup niezbędnych urządzeń wykorzystujących energię wody
wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie o
mocy do 5 MWe,
3) budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii
elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,
4) rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów
infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia
nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 7) jednostki naukowe,
organizacyjne,
2)
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego,
3) jednostki administracji rządowej,
4) inne jednostki sektora finansów publicznych,
5) organizacje pozarządowe,
6)
podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa
społeczne,
8) instytucje edukacyjne,
9) szkoły wyższe,
10) grupy producentów rolnych,
11) przedsiębiorcy,
12) podmioty, które zostały lub mają zostać wybrane do
realizacji projektu w formule partnerstwa publicznoprywatnego.
NA JAKIEJ ZASADZIE PRZEWIDUJE SIĘ
REALIZACJĘ PROJEKTU W GMINIE? (1)
 Gmina ogłosi nabór wśród mieszkańców, w ramach którego wyłonione zostaną
osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie (udostępniony zostanie regulamin
konkursu wraz z załącznikami)
zgłosić się mogą właściciele lub użytkownicy budynków mieszkalnych, w tym
wspólnoty mieszkaniowe posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
zamieszkali na terenie Gminy, a także nieprowadzący działalności gospodarczej pod
wskazanym adresem
 zainteresowani mieszkańcy złożą deklarację wyrażającą chęć uczestnictwa w
projekcie, w tym współfinansowania inwestycji
 Gmina złoży wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 10.3.1 RPO
WP 2014-2020 (we wniosku zadeklaruje liczbę instalacji, moc, szacowane koszty, w
tym wkład prywatny oraz przewidywany efekt ekologiczny – redukcja emisji CO2)
NA JAKIEJ ZASADZIE PRZEWIDUJE SIĘ
REALIZACJĘ PROJEKTU W GMINIE? (2)
 po uzyskaniu dofinansowania Gmina zakupi niezbędne instalacje i urządzenia, które
następnie zostaną przekazane mieszkańcom Gminy, którzy zadeklarowali chęć
uczestnictwa w konkursie – podpisana zostanie umowa użyczenia
 przez okres realizacji projektu, a następnie okres trwałości projektu (5 lat)
zamontowane instalacje będą stanowiły własność Gminy – po tym czasie zostaną
przekazane na własność mieszkańcom
 nie przewiduje się możliwości zakupu instalacji działającej w systemie on-grid, tj.
umożliwiającej podłączenie do sieci i odsprzedaży nadwyżek energii do sieci
 Instalacje zamontowane na i w budynkach nie będą mogły być wykorzystywane do
prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym
agroturystyki – przeznaczone mogą być wyłącznie na potrzeby gospodarstwa
domowego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Ewelina Zych
Starszy specjalista w pionie doradztwa
Download