Obliczenie światła mostu

advertisement
Obliczenie światła mostu
Dane wyjściowe:
Obliczenia wykonano na podstawie Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3sierpnia 2000r Załącznik
Nr 1
Qm =15,8m3/s przepływ miarodajny z prawdopodobieństwem 0,2% dla dróg klasy G i Z
Bo = 30m szerokość zwierciadła wody w korycie
ho=(1,7+0,30)/2=1,0m – średnia głębokość cieku
P=1,10 – dopuszczalny stopień rozmycia przekroju mostowego
Określenie minimalnego światła mostu
Założenia:
Qm=Qog
Bo=Bog
hog=ho
vog=vo
Przyjęto światło poziome mostu 28,0m
Określenie średniej głębokości po rozmyciu:
hr=P*hog=1,1*1,0=1,10m
Określenie średniej prędkości w przekroju mostowym:
Nie zachodzi potrzeba umacniania dna rzeki. Ze względu na lokalizację obiektu w zakolu
rzeki skarpy rzeki umacnia się ściankami stalowymi w celu zapobieżenia podmywania filarów
mostu.
Obliczył:
mgr inż. Marek Krysiewicz
Download