Prezentacja PROW

advertisement
„Możliwości wsparcia przetwórstwa rolno-spożywczego
z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 (PROW)
Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”
Paweł Czyszczoń
Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich
Wrocław 24.02.2016 r.
Budżet PROW wg priorytetów
(łącznie 8 598 280 814,00 €)
Priorytet
Działanie
1,2,3,4 M1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Stawka wkładu EFRROW Łączny planowany wkład Unii 20142014-2020 (%)
2020 (€)
63,63%
36 905 246
M2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu
zastępstw
63,63%
47 722 830
M3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
M4. Inwestycje w środki trwałe
63,63%
63,63%
21 000 000
2 120 177 704
3
2,6
M5. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków
zapobiegawczych
M6. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
63,63%
63,63%
264 046 000
1 406 133 450
3,6
M7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
63,63%
683 983 100
M8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
M9. Tworzenie grup i organizacji producentów
M10. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
M11. Rolnictwo ekologiczne
63,63%
63,63%
63,63%
63,63%
191 519 339
256 414 153
753 399 101
445 373 661,00
M13. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami
M16. Współpraca
M19. LEADER – RLKS
M20. Pomoc techniczna
M113. Wcześniejsza emerytura
63,63%
63,63%
63,63%
63,63%
63,63%
1 378 188 270
36 904 246
467 668 000
132 527 195
356 318 519
SUMA:
8 598 280 814,00
1,2
3
2,3,4
5
3
4
4
4
1,2,3
6
Budżet PROW wg priorytetów
(łącznie 8 598 280 814,00 €)
2,120,177,704
M4. Inwestycje w środki trwałe
1,406,133,450
M6. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
M13. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami
1,378,188,270
753,399,101
M10. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
683,983,100
M7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
467,668,000
M19. LEADER – RLKS
445,373,661
M11. Rolnictwo ekologiczne
356,318,519
M113. Wcześniejsza emerytura
M5. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych
264,046,000
M9. Tworzenie grup i organizacji producentów
256,414,153
191,519,339
M8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
132,527,195
M20. Pomoc techniczna
M2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu
zastępstw
47,722,830
M1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna
36,905,246
M16. Współpraca
36,904,246
M3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
21,000,000
0
500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000
Działanie19: LEADER - RLKS
•
Wybrane do realizacji mogą być te LSR, w ramach których co najmniej 50%
budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem
miejsc pracy
•
Leader, ma na celu lokalny rozwój obszarów wiejskich, przyczynia się do osiągania
celu szczegółowego 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”
w ramach priorytetu 6 „wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa
i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”.
•
LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, tj. obszar całego kraju bez
miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000.
•
Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum
30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum
150 000 mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej
2 gmin, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie.
Obszar realizacji działania: LEADER / RLKS w latach 2007-2013
Harmonogram naborów wniosków
PROW 2014-2020
 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - 20.01.2016-18.03.2016 r.
 Scalanie gruntów - marzec 2016r.
 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność (Leader/RLKS) – czerwiec 2016 r.
 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów - lipiec 2016 r.
 Gospodarka wodno-ściekowa - sierpień 2016 r.
 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego - kwiecień 2017 r.
 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej kwiecień 2017 r.
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Beneficjenci:
•
•
•
•
•
Osoba fizyczna, która:
– Jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
– Jest pełnoletnia;
– Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, lub adres pod którym
wykonuje działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o
pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
W przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna – określone wyżej warunki muszą być
spełnione przez wszystkich wspólników.
W przypadku podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstwo musi spełniać definicję mikro
lub małego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozp. Komisji (UE) z dnia 17 czerwca
2014 r. nr 651/2014.
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zakres wsparcia:
1.
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
2.
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR:
a) podejmowanie działalności gospodarczej podlegającej rejestracji
w odpowiedniej ewidencji lub w rejestrze przedsiębiorców
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
c) rozwijanie działalności gospodarczej
d) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w powiązaniu
z operacjami, o których mowa w lit. a, b, c
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zakres wsparcia:
3. Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzących działalność na obszarze
objętym LSR, współpracujących w zakresie:
- krótkich łańcuchów dostaw
- świadczenia usług turystycznych
- rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych
4. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk
5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb
społeczności lokalnej.)
6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:
- turystycznej lub
- rekreacyjnej lub
- kulturalnej
(jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej)
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zakres wsparcia:
7.
Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych,
które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej,
w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczowychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalne, z siecią dróg
publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów
8.
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług
lokalnych, jeśli operacja:
– służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych;
– nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia
inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR,
wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne
rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone
przynajmniej w części tej samej tematyce
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Pomoc na operację w zakresie innym niż „podejmowanie działalności” jest przyznawana
w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1.
2.
3.
ogólne,
zakupu robót budowlanych lub usług,
zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania
dziedzictwa lokalnego - również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty,
6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7. zakupu rzeczy innych niż wymienione powyżej w 5 i 6, w tym materiałów,
8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą
pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie
odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników - w przypadku operacji w
zakresie inkubatorów przetwórstwa lub wspierania współpracy między podmiotami
prowadzącymi działalność gospodarczą,
9. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
10. wartość wkładu rzeczowego (art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, )
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne (przy
ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów)
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Ogólne warunki udzielenia pomocy
• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków
publicznych ( nie dotyczy jst, NGO poż. publ)
• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie
zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji,
w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz
złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej
operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później
niż do dnia 31 grudnia 2022
• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji
na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji
polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego,
którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Ogólne warunki udzielenia pomocy c.d.
• Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej
własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania
nieruchomością co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
• Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie
z biznesplanem (dotyczy zakresów 2, 3, 4)
• Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych
• Podmiot wykaże że posiada doświadczenie, zasoby, kwalifikacje , charakter
działalności – odpowiednie do rodzaju planowanej operacji (nie dotyczy zakładania
działalności)
• Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Ogólne warunki udzielenia pomocy c.d.
• W przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie tworzenia inkubatorów
oraz polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych
i niekomercyjnych inkubatorów , to biznesplan nie zakłada osiągania zysków
z działalności prowadzonej w ramach tych inkubatorów.
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2a
„podejmowania działalności gospodarczej”:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59,
poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
• w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy
nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2a
„podejmowania działalności gospodarczej” c.d.
2) operacja zakłada:
• utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której
zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy
o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
• utrzymanie miejsca pracy - przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności
końcowej
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2a
„podejmowania działalności gospodarczej” c.d
•
Warunku dotyczącego utworzenia miejsca pracy nie stosuje się, gdy podmiot
ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która podejmuje we
własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym, że pomoc temu
podmiotowi jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności
co najmniej przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
•
W przypadku gdy o pomoc na „podejmowania działalności...” ubiega się podmiot
będący spółką kapitałową w organizacji pomoc jest przyznawana, jeżeli ten
podmiot uzyska osobowość prawną do dnia zawarcia umowy.
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2b
„tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego ”:
•
podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas
przyznana pomoc na podejmowanie lub rozwijanie przedsiębiorczości,
której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów
spożywczych lub produkcja napojów;
•
operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa
lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2c
„ rozwijanie działalności gospodarczej”:
•
podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej
•
operacja zakłada:
- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji,
a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie
zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy
o pracę,
-utrzymanie utworzonego miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia
wypłaty płatności końcowej
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2c
„ rozwijanie działalności gospodarczej” c.d.
• podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas
przyznana pomoc na podejmowanie dz. gosp albo upłynęło co najmniej 2 lata
od dnia przyznania tej pomocy
• podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas
przyznana pomoc na tworzenie/rozwój inkubatorów lub w ramach poddziałania
„wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój”, w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot,
który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub
produkcja napojów.
• Jeśli suma dotychczas przyznanej pomocy < 25 tys. PLN, to nie jest wymagane
utworzenie przynamniej jednego miejsca pracy w ramach tej operacji
 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Pomoc na operacje dotyczące „działalności gospodarczej” nie przysługuje, jeżeli działalność
jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
górnictwo i wydobywanie;
działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych;
produkcja metali;
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
transport lotniczy i kolejowy;
gospodarka magazynowa.
Limity i warunki
Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres
realizacji PROW 2014-2020:
• 500 tys. zł – na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
• 300 tys. zł – pozostałe operacje (100 tys. grantobiorca),
Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację:
• 500 tys. zł – na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
• 300 tys. zł – pozostałe operacje, w tym 100 tys. zł na podejmowanie działalności
(wartość może być obniżona przez LGD w LSR)
Wysokość pomocy przyznanej na:
• jeden projekt grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych;
• jedną operację własną LGD nie może przekroczyć 50 tys. złotych.
Pomoc na operacje ma charakter pomocy de minimis (chyba że do tej pomocy nie ma
zastosowania rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r)
Limity i warunki – Projekty Grantowe
Projekty grantowe (NIE OBEJMUJĄ WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) :
 LGD - beneficjent ubiegający się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym
 LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu grantowego
 Projekt grantowy (o max. wartości 300 000 PLN) składa się z co najmniej 2 grantów
(o całkowitej wartości nieprzekraczającej 50 000 PLN) realizowanych przez podmioty
działające na obszarze objętym LSR
 Grant - wysokość dofinansowania nie wyższa niż 50 tys. zł i nie niższa niż
5 tys. zł;
 Grant nie obejmuje zakresu dotyczącego przedsiębiorczości
 Grantobiorca – limit 100 tys. zł ;
 Grantobiorca wykaże, że posiada doświadczenie, zasoby, kwalifikacje, prowadzi
działalność – odpowiednie do przedmiotu operacji;
 Suma grantów dla JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków na projekt grantowy
 Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
 Do przyznawania pomocy na projekt grantowy nie jest wymagany biznesplan.
Limity i warunki
Poziom pomocy na operacje w zakresie innym niż „podejmowanie działalności
gospodarczej” :
1) określony w LSR, lecz nie wyższy niż:
a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej,
b) 100% – w przypadku pozostałych podmiotów;
2) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
Koszty ogólne:
- do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,
- wyjątek: do 30% w przypadku kosztów zakupu środków transportu
Dziękuję za uwagę
71 / 776 93 50
www.umwd.pl
Wydział Obszarów Wiejskich
Download