(3A) Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

advertisement
Założenia projektu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla
działań wdrażanych przez Samorząd
Województwa z uwzględnieniem podejścia
LEADER
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Priorytet 6. „Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i
promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”.
Priorytet 3: „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie
zarządzania ryzykiem w rolnictwie”.
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Podstawa prawna
Art. 21 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Cele szczegółowe i cele przekrojowe
Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)
Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez
systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy
producentów i organizacje międzybranżowe (3A)
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Rodzaj operacji
1. Odnowy wsi poprzez:
• budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne - kulturalne,
• rewitalizację lub odnawianie obiektów służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub historycznego,
• kształtowanie przestrzeni publicznej,
• zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących
zabytkami z przeznaczeniem na cele publiczne,
• odnawianie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników historycznych, budynków będących
zabytkami
lub miejsc pamięci.
2. Tworzenie, modernizacja lub rozbudowa dróg lokalnych.
3.Rozwijanie i poprawa infrastruktury handlowej, w tym: budowa lub modernizacja targowisk, budowa, przebudowa,
remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług.
Definicja infrastruktury małej skali:
„Pomoc przyznawana jest na infrastrukturę małej skali tj. zlokalizowaną w miejscowości wiejskiej lub mieście
do 5 tys. mieszkańców, której realizacja jest zgodna z planami zagospodarowania lub innymi dokumentami
planistycznymi gminy”.
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Beneficjenci
gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe
są zbieżne z celami ww. działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 - w zakresie odnowy wsi,
gmina, powiat lub ich związki – w zakresie tworzenia, modernizacji lub rozbudowy dróg lokalnych,
gmina, powiat lub ich związki – w zakresie rozwijania i poprawy infrastruktury handlowej
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich
Poziom współfinansowania :
500 tys. – na miejscowość w okresie realizacji PROW 2014 – 2020 – zakres odnowa wsi
3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014 -2020 - zakres tworzenie, modernizacja lub
rozbudowa dróg lokalnych
1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014 -2020 - zakres infrastruktury handlowej
Intensywność pomocy:
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów
kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Scalanie gruntów
Priorytet 4: Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od
rolnictwa i leśnictwa, Poprawa gospodarowania glebą (4C)
Scalanie gruntów
Podstawa prawna
Art. 18.1.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Cele szczegółowe i cele przekrojowe
Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa
i leśnictwa, Poprawa gospodarowania glebą (4C)
Rodzaj operacji
Scalanie gruntów
Scalanie gruntów
Koszty kwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne ograniczają się do:
1) kosztów opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej),
2) kosztów zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni
produkcyjnej,
3) kosztów ogólnych związanych z wydatkami, o których mowa w pkt 1) i 2).
Beneficjenci
1) starosta,
2) jednostka organizacyjna przekazana samorządowi województwa na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.).
Scalanie gruntów
Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru
Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu, zostaną określone kryteria wyboru.
Premiowane będą operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań zapewniających ochronę
środowiska.
Rodzaj wsparcia
Refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektów.
Intensywność pomocy
Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.
Scalanie gruntów
Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana na projekty:
1)zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1749 z
późn. zm.) w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z
projektowanego obszaru scalenia lub których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru
scalenia;
2)dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów;
3) zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji, w szczególności:
a) w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko,
b) w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych
obszarach chronionych - zgodne z
planami ochrony przewidzianymi odrębnymi przepisami dla takich terenów,
4) dla których maksymalny koszt opracowania projektu scalenia nie przekroczy kwoty:
a) 813 euro na 1ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego,
podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego
b) 645 euro na 1ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.
5) dla których maksymalny koszt wykonania prac poscaleniowych nie przekroczy kwoty:
a) 1995 euro na 1ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego,
podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego
b) 1919 euro na 1ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.
LEADER
Obszar kwalifikujący się do wsparcia
Podejście Leader będzie realizowane na następujących obszarach:
1) Gminy wiejskie
2) Gminy miejsko-wiejskie i gminy miejskie z wyłączeniem miejscowości powyżej
20 000 mieszkańców
Jedna lokalna strategia rozwoju będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000
mieszkańców i maksimum 150 000 mieszkańców i obejmować obszar przynajmniej 2 gmin.
Procedura i harmonogram wyboru lokalnych strategii rozwoju
Wybór LGD i LSR będzie dokonywany przez komitet wybierający na poziomie regionalnym powołany przez
instytucję odpowiedzialną za wybór LSR.
Cele osi LEADER
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych i wspieranie inicjatyw lokalnych,
Tworzenie miejsc pracy i stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym
bez pracy, a także stworzenie korzystnych warunków do tworzenia nowych firm, sprzyjających zwiększeniu
potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy,
Wykorzystanie lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, lokalizacji (położenia
geograficznego), dziedzictwa kulturowego, historycznego (tradycji), przyrodniczego, potencjału mieszkańców,
itp.
Działania w ramach osi LEADER
Wsparcie przygotowawcze - Celem działania zachowanie i dalszy rozwój potencjału administracyjnego
lokalnych grup działania w okresie poprzedzającym ich wybór i udzielenie wsparcia w ramach kosztów
bieżących i aktywizacji, w tym podtrzymanie żywotności LGD realizujących LSR w ramach PROW 20072013 oraz przygotowanie LSR na lata 2014-2020
Operacje wdrażane w ramach lokalnych strategii rozwoju:
•
Transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo;
•
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, w tym inkubatory kuchenne;
•
Rozwój przedsiębiorczości;
•
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;
•
Tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw.
Wdrażanie projektów współpracy - Celem działania osiągnięcie celów lokalnych strategii rozwoju wszystkich
lokalnych grup działania będących partnerami projektu współpracy oraz nawiązanie bądź poszerzenie
współpracy pomiędzy LGD
Koszty bieżące – Celem działania jest finansowania kosztów bieżących lokalnych grup działania wybranych
do realizacji LSR na lata 2014-2020
Aktywizacja – Celem działania wsparcie finansowe działań animacyjnych prowadzonych przez LGD,
stymulujących proces rozwoju lokalnego i prowadzących do pobudzenia lokalnej społeczności do
realizacji projektów zgodnych ze strategią.
Dziękuję za uwagę
Download