Nazwa: Klasyfikator gruntów Kod: 213208 Synteza: Dokonuje

advertisement
Nazwa:
Klasyfikator gruntów
Kod:
213208
Synteza:
Dokonuje oceny gruntów rolnych, w tym gruntów ornych i leśnych na
klasy na podstawie terenowych badań odkrywek glebowych;
określa klasę gleby;
aktualizuje klasę użytków rolnych;
przekwalifikowuje i zmienia użytki rolne na leśne i odwrotnie;
przywraca wartość użytkową gruntom, które utraciły charakter gruntów
rolnych na skutek działalności nierolniczej, a gruntów leśnych na skutek
działalności nieleśnej.
Zadania
zawodowe:
opracowywanie projektu klasyfikacji gruntu gospodarstwa rolnego z
upoważnienia odpowiednich organów;
wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych z
uwzględnieniem cech morfologicznych i właściwości gleby takich jak: jej
położenie, budowa profilu (gibkość gleby i poziom próchniczy), barwa,
struktura, skład granulometryczny poszczególnych poziomów,
przepuszczalność, stosunki wodne, odczyn, zawartość trójtlenku wapnia
itp.;
określanie właściwości fizjograficznych otoczenia profilu glebowego i
warunków uprawy stosując następujące kryteria: charakter i
właściwości samej gleby (typ, podtyp, rodzaj, gatunek, właściwości
fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, stopień kultury), warunki
klimatyczne gleby, sytuację geomorfologiczną gleby (położenie w
rzeźbie terenu), układ stosunków wilgotnościowych, przydatność lub
nieprzydatność gleb pod użytki rolne;
określenie typów i klasy gleby (w obrębie gruntów ornych wydziela się 8
klas bonitacyjnych, oznaczonych symbolami: I, II, III a, III b, IV a, IV b, V,
VI);
ustalanie na gruncie konturów poszczególnych typów gleby i konturów
klas gleby;
sporządzanie potrzebnej dokumentacji;
wykonywanie gleboznawczej aktualizacji użytków rolnych;
przekwalifikowanie użytków rolnych na leśne i odwrotnie na wniosek
właściciela gruntu;
dokonywanie oceny gruntów po wykonaniu budowy np. obwodnicy,
autostrady, drogi ekspresowej pod kątem zapewnienia jej właściwego
odwodnienia, melioracji;
przestrzeganie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
współpraca z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz z prezydium powiatowej rady narodowej i innymi organami
administracji rządowej;
stałe doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych.
Dodatkowe
zadania
zawodowe:
kontrola i zatwierdzanie projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Download