Zagrożenie pożarowe lasów

advertisement
Zagrożenie pożarowe lasów
Pożary są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień szybko ogarnia
ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody. Po
pożarze las odradza się przez dziesiątki lat. Zagrożenie pożarami polskich lasów należy do
najwyższych w Europie, a w rejonach Sudetów przybrało charakter klęski ekologicznej.
Czynniki wywołujące pożary
Głównym czynnikiem stymulującym pożar są długotrwałe susze powodujące słabą wilgotność ściółki oraz
jej zwiększoną podatność na ogień. Jednak ogień nie zapali się sam, tylko w rzadkich przypadkach pożary
powstają w wyniku zjawisk przyrody, np. uderzenia piorunu.
Około 95 proc. wszystkich pożarów lasu powodowanych jest przez nieodpowiedzialne zachowania
człowieka - nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem, palenie ognisk i tytoniu w lasach,
bezmyślne wyrzucanie niedopałków papierosów z samochodów i pociągów. Niejednokrotnie przyczyną
pożaru staje się wypalanie łąk i ściernisk w pobliżu lasu.
Skutki pożarów
Giną rośliny i zwierzęta
Dla świata przyrody pożary to wielka katastrofa ekologiczna. W pożarach giną chronione i cenne gatunki
roślin - już przy 50 st. C następuje śmierć tkanek roślinnych, a temperatura na powierzchni gleby
dochodzi do 700 st. C. Uszkodzeniu ulegają rośliny dwuliścienne, ich korzenie, łodygi i liście. Następuje
selekcja negatywna, giną trawy, najcenniejsze i delikatne gatunki ziół, pozostają rośliny głęboko
korzeniące się. Zniszczona zostaje flora bakteryjna przyśpieszająca rozkład resztek roślinnych
i pozwalająca roślinom asymilować azot atmosferyczny.
Lasy, łąki, zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne są miejscami życia ogromnej liczby gatunków owadów,
są ostoją ptaków i zwierząt. Wszystkie one giną wraz z płonącą roślinnością. Przy wypalaniu umierają
mrówki, pełniące bardzo ważną ekologiczną rolę sanitariuszy pól i lasów (niszczą szkodliwe owady,
przewietrzają glebę, zjadają resztki roślinne oraz zwierzęce ułatwiając rozkład masy organicznej
i wzbogacając warstwę próchnicy. Ofiarami podpaleń są też drapieżne owady, żaby, których populacja
maleje z roku na rok, jeże, krety zjadające drobne gryzonie, młode zające, ptasie pisklęta i jaja. Gromady
ptaków, które mają tereny lęgowe na łąkach, w przydrożnych rowach, krzewach - giną w płomieniach.
Swoje siedlisko, miejsce bytowania tracą setki gatunków leśnych i polnych ssaków.
Toksyny w powietrzu i niszczenie gleby
Podczas wypalania i pożarów powstaje dym, którego podstawowymi składnikami są toksyczne
węglowodory z benzo-a-pirenem - dla ludzi kancerogenne, dla przyrody śmiercionośne. Zasnuwające
krajobraz dymy uniemożliwiają pszczołom oblatywanie łąk, co zmniejsza liczbę zapylonych kwiatów
i w konsekwencji obniża plony roślin. Do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki
i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych. Naukowcy zajmujący się morfologią
gleby podkreślają, iż znacznemu obniżeniu ulega ilość resztek organicznych zawartych w glebie,
wypalana jest próchnica wypełniająca przestwory między mineralnymi grudkami ziemi i pęczniejąca pod
wpływem wilgoci. Przyczynia się to do kurczenia gleby i powstawania szczelin, spękań, co prowadzi do
erozji głębszych warstw gleby. Wypalona ziemia jest bardziej narażona na erozję wietrzną oraz wodną
(głównie na stokach). Ekolodzy alarmują -zamiast spalać resztki roślinne lepiej je kompostować
i w postaci próchnicy ponownie wprowadzać do gleby.
Las jest otwarty dla wszystkich, ale żeby nasz pobyt w lesie nie naruszył jego harmonii musimy pamiętać
o kilku zasadach. Duże znaczenie ma odpowiednie zachowanie się każdego z nas w lesie lub jego
okolicy, a przede wszystkim przestrzeganie zakazu posługiwania się otwartym ogniem na terenach
leśnych iw jego sąsiedztwie.
Tereny leśne są szczególnym miejscem ze względu na bogatą faunę i florę, którym zagraża nawet
najmniejsze źródło ognia. Charakterystyka lasu sprawia, że poruszanie po nich jest utrudnione,
a odnalezienie miejsca pożaru i jego ugaszenie, bywa często bardzo czasochłonne. Należy pamiętać, że
najlepszym sposobem na zmniejszenie pożarów w lasach jest po prostu zachowanie ostrożności.
Download