Gleby - Instytut Archeologii UW

advertisement
GEOLOGIA
Gleby
GLEBA
- biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa litosfery,
powstała ze skał pod wpływem abiotycznych i biotycznych
czynników środowiska, zdolna zapewnić roślinom wyższym
warunki wzrostu i rozwoju.
SKŁADNIKI GLEBY:
- szkielet mineralny
- woda
- powietrze
- substancje humusowe
- mineralne produkty wietrzenia szkieletu
mineralnego i rozkładu szczątków
- edafon (rośliny wyższe, fauna glebowa, glony,
grzyby, porosty, bakterie autotroficzne, bakterie
heterotroficzne) i jego szczątki
POZIOMY GLEBOWE:
• A – poziom próchniczny (akumulacyjny)
• E – poziom wymywania (eluwialny)
• B – poziom wzbogacenia (iluwialny)
• C – poziom skały macierzystej
• G – poziom glejowy
• O – poziom organiczny (ściółkowy)
• R – poziom skały litej
• P – poziom bagienny
• M – poziom murszenia
• D – poziom skały podścielającej, nie będącej
skałą macierzystą w glebach organicznych
profil gleby mineralnej
profil gleby organicznej
profil z poziomem
mieszanym B/C
profil z poziomem
przejściowym BC
4 Fe2+ + 2 H2O + O2
4 Fe3+ + 4 OH-
Najważniejsze substancje nadające barwę glebie
Warstwy osadu a poziomy glebowe
Warstwa – (w sedymentologii) nagromadzenie osadu
o mniej więcej poziomych granicach w stropie i spągu,
wyrażonych przede wszystkim zmianą struktur
sedymentacyjnych.
Poziom glebowy – (w gleboznawstwie) pakiet osadu
mniej więcej równoległy do powierzchni gleby,
odróżniający się barwą, konsystencją i innymi cechami
ukształtowanymi przez procesy glebotwórcze.
Warstwa archeologiczna – (w archeologii) pakiet
osadu odróżniający się jakimikolwiek postrzegalnymi
cechami.
poziomy glebowe
warstwy
Warstwy osadu a poziomy glebowe
PIASKI, ŻWIRY:
- bielice
- gleby bielicowe
- gleby rdzawe
OSADY POWODZIOWE
(PIASKI, MUŁKI, IŁY, GLINY):
- mady
- gleby bielicowe
- gleby rdzawe
GLINY, IŁY, MUŁKI:
LESSY:
- gleby brunatne
- czarnoziemy
- gleby płowe
- gleby brunatne
- gleby płowe
Cykl glacjalno-interglacjalny
stadium
kriokratyczne
stadium
protokratyczne
stadium
mezokratyczne
stadium
telokratyczne
stadium
protokratyczne
stadium
mezokratyczne
stadium
telokratyczne
stadium
protokratyczne
stadium
mezokratyczne
stadium
telokratyczne
GLEBA
RELIKTOWA
GLEBA
KOPALNA
OGŁOWIONA
Gleby kopalne
późnego czwartorzędu
Polski
Download