2014-15-STT-zasady_rekrutacji

advertisement
Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)
w ramach programu Erasmus+
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie
w r. akadem. 2014/15
1. Kwalifikacja pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ odbywa się
zgodnie z wymogami programu Erasmus+ ustalonymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w
Warszawie na dany rok akademicki.
2. Ubiegający się o wyjazd pracownik powinien być pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Sulechowie (dalej PWSZ w Sulechowie) zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
Pracownik posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego UE lub EOG, powinien sprawdzić zasady
odnoszące się do wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako
stypendysta Erasmusa.
3. W wyjazdach w celach szkoleniowych uczestniczyć mogą zarówno nauczyciele akademiccy jak i pracownicy
nie będący nauczycielami akademickimi (pracownicy administracji, pracownicy techniczni, informatycy, a także
koordynator programu Erasmus, bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej i dokumentacji, lektorzy itp.).
4. Wyjazdy powinny być realizowane wyłącznie przez osoby posiadające taki stopień znajomości języka obcego,
który umożliwi mu odbycie szkolenia w instytucji zagranicznej.
5. Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus+ jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane
z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.
6. Szkolenia mogą odbywać się w instytucjach/przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie 28 krajów
członkowskich UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), 3 krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), Turcji oraz Macedonii.
7. Dopuszcza się, aby instytucją przyjmującą, w której realizowane jest szkolenie była uczelnia.
8. Wyjazd w ramach szkolenia nie obejmuje udziału w konferencjach.
9. Osoby zainteresowane wyjazdem typu STT składają wnioski do uczelnianego koordynatora programu
Erasmus+ w okresie od 01.05.2014 r. do 31.08.2014 r. W przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż liczba miejsc,
zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.
10. Wniosek obejmuje:
1) - „Indywidualny program szkolenia” (Individual Work Programme) podpisany przez strony (za instytucję
wysyłającą podpisuje koordynator wydziałowy/instytutowy, koordynator uczelniany lub kierownik jednostki),
określający wybraną instytucję, planowane daty wyjazdu, zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego
szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika, albo
- projekt „Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Work Programme) wraz z potwierdzeniem z instytucji
przyjmującej, że podpisze ona ten program w przypadku zakwalifikowania danej osoby na wyjazd typu STT;
2) Formularz zgłoszeniowy.
„Indywidualny program szkolenia” oraz Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej uczelni.
11. Kwalifikacja kandydatów zainteresowanych wyjazdami typu STT prowadzona przez koordynatora programu
Erasmus. Wnioski są oceniane w 2-4 osobowej komisji, składającej się z prorektora ds. studenckich,
koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ i/oraz kierownika jednostki i/oraz osoby sprawdzającej
kompetencje językowe.
12. Przy kwalifikacji na wyjazdy typu STT pierwszeństwo będą miały osoby, które nie wyjeżdżały dotychczas na
wyjazdy typu STT. W drugiej kolejności kwalifikują się wyjazdy zgłaszane przez osoby szczególnie
zaangażowane w rozwój programu Erasmus+ w PWSZ w Sulechowie. Dalsza kolejność kwalifikacji pracowników
na wyjazdy typu STT powiązana jest z liczbą dotychczasowych wyjazdów typu STT danej osoby w ostatnich 5
latach akademickich (pierwszeństwo mają osoby, w przypadku których liczba wyjazdów jest najmniejsza). W
przypadku, gdy nie jest możliwe dokonanie kwalifikacji według powyższych zasad ze względu na równą liczbę
dotychczasowych wyjazdów u dwóch bądź większej liczby pracowników, pierwszeństwo będzie miał pracownik
zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a w przypadku jednakowej formy zatrudnienia – pracownik, dla
którego PWSZ w Sulechowie jest podstawowym miejscem pracy; w przypadku, gdy i to kryterium nie prowadzi do
kwalifikacji, rozstrzygająca będzie data złożenia wniosku (zakwalifikowany zostanie pracownik, który wcześniej
złożył wniosek).
13. Koordynator informuje osobę zainteresowaną o zakwalifikowaniu się na wyjazd. Pracownik, który złożył
jedynie projekt „Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Work Programme) wraz z potwierdzeniem z
instytucji przyjmującej, że podpisze ona ten program w przypadku zakwalifikowania danej osoby na wyjazd typu
STT, składa podpisany przez strony „Indywidualny program szkolenia” w terminie 1 miesiąca od daty
powiadomienia nauczyciela drogą mailową o zakwalifikowaniu na wyjazd.
14. Osoba zainteresowana wyjazdem samodzielnie stara się o przyjęcie w danej instytucji.
15. Po zakwalifikowaniu na wyjazd nauczyciel akademicki składa wnioskuje o delegację na czas wyjazdu u kierownika
jednostki.
16. W danym roku akademickim z możliwości wyjazdu typu ST (Staff Mobility) można skorzystać maksymalnie
raz, co oznacza jednokrotny wyjazd na wykłady (STA) lub jednokrotny wyjazd na szkolenie (STT). Od zasady tej
można odstąpić, gdy ani w pierwszej rekrutacji ani w rekrutacji uzupełniającej nie zostanie zakwalifikowanych tylu
pracowników, ile przewidziano miejsc.
17. Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym trwa standardowo od 2 do 5 dni, bez wliczania dni podróży.
Maksymalny czas trwania wyjazdu typu STT to 1 tydzień. Dłuższe wyjazdy nie będą możliwe.
18. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna
umowa, określająca zobowiązania stron.
19. Do obowiązków pracownika należy posiadanie właściwego ubezpieczenia (koszty leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków).
20. Po powrocie z instytucji przyjmującej pracownik rozlicza się ze stypendium u koordynatora, zgodnie z zapisami
umowy indywidualnej zawartej przed wyjazdem na szkolenie oraz sporządzi sprawozdanie z wyjazdu według
wzoru ogłoszonego przez Narodową Agencję.
21. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty nie wcześniej niż 1
września 2014 r. i zakończony nie później niż 30 września 2015.
22. Stypendium Erasmusa+ na wyjazdy typu STT będzie wypłacane w wysokości i według zasad zatwierdzonych na
posiedzeniu programu Erasmus+.
Powyższe zasady zostały zatwierdzone na posiedzeniu programu Erasmus+ w dniu 03.03.2014 r. oraz podpisane przez
doc. dr. inż. Juliana Jakubowskiego, prorektora ds. studenckich.
Download