Załącznik 3 Zaproszenie do złożenia wniosków o

advertisement
Załącznik nr 3 do Zasad naboru wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami,
biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata 2014-2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O UMIESZCZENIE W WYKAZIE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w Wykazach kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze
projektów do dofinansowania na lata 2014 – 2020 w ramach Programów Operacyjnych
I. Program Operacyjny:

Inteligentny Rozwój – PO IR

Polska Wschodnia – PO PW

Wiedza Edukacja i Rozwój – PO WER

projekty konkursowe

projekty pozakonkursowe
II. Dziedziny: Istnieje możliwość wyboru kilku dziedzin w przypadku posiadanych kompetencji. Spis dziedzin stanowi
Załącznik nr 1 do Zasad naboru wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z
ekspertami, biorącymi udział w procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata
2014-2020.
III. Zakres współpracy
Osoby ubiegające się o status kandydata na eksperta oceniającego projekty będą świadczyły wybrane usługi m.in. w
zakresie i w zależności od danego PO:

oceny merytorycznej projektów, w tym również uczestnictwa w posiedzeniach Panelu członków KOP;

wydawania opinii w zakresie projektu lub jego wybranych elementów;

wydawania opinii w zakresie wyników dokonanej oceny projektów w związku z wniesieniem protestu;
IV. Zasady wyboru
1. Wymagania formalne /obowiązkowe/:
Kandydat na eksperta musi spełniać łącznie następujące warunki:
a)
b)
c)
d)
e)
korzysta z pełni praw publicznych;
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej PO,
w ramach której dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania;
posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego PO;
Strona 1 z 4
f)
nie pozostaje w zatrudnieniu1 w instytucji IZ, IP lub IW zaangażowanej w realizację danego PO.
2. Wymagania merytoryczne /obowiązkowe/:
Kandydat na eksperta musi spełniać łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł co najmniej mgr, mgr inż. lub równoważny);
b) posiada udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat;
c) posiada certyfikaty lub uprawnienia branżowe, w zakresie dziedziny, której dotyczy wniosek o umieszczenie w
Wykazie, o ile jest to wymagane przepisami prawa.2
3. Kryteria pożądane /obligatoryjnym jest spełnienie co najmniej trzech kryteriów pożądanych/:
a)
opracowane publikacje naukowe w dziedzinie, której dotyczy wniosek o umieszczenie w Wykazie (autorstwo,
współautorstwo lub redakcja naukowa);
b) stopień naukowy doktora lub wyższy w dziedzinie, której dotyczy wniosek o umieszczenie w Wykazie;
c) minimum dwuletnie doświadczenie w ocenie projektów/wniosków o dofinansowanie projektów;
d) udział w charakterze członka zespołu naukowego, badawczego lub eksperta w przedsięwzięciach
realizowanych na rzecz przedsiębiorstw w dziedzinie, której dotyczy wniosek o umieszczenie w Wykazie;
e) udział w charakterze członka zespołu badawczego lub naukowego lub eksperta w realizacji przedsięwzięć
badawczych lub naukowych w dziedzinie, której dotyczy wniosek o umieszczenie w Wykazie;
f) udział we wdrożeniu lub samodzielnie wdrożenie projektu innowacyjnego w ciągu ostatnich 3 lat;
g) rekomendacje organizacji, z którą kandydat współpracował lub współpracuje (wskazujące czas
i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z dziedziną, której dotyczy wniosek o umieszczenie
w Wykazie;
h) znajomość problematyki związanej z innowacyjnością i konkurencyjnością przedsiębiorstw, adekwatna/tożsama
z obszarami wsparcia w ramach poszczególnych działań danego PO oraz minimum dwuletnie doświadczenie w
tym zakresie;
i) wiedza oraz minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem;
j) wiedza oraz minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości i/lub analizy finansowej
przedsiębiorstw;
k) wiedza oraz minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie dokonywania oceny potencjału komercyjnego;
l) znajomość warunków prawnych i gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej;
m) znajomość problematyki związanej z ochroną własności przemysłowej w dziedzinie oraz minimum dwuletnie
doświadczenie w tym zakresie (np. rzecznik patentowy);
n) minimum dwuletnie doświadczenie w tworzeniu lub opiniowaniu biznes planów, analiz finansowych lub
w ocenie finansowej projektów inwestycyjnych;
o) wiedza i minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie strategii zarządzania realizacją projektu w ujęciu
organizacyjnym, kadrowym, kosztowym i kontrolnym;
p) wiedza i minimum dwuletnie doświadczenie w tworzeniu strategii marketingowej wprowadzenia produktu na
rynek;
q) posiadanie nagród przyznanych za osiągnięcia w danej dziedzinie;
r) autor lub współautor wynalazku lub wzoru użytkowego;
s) wpisanie na listę biegłych sądowych w danej dziedzinie.
1
pod pojęciem zatrudnienia rozumie się współpracę w ramach umowy o pracę na czas określony i nieokreślony lub na zastępstwo, ale także
współpracę w ramach pracy tymczasowej czy umowy cywilno-prawne, zlecenia lub podobnej o świadczenie usług (z wyłączeniem umowy z
kandydatem na eksperta dotyczącej udziału w wyborze projektów do dofinansowania).
2
nie dotyczy PO WER
Strona 2 z 4
4.
5.
Ekspert pełniący rolę opiniodawczo-doradczą może zostać wyznaczony do udziału
dofinansowania w ramach PO IR, PO PW, jeżeli spełnia co najmniej trzy
w ust. 3, w tym lit. a oraz d lub e3.
Ekspert pełniący rolę rozstrzygającą może zostać wyznaczony do udziału
do dofinansowania w ramach PO IR, PO PW, jeżeli spełnia co najmniej
w ust. 3 lit. c lub l oraz d lub e.
w wyborze projektów do
wymagania wymienione
w wyborze projektów
wymagania wymienione
6. Ekspert pełniący rolę rozstrzygającą w POWER może zostać wyznaczony do udziału w wyborze projektów
do dofinansowania, jeżeli spełnia co najmniej trzy wymagania wymienione w ust. 3, w tym lit. c lub l.
7. Ekspert pełniący rolę rozstrzygającą w ramach oceny merytorycznej II stopnia4 lub rolę opiniodawczo-doradczą w
ramach oceny merytorycznej I stopnia5 dla projektów pozakonkursowych w POWER może zostać wyznaczony do
udziału w wyborze projektów do dofinansowania, jeżeli spełnia co najmniej trzy wymagania wymienione w ust. 3, w
tym lit. l lub d lub e.
8. Ekspert mający dokonywać oceny w zakresie analizy finansowej może zostać wyznaczony do udziału w wyborze
projektów do dofinansowania, jeżeli spełnia co najmniej trzy wymagania wymienione w ust. 3, w tym lit. j.
9. Ekspert mający dokonywać oceny kryteriów ogólnych może zostać wyznaczony do udziału w wyborze projektów do
dofinansowania, jeżeli spełnia co najmniej trzy wymagania wymienione w ust. 3 w tym lit. l oraz n lub o lub p.
Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
wniosek o umieszczenie w Wykazie, przygotowany na załączonym formularzu,
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
oświadczenie kandydata na eksperta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5b do Zasad naboru wniosków o
umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami, biorącymi udział w procesie
wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata 2014-2020,
oświadczenie kandydata na eksperta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do Zasad naboru wniosków o
umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami, biorącymi udział w procesie
wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata 2014-2020,
oświadczenie kandydata na eksperta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5c do Zasad naboru wniosków o
umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami, biorącymi udział w procesie
wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata 2014-2020,
oświadczenia kandydata na eksperta, według wzorów stanowiących załączniki nr 6a, 6b i 6c do Zasad naboru
wniosków o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami, biorącymi udział w
procesie wyboru projektów do dofinansowania w PO IR, PO PW, PO WER na lata 2014-2020 odpowiednio dla
każdego Wykazu, którego dotyczy wniosek,
Dokumenty, o których mowa w pkt 1-4 mogą być złożone w oryginale lub w kopii. Dokumenty, o których mowa w
pkt. 5-7 składane są w oryginale.
Miejsce składania dokumentów:
 strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zakładka „Nabór na kandydatów na ekspertów”6,
 dokumenty, o których mowa w rozdz. 4 ust. 5 Zasad należy dostarczyć do siedziby Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Warszawa ul. Pańska 81/83.
3
nie dotyczy PO WER
4
odrębna ocena, prowadzona przez dwóch ekspertów w oparciu o kartę oceny.
ocena formalna prowadzona jest przez pracownika PARP w oparciu o kartę oceny.
5
6 do momentu uruchomienia funkcjonalności w LSI dot. naboru kandydatów na ekspertów wnioski o umieszczenie w wykazie powinny być składane w formie pisemnej
na adres Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „nabór kandydatów na ekspertów”.
Strona 3 z 4
Nabór na kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym.
Ocena kandydata zostanie dokonana przez Komisję Kwalifikacyjną. PARP zastrzega sobie prawo przeprowadzania
rozmów z kandydatami. Z kandydatami na ekspertów zostanie podpisana umowa określająca zasady współpracy z
ekspertem (wzór umowy stanowi załącznik nr 7a i 7b do Zasad).
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy:
<[email protected]>.
Strona 4 z 4
Download