Panel IV Analiza wyników i przygotowanie raportu z badania

advertisement
STOSOWANIE METOD ILOŚCIOWYCH
I JAKOŚCIOWYCH W PROWADZENIU
BADAŃ NAUKOWYCH
Warsztaty dla wykładowców akademickich: wybór metody – prowadzenie badania – interpretacja i
wyciąganie wniosków
Program warsztatów został przygotowany na podstawie sugestii pracowników
naukowych dotyczących potrzeb szkoleniowych i oparty na rzeczywistych przykładach z
rynku akademickiego. W trakcie warsztatów etap po etapie przeprowadzimy Państwa przez
wszystkie tajniki stosowania metod ilościowych i jakościowych, w tym odpowiemy m.in. na
pytania:




Jak samodzielnie przygotować projekt badania?
Jaką metodę badawczą wybrać w zależności od potrzeb projektu?
Jak efektywnie przetwarzać i analizować wyniki badań w programie Excel?
Jak interpretować wyniki badań ilościowych a jak jakościowych?
Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość usystematyzowania swojej
wiedzy na temat przeprowadzania badań, począwszy od planowania badania
poprzez realizację, do analizy wyników i przygotowania raportu.
PLAN SZKOLENIA
Panel I Projektowanie badań z wykorzystaniem metod ilościowych „od kuchni”
1. Jak efektywnie przeprowadzić badanie, w jakim terminie rozpocząć działania, na co zwrócić szczególną
uwagę przy przygotowaniu projektu badania , jak uniknąć typowych błędów
2. Jak poprawnie skonstruować kwestionariusz ankietowy, jakie metody doboru prób do badań
fragmentarycznych wybrać, jak prawidłowo określić liczebność próby, jak ograniczyć liczbę błędów
nielosowych i losowych popełnianych już na etapie przygotowania kwestionariusza
3.
Wyznaczanie
próby
badawczej
z
zastosowaniem
metody
doboru
kwotowego
Analiza przypadku – przygotowanie projektu badania (wybór i metody, scenariusz,
wyznaczanie próby badawczej).
Panel II Analiza danych z wykorzystaniem metod ilościowych
1. Tworzenie bazy danych i przetwarzanie danych z badań ilościowych. Zasady redukcji i kodowania danych.
Tworzenie w programie Excel tabel wynikowych (tabel kontyngencji) na podstawie danych z badań
ankietowych.
2. Przygotowanie raportu z badań ankietowych
Analiza przypadku – na konkretnych przykładach każdy uczestnik będzie mógł:
- przeprowadzić segmentację badanej grupy w oparciu o tablice kontyngencji,
- przygotować bazę danych i tabele kontyngencji.
Panel III Projektowanie badań z wykorzystaniem metod jakościowych krok po kroku
1. Sprawdzona metodyka przygotowania scenariusza zogniskowanego wywiadu grupowego (badania
fokusowego) – rodzaje pytań, kolejność, zasady budowy i funkcje pytań.
2. Organizacja zogniskowanego wywiadu grupowego – gdzie rekrutować uczestników, jakie warunki
techniczne
i
lokalowe
muszą
zostać
zapewnione.
3. Jak organizować i w jaki sposób dobierać grupę do badań terenowych, wywiadów, obserwacji uczestniczących
4. Wykorzystanie technik projekcyjnych i wspomagających w badaniach jakościowych – przykłady
oddziaływania
na
badanego
5. Moderowanie dyskusji – cechy i kryteria doboru moderatora. Trudne sytuacje i błędy w zakresie moderacji
badań jakościowych
Analiza przypadku – przygotowanie scenariusza badania focusowego – pytania wstępne i
właściwe, badania kontrolne, unikanie najczęstszych błędów merytorycznych.
Panel IV Analiza wyników i przygotowanie raportu z badania jakościowych
Analiza przypadku – analiza wyników i przygotowanie raportu z badania jakościowego: jak właściwie
zinterpretować postawione pytania i odczytać niewerbalne sygnały badanych osób.
Prelegent: dr Krzysztof Stachura
Socjolog i badacz społeczny. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Zarządu Sekcji Socjologii
Komunikacji, Wiedzy i Kultury Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Założyciel i Prezes
Zarządu Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Do jego głównych zainteresowań
badawczych należą socjologia codzienności, antropologia nowych technologii oraz metodologia badań
online. Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych oraz licznych analiz i ekspertyz badawczych, m. in.
dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i
Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards