Kopalnia Węgla Kamiennego

advertisement
Socjologia w biznesie – metody socjologiczne we współczesnych organizacjach
Pracownicy firm odpowiedzialni za organizację funkcjonowania przedsiębiorstwa często są
zaskakiwani różnymi niełatwymi do przewidzenia konsekwencjami swoich decyzji. Dzięki
praktycznemu zastosowaniu wiedzy socjologicznej można uniknąć szeregu niespodziewanych i
niechcianych konsekwencji działań zarządczych i organizacyjnych. Możliwe jest – dzięki
zastosowaniu socjologicznych metod badawczych – uzyskanie konkretnych i rzetelnych danych
pozwalających na podjęcie właściwych działań.
Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej, a zarazem praktycznej wiedzy z zakresy
gromadzenia, przetwarzania, analizowania informacji z badań społecznych, rynkowych oraz ich
wykorzystanie w procesach zarządzania instytucjami, firmami i produktami.
Studia przygotowują do:
 samodzielnych badań marketingowych, analizowania ich wyników,
 prognozowania kierunków zmian oraz zachowań konsumenckich,
 badań procesów społecznych zachodzących w organizacji i grupach pracowniczych,
 kreowania i zarządzania procesami komunikacyjnymi.
Wiedza zdobyta na studiach pozwoli znacznie zredukować ryzyko podejmowanych decyzji.
Korzyści
Uzyskana wiedza ma w założeniu pomagać słuchaczom w zarządzaniu relacjami społecznymibudowanie więzi społecznych, tworzenie oraz funkcjonowanie grup, zmiany społecznej i konfliktu, w
które są zaangażowani.
Dzięki unikalnemu programowi, łączącemu wiedzę z zakresu socjologii, marketingu, gospodarki,
zarządzania oraz statystycznych metod analizy danych, potrzeb i zachowań rynkowych
konsumentów, absolwenci studiów pozyskają umiejętność samodzielnego przeprowadzenia badań i
analizy rynku; zdolność dostosowywania strategii firmy do zmieniającego się otoczenia; działania w
konkurencyjnym środowisku firm i instytucji; planowania strategii rozwoju i działania
przedsiębiorstwa; zarządzania w oparciu o informacje uzyskane w drodze ilościowych i jakościowych
badawczych oraz znajomość mechanizmów rządzących zachowaniami rynku i klientów.
Uczestnicy
Studia adresowane są przede wszystkim do:
 pracowników różnych szczebli małych i średnich firm produkcyjnych, usługowych, którzy w
swojej praktyce podejmują rozmaite decyzje z uwzględnieniem danych społecznych i
rynkowych, którzy chcą poznać zagadnienia związane z analizą rynku i zachowań
konsumenckich
 pracowników Firm zajmujących się prowadzeniem badań społecznych i marketingowych,
którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje.
 absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatniego roku studiów, którzy wiążą swoją
przyszłość z badaniami marketingowymi i analizą rynku
Praktyczny charakter studiów
Studia oparte są na koncepcji praktycznego wykorzystania starannie wyselekcjonowanych
elementów wiedzy socjologicznej. Każde zajęcia wprowadzają uczestników w określona
-1-
problematykę socjologiczną, co stanowi podstawę do wykonania szeregu praktycznych ćwiczeń
warsztatowych w grupach. Szczególnie ważnym aspektem praktycznego waloru studiów jest
bazowanie na osobistych zawodowych doświadczeniach uczestników zajęć, tak aby ćwiczenia
warsztatowe i gry symulacyjne wypełniać treścią odnosząca się do ich realnych doświadczeń
wyniesionych z rozmaitych relacji społecznych. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z
narzędziami oraz metodami stosowanymi przez SMG/KRC HR w ramach projektów badawczych.
Zajęcia opierać się będą na case’ach stworzonych na podstawie dotychczasowych doświadczeń z
projektów prowadzonych przez ekspertów SMG/KRC HR. Słuchacze studiów zaznajomią się również z
obsługą pakietu statystycznego SPSS for Windows – rozbudowanego narzędzia informatycznego
wspomagającego obróbkę oraz analizę danych zebranych w trakcie badań.
Forma zaliczenia studiów
Zaliczenie studiów polegać będzie na obronie pracy dyplomowej będącej programem badawczym
dotyczącym wybranego zakresu działania organizacji, od podstaw zaprojektowanym przez słuchacza
studiów lub opracowaniem teoretycznym tematu związanego z badaniami socjologicznymi.
Program studiów
WPROWADZENIE DO BADAŃ
1. Wstęp do socjologii - pojęcia socjologiczne i ich praktyczne zastosowania - 8 godz.
a. podstawy socjologii jako niezależnej i samodzielnej nauki
b. główne aksjomaty i tezy socjologii: teologiczna, metafizyczna, pozytywna
socjologia ogólna i socjologie szczegółowe
c. główne funkcje socjologii jako nauki: deskrypcja, eksplantacja, prognoza
d. zarządzanie grupami społecznymi: organizacja życia społecznego
e. procesy grupowe
f. relacje pomiędzy jednostkami oraz instytucjami
g. makro oraz mikrosocjologia
2. Metody i techniki ilościowych badań socjologicznych (16 godz.)
a. Rodzaje wywiadów
b. Dobór próby
c. Konstrukcja narzędzia badawczego
d. Pilotaż i sytuacja wywiadu
e. Telefoniczne badania ilościowe i ich zastosowanie
f. Kodowanie oraz analiza danych
3. Wnioskowanie – metody statystyczne w badaniach statystycznych (16 godz.)
a. Statystyka opisowa i indukcyjna
b. Praktyczne zastosowanie programu SPSS. Nauka obsługi
i wykorzystania programu
4. Metody i techniki jakościowych badań socjologicznych (16 godz.)
a. Specyfika badań jakościowych w socjologii
b. Kwestia reprezentatywności badań jakościowych
c. Typy badań jakościowych
-2-
d. Tworzenie koncepcji badań jakościowych, konstruowanie scenariuszy
e. Wnioskowanie i błędy wnioskowania
WYKORZYSTANIE BADAŃ W PRAKTYCE
5. Komunikacja w ujęciu socjologicznym (16 godz.)
a. Komunikacja w wymiarze indywidualnym i zbiorowym
b. Nadawca, odbiorca, komunikat, kod, przekaz
c. Kontekst, intencje
d. Kodowanie, dekodowanie, interpretacja
e. Błędy wnioskowania
f. Zarys metod badania opinii publicznej
6. Badania socjologiczne w marketingu (16 godz.)
a. Cele badań marketingowych
 Kierunki rozwoju firmy
 Case study: badania marketingowe w różnych momentach rozwoju firmy
b. Typy badań socjologicznych jakościowych w marketingu
 In-depth Interview
 Focus Group Interview
 Analiza danych pochodzących z badań
c. Metodologia badań marketingowych
 Źródła danych
 Dobór próby
 Rodzaje badań (badania bezpośrednie, CATI)
 Narzędzia badawcze (kwestionariusze, scenariusze wywiadu)
d. Etapy badan marketingowych
 Kroki niezbędne do zapewnienia sprawnego przebiegu i rzetelności badań
 Monitorowanie badań
e. Badania marketingowe, a etapy tworzenia strategii promocyjno-reklamowej
 Źródła danych o produkcie, segmencie rynku, konkurencji
 Ocena założeń strategicznych kampanii
 Projekty materiałów reklamowych
 Ocena materiałów reklamowych
f. Badanie skuteczności reklamy
 Ocena wyników marketingowych jako bezpośrednich skutków kampanii
reklamowych
 Wskaźniki oraz schemat i procedura badań skuteczności kampanii
 Prowadzenie badań FGI
 Przygotowanie badania
 Przeprowadzenie badań, moderacja dyskusji
 Analiza danych pochodzących z badania
g. Prowadzenie badań IDI
-3-
 Przygotowanie badania
h. Przeprowadzenie wywiadu
i. Analiza uzyskanych danych
7. Badania socjologiczne w reklamie i jej skuteczność(16 godz.)
a. Cele badań socjologicznych w reklamie
b. Wiedza na temat rynku
c. Metody i techniki badań socjologicznych w reklamie
 Badania ilościowe
 Badania jakościowe
 Dobór próby
d. Badania Focus Group Interview
 Przygotowanie badania
 Przeprowadzenie badań, moderacja dyskusji
 Analiza wyników
e. Elementy działań promocyjnych oraz metody ich badania
 analizy mediowe
 parametry mediowe
 analizy efektywności mediowej całej kampanii i poszczególnych mediów
 analizy post buy
 badania poziomu znajomości reklamy
 badania poziomu świadomości marki
 badania akceptacji marki i jej wizerunku
 badania potencjału marki (brand dynamics)
 badania deklaracji zakupu, lojalności
 badania specjalnych akcji promocyjnych
 analizy competitive review
f. Dobór czasowy badań
g. Analiza i interpretacja danych
 Dane jakościowe
 Dane ilościowe
 Wnioskowanie, błędy wnioskowania
8. Badania socjologiczne w organizacji i zmian w organizacji - analiza socjologiczna (32 godz.)
a. Podstawy socjologii organizacji
 teoria struktur społecznych
 teoria zmiany
 teoria zachowania się jednostek
 teoria zachowania się zbiorowości
b. Cele badań socjologicznych w organizacji
 Badanie kultury organizacji
 Zmiana kultury organizacji
 Zmiany w organizacji
-4-
c.
d.
e.
f.
g.
 Zarządzanie zmianą w organizacji
Metody i techniki badań socjologicznych
 Badania ilościowe
 Badania jakościowe
 Problematyka reprezentatywności badań
 Błędy wnioskowania i ich przyczyny
Przygotowanie do badania kultury w organizacji
 Metody badania kultury organizacji
 Przykładowe narzędzia służące badaniu
Badanie kultury organizacji
 Przebieg badania
 Analiza danych z badania
 Formułowanie wniosków na podstawie wyników badania
Zmiana kultury w organizacji
 Przygotowanie procedury
 Etapy wdrażania zmian – wspomaganie procedury badaniami
 Ocena przeprowadzenia procedury
Zarządzanie zmianą w organizacji
 Diagnoza sytuacji w organizacji
 Etapy zarządzania zmianą
 Monitorowanie procesu zmiany wspomagane badaniami
9. Badania socjologiczne w Internecie (16 godz.)
a. Socjologia Internetu
 Relacje społeczne w Internecie
 Normy społeczne w Internecie
b. Metody i techniki badań socjologicznych w Internecie
 Badania ilościowe
 Badania jakościowe
 Problematyka reprezentatywności badań
 Błędy wnioskowania i ich przyczyny.
c. Metody i techniki ilościowych badań socjologicznych w Internecie
 Rodzaje wywiadów
 Dobór próby
 Konstrukcja narzędzia badawczego
 Pilotaż i sytuacja wywiadu
 Kodowanie oraz analiza danych
d. Metody i techniki jakościowych badań socjologicznych w Internecie
 Specyfika badań jakościowych w socjologii
 Kwestia reprezentatywności badań jakościowych
 Typy badań jakościowych
 Tworzenie koncepcji badań jakościowych, konstruowanie scenariuszy
 Wnioskowanie i błędy wnioskowania
e. Komunikacja w ujęciu socjologii Internetu
-5-
 Komunikacja w wymiarze indywidualnym i zbiorowym
 Nadawca, odbiorca, komunikat, kod, przekaz
 Kontekst, intencje
 Kodowanie, dekodowanie, interpretacja
 Błędy wnioskowania
f. Komunikacja w Internecie w relacji organizacja-klient
 Identyfikacja problemów komunikacyjnych
 Diagnoza barier w procesie komunikacyjnym
 Poszukiwanie narzędzi i metod usprawniających wzajemną komunikację
 Podnoszenie skuteczności wzajemnej komunikacji
10. PR w ujęciu socjologicznym (16 godz.)
a. Współczesny kontekst PR
 Społeczny kontekst PR
 Kulturowy kontekst PR
b. Komunikacja społeczna
 Charakterystyka oraz rola komunikacji społecznej
 Opracowanie i wdrażanie strategii komunikacyjnych
 Podstawowe kanały komunikacji
 Narzędzia i techniki komunikacji społecznej
c. Badania socjologiczne przydatne w PR
 Badania ilościowe i ich wykorzystanie w PR
 Badania jakościowe i ich wykorzystanie w PR
 Przykładowe narzędzie badawcze w badaniach ilościowych
 Przykładowe narzędzia badawcze w badaniach jakościowych
 Przygotowanie i prowadzenie procedur badawczych w PR
d. PR wewnętrzny w organizacji
 Po co firmie komunikacja wewnętrzna
 Jak informować pracowników
 Jak stworzyć efektywny plan komunikacji wewnętrznej
 Kanały i narzędzia komunikacji wewnętrznej
 Realizacja strategii komunikacji wewnętrznej
 Badania satysfakcji pracowników
e. Budowanie strategii PR
 Po co firmie strategia PR
 Analiza sytuacji wyjściowej
 Określenie celów i grup docelowych
 Określenie przekazów komunikacyjnych
 Określenie narzędzi PR
 Wyznaczenie planu działań
 Określenie budżetu PR
 Wdrożenie programu PR
 Bieżąca aktualizacja
-6-
 Pomiar efektywności
11. Obrona pracy dyplomowej (8 godz.)
-7-
Download