Research excellence

advertisement
Research excellence
Manifest badań jakościowych
1
Manifest badań jakościowych
„Badania jakościowe stały się towarem, w związku z czym powstało
zagrożenie, że utracą swoją moc kształtowania strategii biznesowych
i dostarczania inspirującej wiedzy pozwalającej rozumieć konsumentów” –
mówi Rebecca Wynberg, prezes Globalnego Działu Badań Jakościowych w
TNS. „Obawiamy się, że presja na dostarczanie natychmiastowych wyników
oraz przekonanie, że respondenci naprawdę mówią to, co myślą i myślą to,
co mówią, po prostu podkopie nasze wysiłki zmierzające do poszukiwania
autentycznego wglądu w postawy i potrzeby konsumentów. Badania
jakościowe muszą odzyskać swoją moc interpretacyjną, bronić swoich
kompetencji i nieustannie koncentrować się na rozumieniu ludzi i marek we
właściwych kontekstach”.
2
Manifest badań jakościowych
„Nawet w trudnych czasach firmy mają realną szansę na wzrost. Pod
warunkiem, że nie utracą kontaktu z konsumentem.
Optymalizacja kosztów działań marketingowych i digitalizacja technik
dotarcia do konsumenta stwarzają realne niebezpieczeństwo utracenia
kontekstu rynkowego w procesie podejmowania decyzji marketingowych.
Tymczasem – w świecie w którym informacja stała się dobrem
ogólnodostępnym – to właśnie bezpośredni kontakt z konsumentem buduje
przewagę konkurencyjną i pozwala osiągnąć wzrost w biznesie.
My koncentrujemy się na wzroście naszych klientów i dlatego koncentracja
na jakościowym podejściu do konsumenta zawsze będzie jednym z naszych
priorytetów.” Iza Rudak, Client Service Director, TNS Polska
3
Gdzie jesteśmy
Click to insert presentation title…
4
Manifest badań jakościowych
Gdzie jesteśmy
Usiłując nadążyć za zmianami, badania jakościowe tracą
swój wpływ na rzeczywistość. Coraz częściej zdarza się, że
wpływ konsumentów na świat produktów i usług ma
charakter natychmiastowy, a ponadto istnieje presja, aby
dostarczać klientom błyskawicznych informacji – w
przeciwnym razie ryzykujemy, że pozostaniemy daleko w tyle
za cyfrową rewolucją. Priorytetem w badaniach stało się
dostarczanie błyskawicznych wyników, nawet jeżeli dają one
niewielki wgląd w sytuację i w żaden sposób nie przyczyniają
się do ukierunkowania działalności klienta w dłuższej
perspektywie czasowej. Przekształcenie badań w swego
rodzaju „bar szybkiej obsługi” może mieć tylko niekorzystne
skutki dla jakości realizowanych działań.
mają największą moc, aby pobudzać wzrost i inspirować
nowe, twórcze sposoby myślenia, stając się integralnym
elementem rozwoju strategicznego firmy lub marki od
samego początku.
Zbyt często zdarza się, że po badania jakościowe sięga się w
chwili, gdy jest już za późno na maksymalne wykorzystanie
ich zalet. Projekty zleca się po to, aby dokonać szybkiej
oceny i podjąć decyzję – ma to być szybka i tania
alternatywa dla badań ilościowych. W najlepszym przypadku
chodzi o „przyklepanie” już podjętej decyzji, a w najgorszym
– o substytut samego procesu podejmowania decyzji. Z
badań jakościowych coraz rzadziej korzysta się wtedy, gdy
5
Jesteśmy przekonani, że wszyscy powinniśmy więcej żądać
i więcej oferować. Klienci nie powinni zadowalać się
biernym procesem badawczym, który „wyrzuca z siebie”
tylko pożądane odpowiedzi. Klienci nie powinni zadowalać
się współpracą badaczami, którzy nie podważają ani nie
redefiniują stwierdzeń zawartych w briefie badawczym i nie
zadają pytań o ambicje i dążenia rynkowe firmy.
Click to insert presentation title…
6
Środek przekazu
nie jest przekazem
Click to insert presentation title…
7
Manifest badań jakościowych
Środek przekazu nie jest przekazem
Dzięki rewolucji cyfrowej mamy do dyspozycji
szeroką gamę środków umożliwiających częste
interakcje z markami i komunikacją
marketingową. Paradoksalnie, powstaje w ten
sposób ryzyko zagłuszenia tego, co
konsumenci i marki starają się przekazać sobie
nawzajem – być może jesteśmy zbyt zajęci
mówieniem, żeby na poważnie zaangażować
się w słuchanie. Powstaje pokusa myślenia, że
wszystkie nowe metodologie i techniki
stworzone po to, aby wykorzystać potencjał
mediów cyfrowych i społecznościowych,
rzeczywiście dają nam głębszą wiedzę o
konsumentach. Jednak, nawiązując do
McLuhana, w badaniach jakościowych środek
przekazu sam w sobie nie jest jeszcze
przekazem.
najgłębszym poziomie. Możemy wprawdzie
kontaktować się z większą liczbą osób i w
sposób łatwiejszy niż w przeszłości, ale nadal
mamy do czynienia z niepowtarzalnymi
jednostkami, które pozostają tak samo
nieprzewidywalne i trudne do zrozumienia.
Nasza szansa polega na tym, aby
wykorzystywać nowe technologie oraz liczne
kanały cyfrowej komunikacji w taki sposób,
aby pogłębić nasze rozumienie sytuacji, a nie
zyskać po prostu kolejny strumień danych.
Teraz – bardziej niż kiedykolwiek przedtem –
potrzebny jest nam potencjał interpretacyjny
badaczy, dzięki którym możemy zrozumieć
odpowiedzi konsumentów w kontekście i
powiązać je z celami postanowionymi przez
klienta.
Niezależnie od wszystkich atrakcyjnych metod i
sposobów kontaktu, zrozumienie
konsumentów i marek nadal zasadza się na
rozumieniu ludzkich zachowań i emocji na ich
8
Przywrócenie kontekstu w
badaniach jakościowych
Click to insert presentation title…
9
Manifest badań jakościowych
Przywrócenie kontekstu w badaniach jakościowych
Badania jakościowe muszą wrócić do swojego
pierwotnego źródła i ponownie uświadomić sobie,
jak istotne jest autentyczne poznawanie
pojedynczych osób i ich funkcjonowania w świecie.
Dopiero wtedy my – praktycy – możemy na nowo
odkryć magię badań jakościowych i pomóc naszym
klientom dostrzec, że wnioski (insighty) nie są po
prostu obserwacjami, lecz nowymi, zaskakującymi i
inspirującymi sposobami rozumienia marek i ich
użytkowników. Musimy na nowo przyswoić sobie
najlepsze tradycje badań jakościowych w
zmienionym otoczeniu.
Nowe idee w psychologii kognitywnej i ekonomii
behawioralnej skłaniają nas do zrewidowania tego,
co wiedzieliśmy dotąd o ludzkich motywacjach i
zachowaniach. Przypominają nam one, że ludzkie
potrzeby i motywacje nie są odczuwane ani
realizowane w próżni. Naszą rolą jest pomoc
klientom w dostrzeżeniu, jak te potrzeby
przekładają się na zachowania, które mają wpływ
na sprzedaż. Jesteśmy przekonani, że w tym
przypadku kluczową rolę pełni odwołanie się do
kontekstu jako do zasady kierującej naszymi
działaniami od samego początku.
Kontekst ma wpływ zarówno na potrzeby, jak i na
zachowania – tak na poziomie indywidualnym, jak i
kulturowym czy środowiskowym. Aby go docenić,
dobrzy badacze jakościowi muszą „znać” ludzi
jako istoty ludzkie, a nie jako „konsumentów” i
koncentrować się na poziomie jednostkowym – na
psychice, motywacjach i zwyczajach. Muszą także
drążyć, aby odkrywać wiele „twarzy” tej samej
osoby, czyli docierać do różnych tożsamości, które
ludzie pokazują w konkretnej sytuacji: publicznej
lub prywatnej, w pracy lub w środowisku
znajomych, w rzeczywistości wirtualnej lub w
„realu”. Pamiętać przy tym należy, że pojawia się
tu wiele wzajemnie zbieżnych elementów.
10
Manifest badań jakościowych
Przywrócenie kontekstu w badaniach jakościowych
Dobry badacz wyczuje i wydobędzie twórcze napięcia danej osoby oraz elementy wzajemnie
komplementarne, a także – co niezmiernie istotne – dostrzeże ich związek z szerszymi kontekstami
kulturowymi i środowiskowymi. Wymaga to od badacza dużego wyczulenia na normy społeczne,
ewoluujące trendy i przejściowe mody. Niezbędne jest ponadto poznanie miejsca, w którym ludzie
podejmują decyzje – nie chodzi po prostu o fizyczną przestrzeń domu czy centrum handlowego, lecz o
otaczającą konsumenta „chmurę” mediów, przekazów, sportu, kultury popularnej oraz innych
bodźców, wśród których wszyscy żyjemy.
Kontekst prowadzenia biznesu staje się coraz bardziej globalny i wielokulturowy, dlatego od badaczy
jakościowych oczekuje się wkraczania na terytoria, które nie zawsze potrafią intuicyjnie zrozumieć, jak
np. rynki rozwijające się, nowa klasa średnia czy konsumenci lokujący się na samym dole piramidy
społecznej. W tych przypadkach znane od lat „mądrości” i anachroniczne praktyki mogą okazać się
niebezpieczne. Okazuje się, że w takich przypadkach należy podważać wiele standardowych założeń, a
do dostarczania nowej wiedzy niezbędne jest solidne rozumienie nowych kontekstów.
Można więc powiedzieć, że „kontekst jest wszystkim”. Kontekst jest jednak niewiele wart bez eksperta
– profesjonalnego badacza jakościowego. Znakomici badacze nieustannie studiują naturę ludzką, stając
się źródłem pogłębionego spojrzenia, wiedzy eksperckiej oraz – przede wszystkim – empatii przy
rozwiązywaniu problemu biznesowego postawionego przez klienta. Ten wewnętrzny instynkt można
pielęgnować i wzmacniać dzięki szkoleniom i poszerzaniu własnych doświadczeń. Wpływ ona bowiem
na każdy aspekt pracy dobrego badacza: umiejętność zaprojektowania właściwego podejścia
badawczego, prowadzenia wywiadów, moderowania grup, interpretowania i analizowania danych
oraz przekazywania klientom wnikliwych sugestii co drogi, jaką należy obrać.
11
Kontekst w praktyce
Click to insert presentation title…
12
Jesteśmy przekonani, że jeżeli tylko badania jakościowe
będą koncentrować się na roli kontekstu w rozumieniu ludzi
i marek i jeżeli będą podkreślały wielką rolę współpracy z
ekspertami-praktykami, to wtedy będą odgrywać zasadniczą
rolę jako narzędzie otwierające drogę do wzrostu firm i
marek.
Click to insert presentation title…
13
Manifest badań jakościowych
Kontekst w praktyce
W przypadku firmy TNS oznacza to wykorzystanie przewag wynikających z
tego, że jesteśmy największą agencją badań jakościowych na świecie i że
realizujemy badania jakościowe zgodnie z założeniami leżącymi u ich źródła.
Wykorzystujemy całą naszą wiedzę i insighty kulturowe wynikające z naszych
doświadczeń jakościowych w 60 krajach, w których jesteśmy m.in. obecni.
Integrujemy informacje pochodzące z wielu różnych źródeł w ramach naszej
firmy i poza nią, oferując najszerszy na świecie zakres badań jakościowych w
Internecie i mediach mobilnych, dzięki czemu badania osadzone w kontekście
można realizować w dowolnym miejscu.
14
Manifest badań jakościowych
Kontekst w praktyce
Ponieważ przywiązujemy ogromną wagę do eksperckości w badaniach
jakościowych, zatrudniamy najlepszych ludzi, pielęgnując największe talenty i
oferując naszym klientom badania bazujące na niezbędnej w danym przypadku
wiedzy eksperckiej, bez względu na to, w którym oddziale naszej firmy dany
ekspert pracuje.
15
Manifest badań jakościowych
Kontekst w praktyce
Badaczom pracującym po stronie klientów proponujemy sesje typu qualitative
immersion, dzięki którym będą mogli bardziej docenić rolę dobrych badań
jakościowych. Nasze schematy badawcze oraz stosowane przez nas
metodologie uwzględniają istotne zagadnienia kontekstowe oraz treść
konkretnego briefu otrzymanego od klienta, łącząc w sobie bogate tradycje
badań jakościowych z najnowszymi osiągnięciami dyscyplin takich jak ekonomia
behawioralna i psychologia kognitywna.
16
Jesteśmy przekonani, że odwołanie się na nowo do
kluczowych zalet badań jakościowych oraz profesjonalnego
rygoru ich realizacji to klucz, który pozwala nam uniknąć
podejścia transakcyjnego, „utowarowionego” i umożliwia
pojawienie się energetyzujących, transformujących
sposobów myślenia. Nasza misja to łączenie różnych
inspiracji oraz wiedzy zdobytej w wyniku wnikliwego oglądu
rzeczywistości, dzięki czemu możemy zaskakiwać naszych
klientów świeżym spojrzeniem na ich marki, produkty i
usługi. Click to insert presentation title…
17
Download