Instytut Socjologii aleje Racławickie 14 20

advertisement
Oferta edukacyjna Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
INSTYTUT SOCJOLOGII
ALEJE RACŁAWICKIE 14
20-950 LUBLIN
00 48 81 445-33-55
E-MAIL
STRUKTURA

Instytut Socjologii składa się obecnie z 12 Katedr, w których pracuje 77
wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich.
STRUKTURA












Katedra Socjologii Kultury
Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii
Socjologicznych
Katedra Socjologii Moralności
Katedra Socjologii Religii
Katedra Socjologii Rodziny i Wychowania
Katedra Antropologii Społecznej
Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej
Katedra Filozofii Społecznej
Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego
Katedra Socjologii Prawa i Praw Człowieka
Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych
SYSTEM KSZTAŁCENIA
Studia I stopnia - zawodowe
 Studia II stopnia - uzupełniające
 Studia III stopnia - doktoranckie

SYSTEM KSZTAŁCENIA - STUDIA I STOPNIA ZAWODOWE





3-letnie studia I Stopnia w Instytucie Socjologii KUL
Koncepcja kształcenia zakłada dostarczenie podstaw wiedzy
odzwierciedlającej współczesne tendencje w nauce i praktyce socjologicznej
umożliwiające dalsze studia na poziomie II stopnia oraz podjęcie pracy w
wybranych zawodach.
Studia I stopnia mają na celu przygotowanie profesjonalnych analityków
życia społecznego zdolnych do oglądu i opisu rzeczywistości zgodnie ze
standardami ludzkiej prawości, rzetelności naukowej i uczciwości
badawczej.
Poszczególne treści kształcenia mają także przypisane odpowiednie punkty
zgodne z ECTS (EuropeanCommunity Course Credit Transfer System).
Studia składają ze wzajemnie ze sobą powiązanych typów zajęć, zależnie od
charakteru wiedzy i zdobywanych umiejętności.
Studia składają się z dwóch etapów kształcenia:
SYSTEM KSZTAŁCENIA - STUDIA I STOPNIA - ZAWODOWE
ETAPY KSZTAŁCENIA
1. etap wprowadzający (I rok studiów) Zajęcia ogólne:
elementy ekonomii;
historia filozofii; elementy filozofii;
logika formalna, semiotyka i ogólna metodologia nauk;
podstawy socjologii, historia myśli socjologicznej i myśli społecznej;
makrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych;
wstęp do socjologii prawa;
historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II;
metodyka pracy naukowej

Zajęcia ogólne oferują podstawową wiedzę socjologiczną, filozoficzno-logiczną i humanistycznospołeczną oraz wstępne umiejętności interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych z tych
perspektyw.
SYSTEM KSZTAŁCENIA - STUDIA I STOPNIA - ZAWODOWE
ETAPY KSZTAŁCENIA
2. etap specjalizacyjny (II-III roku studiów) Zajęcia ogólne:
mikrostruktury i procesy społeczne w różnych
perspektywach teoretycznych;
metody badań społecznych;


antropologia kulturowa; psychologia społeczna; etyka
polityki;
demografia społeczna; statystyka; współczesne
społeczeństwo polskie;
współczesne teorie socjologiczne; socjologia wiedzy;
etyka; socjologia religii;
zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych
empirycznych;
przygotowanie i realizacja projektu badawczego, etyczne
problemy zawodu socjologa.
Zajęcia specjalistyczne dają podstawy znajomości i wykorzystania metod i technik jakościowych i
ilościowych w badaniach socjologicznych (instytucji, opinii publicznej, rynku, gospodarki) oraz wiedzę
teoretyczną dotycząca mikro i makro struktur i procesów społecznych.
Kształtowane są profesjonalne umiejętności podstaw formułowania problemów, prowadzenia badań,
interpretacji wyników badań, weryfikacji hipotez i przedstawiania wniosków.
SYSTEM KSZTAŁCENIA - STUDIA I STOPNIA - ZAWODOWE
ETAPY KSZTAŁCENIA


Na tym etapie kształcenia możliwe jest stworzenie tygodniowych
„warsztatów socjologa” zapoznających uczestników z:
Jakościowymi i ilościowymi metodami badań socjologicznych
Podstawowymi zasadami tworzenie narzędzi badawczych
SYSTEM KSZTAŁCENIA - STUDIA I STOPNIA - ZAWODOWE
ETAPY KSZTAŁCENIA
zajęcia realizowane w ramach następujących specjalności:
Socjologia życia publicznego
Socjologia gospodarki i Internetu
Badania rynku i opinii
Socjologia problemów społecznych i zdrowia



Zajęcia profilujące w ramach wybranych specjalizacji służą zdobyciu ugruntowanej wiedzy w danej dziedzinie do
wykorzystania w ramach pracy licencjackiej i praktycznych umiejętności w ewentualnej pracy zawodowej jako
badacza rynku i opinii publicznej, specjalisty działów marketingu i reklamy korzystającego z technologii
informatycznych, trenera i szkoleniowca, urzędnika administracji publicznej, pracownika PR, pracownika instytucji Unii
Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, koordynatora działalności organizacji pozarządowych, konsultanta
ds. zarządzania i organizowania usług społecznych, funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej, promocji
zdrowia.
W ramach specjalizacji znaczący procent zajęć stanowi praktyczna nauka umiejętności, technik i metod
wykorzystywanych w realnych warunkach pracy.
Aby przybliżyć warunki pracy i potencjalnych pracodawców organizuje się wizyty w instytucjach pomocy społecznej,
spotkania w instytucjach publicznych (np. Urząd Marszałkowski, Urząd Statystyczny w Lublinie) oraz wyjazdy naukowe
mające na celu zapoznanie z działalnością fundacji (np. Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Konrada
Adenauera w Polsce).
SYSTEM KSZTAŁCENIA - STUDIA I STOPNIA - ZAWODOWE
ETAPY KSZTAŁCENIA

Każdy z wymienionych typów zajęć realizowany jest w różnych formach:
wykłady podstawowe (specjalistyczne) i monograficzne, seminaria
licencjackie, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty. Do realizowanej formy
zajęć dobiera się formę sprawdzenia zdobytej wiedzy i wykształconych
umiejętności. Wykłady kończą się egzaminem (ustnym lub pisemnym) lub
zaliczeniem (ustnym lub pisemnym) na ocenę. Seminaria licencjackie
kończą się napisaniem pracy spełniającej ściśle określone kryteria ustalone
przez Radę Naukową Instytutu Socjologii. Ćwiczenia, konwersatoria i
warsztaty kończą się zaliczeniami na warunkach określonych przez
prowadzących w sylabusach – najczęściej: uczestnictwo w zajęciach,
aktywność, projekt badawczy, recenzja, przygotowywanie odpowiednich
materiałów, prowadzenie badań własnych, referat, prezentacja
multimedialna, esej. Warsztaty służą kształceniu umiejętności wykonywania
różnych specjalistycznych badań m. in. komputerowa jakościowa analiza
tekstów, badania typu Mystery Shopping, zogniskowane wywiady grupowe,
indywidualny wywiad pogłębiony.
ATUTY KIERUNKU:







Dostęp do instytutowego laboratorium komputerowego
Wybrane zajęcia prowadzone w języku angielskim
Możliwość zdobycia gruntownej wiedzy socjologicznej
Nauka przygotowania i realizowania wszechstronnych
badań empirycznych
Możliwość korzystania z pakietów do analiz ilościowch
(SPSS) oraz analizy danych jakościowych (T-LAB)
Możliwość kontynuowania nauki na poziomie studiów
magisterskich i na poziomie studiów doktoranckich!
Opracowanie dr Monika Adamczyk
Download