Metody badań jakościowych

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot: Metody badań jakościowych
Rodzaj studiów: studia I st. niestacjonarne
Kierunek: Socjologia I r., II semestr
Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
Liczba godzin: 30
Punkty ECTS:
Prowadzący: mgr Anna Kubczak
I.
WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE (dotyczy studentów II stopnia)
II.
1.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza

zdefiniowanie podstawowych pojęć metod jakościowych badań społecznych

opisanie podstawowych techniki zbierania danych jakościowych

scharakteryzowanie narzędzi analizy danych jakościowych.

proponowanie stosowania określonych procedur badawczych i analitycznych w pracy z danymi
jakościowymi
2. Umiejętności:

zastosowania podstawowych zasad metod badań społecznych,

przeprowadzania różnych typów wywiadów (narracyjnych, swobodnych, grupowego, z użyciem fotografii),

przeprowadzania obserwacji uczestniczącej,

stosowania metody ciągłego porównywania, paradygmatu kodowania i procedur triangulacji,

identyfikowanie czynników etycznych wpływających projekt i przeprowadzenie jakościowego badania
społecznego,

transkrypcji i analizy tekstowych i wizualnych danych jakościowych.

sporządzania raportu badawczego.
3. Postawy/Kompetencje:

wrażliwość na etyczne aspekty badań społecznych

postępowanie zgodnie z zasadami etyki,

świadomość relacji między zastosowanymi metodami a uzyskiwanymi danymi,

zdolność do oceny swoich decyzji metodologicznych,

zintegrowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej
III.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. Techniki zbierania danych (wywiad swobodny, wywiad narracyjny, wywiad grupowy, obserwacja
uczestnicząca,
2. Etnografia, studium przypadku, metodologia teorii ugruntowanej.
3. Transkrypcja danych jakościowych.
4. Procedury kodowania danych jakościowych.
5. Procedury analityczne (metoda ciągłego porównywania, zastosowanie paradygmatu kodowania,
triangulacja).
6. Zbieranie i analiza danych wizualnych.
7. Etyczne aspekty badań jakościowych.
IV.
KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

wymagana znajomość lektur i uczestnictwo w dyskusji podczas zajęć

pełna obecność na zajęciach

ćwiczenia klasowe w formie projektów grupowych mierzące zdolność studenta do stosowania różnych
technik badawczych w specyficznym projekcie

pisanie not teoretycznych/raportu
V. AKTUALNA LITERATURA
1/ podstawowa:
1.
Gorzko M. (2008), Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Wyd.
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
2. Hamersley M, P. Atkinson (1995/2000). Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka.
3. Konecki K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
4. Kvale S. (2010). Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. PWN, Warszawa.
2/ uzupełniająca:
1. Chomczyński P. (2006) “Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta.”
Qualitative
Sociology
Review,
Tom
II
Numer
1,
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume2/
2. Glaser B. (1978). Theoretical Sensitivity, San Francisco: The Sociology Press.
3. Konecki K. (2005) “Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a
metodologia teorii ugruntowanej”. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom I, Numer 1,
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/
4. Miles M., Huberman M. (2000). Analiza danych jakościowych, Białystok: Transhumana.
5. Silverman D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. PWN.
6. Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.
PROGRAMME OBJECTIVES FOR THE ACADEMIC YEAR 2011/2012
Subject: Methods of qualitative social research
Type of studies: First Cycle/Extramural studies
Year/Semester: Sociology 1st year/ Second semester
Type: laboratories
Number of hours: 30
ECTS credits:
Tutor/ Lecturer: Anna Kubczak
I.
Prerequisites
II.
1.
Students learning outcomes
Knowledge

define basic concepts of qualitative social research methods,

describe basic techniques of data collection,

characterize tools for qualitative data analysis,

propose specific research procedures when working with qualitative data.
2. Skills

apply the basic aims and objectives of the sociological research methods,

conduct different types of interviews (narrative, unstructured, semi-structured, focus, with photography),
participant observation and case study

demonstrate understanding of the constant comparative method, coding paradigm and procedures of
triangulation,

identify ethical factors which may influence design and conducting of qualitative social research
projects,

transcribe and analyze textual and visual qualitative data.

write qualitative research report
3. Attitudes/Competencies

recognize ethical aspects of social research,

apply ethical code when doing qualitative research,

being aware of relationship between applied research methods and obtained data,

ability to assess critically methodological decisions made during research

integration of theoretical knowledge with research practice
III.
Course contents
1. Techniques of data collection (un-/semi-structured interview, narrative interview, observation)
2. Ethnography, case study, grounded theory methodology,
3. Transcription of qualitative data,
4. Procedures of data coding,
5. Analytical procedures (constant comparative method, coding paradigm, triangulation),
6. Analysis of visual data, ethics in qualitative methods,
7. Writing research report.
IV.
Course evaluation
 critical reading of texts and full participation in class discussions are mandatory
 full attendance
 class assignments in the form of group projects will measure student ability to apply different research
techniques in specific research project, writing theoretical memos/research report.
V. Literature
1/ compulsory:
1. Gorzko M. (2008), Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Wyd.
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
2. Hamersley M, P. Atkinson (1995/2000). Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka.
3. Konecki K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
4.
Kvale S. (2004). Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok:
Transhumana.
2/ supplementary:
1. Chomczyński P. (2006) “Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta.”
Qualitative
Sociology
Review,
Tom
II
Numer
1,
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume2/
2. Glaser B. (1978). Theoretical Sensitivity, San Francisco: The Sociology Press.
3. Konecki K. (2005) “Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a
metodologia teorii ugruntowanej”. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom I, Numer 1,
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/
4. Miles M., Huberman M. (2000). Analiza danych jakościowych, Białystok: Transhumana.
5. Silverman D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. PWN.
6. Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards