zawsze 2 często 27 rzadko 41 nigdy 30 kobiety 32 mężczyzn 25

advertisement
APTEKARZE – NIEDOCENIANE OGNIWO W OBROCIE LEKAMI Rx Polacy, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Kinoulty Resea rch*, w dużym stopniu rezygnują z rea lizacji recept – tylko mniej niż połowa (41%) zawsze wykupuje wszystkie przepisane leki, a pra wie jedna czwa rta (24%) robi to rzadko lub w ogóle nie podejmuje leczenia, głównie ze względu na sytua cję ma terialną. J ak się jednak oka zuje, farmaceuci raczej nie kwapią się do spontanicznego informowania o istnieniu tańszych odpowiedn ików. Być może Polacy wykupywaliby więcej leków na receptę i lepiej dbali o swoje zdrowie, gdyby farmaceuci sami ich informowali o możliwości nabycia tańszego odpowiednika. Tymczasem doświadczenia respondentów w tym zakresie są dość zaskakujące. W sumie 71% osób nie jest w ogóle lu b pr awie w ogóle informowanych o takiej możliwości. Jak często aptekarze sami informują o tańszych zamiennikach leków zawsze często rzadko nigdy % 2 27 41 30 Żródło: Kinoulty Research UWAGA: dane pochodzą z wypowiedzi respondentów, a nie farmaceutów – można więc mówić tylko o % respondentów z takim czy innym doświadczeniem Far ma ceuci są n ieco ba rd ziej skłon ni zawsze lu b często infor mować o tań szych odpowied nika ch leków: kobiety mężczyzn starszych (45­59) młodszych (18­24) % 32 25 32 25 Żródło: Kinoulty Research Generalnie im wyższy wiek klienta apteki, tym większa inicjatywa farmaceuty w tym zakresie, choć nie są to wyraźne czy istotne różnice. Częściej informowane są też kobiety niż mężczyźni. Aptekar z – znaczą ce ogniwo Postawy i zachowania farmaceutów są różne: pewna grupa próbuje sprzedawać choćby tańsze leki widząc reakcję klientów, a inni – pozostają obojętni. Dziwi jednak doświadczenie tej grupy osób, które nie zawsze realizują recepty w całości. Tylko jedna trzecia (31%) z nich twierdzi, że informacja o tańszych lekach podawana jest za wsze lub często , gdy klient waha się lub zamierza zrezygnować z zakupu, i aż 25% twierdzi, że farmaceuci nie wykazują żadnej inicjatywy w tym zakresie. Z innych badań przeprowadzanych przez Kinoulty Research wynika, że Polacy są coraz bardziej świadomi działania i przeznaczenia leków OTC (bez recepty) i sami podejmują decyzję o wyborze jednego z wielu dostępnych na rynku. Nie mają jednak takiej dowolności wyboru w przypadku leków Rx (przepisywanych na receptę), gdyż decyduje o tym lekarz, który niekoniecznie musi się liczyć z możliwościami finansowymi pacjenta. Małgorzata Kiljańska szef działu Medical agencji Kinoulty Research, specjalizującego się w badaniach rynku farmaceutycznego, twierdzi: “ Wyraźnie zarysowuje się zna czenie fa rma ceutów jako ogniwa łą czącego producentów leków Rx z ich odbiorcami, którzy – jak wskazuje badanie – w dużej części nie są świadomi faktu, iż droższy lek mogą za stąpić tańszym odpowiednikiem. W takich przypadka ch inicja tywę – w rama ch możliwości, jakie daje ustawa – powinni przejmowa ć fa rmaceuci, z których ponad trzy czwarte rzadko wychodzi na przeciw swoim klientom lub w ogóle takiej inicja tywy nie podejmuje. To dość zaska kują ce zachowanie – wydawa łoby się, że lepiej sprzedać tańszy lek, niż nie sprzedać żadnego. Być może więc producenci leków generycznych mają jeszcze do zagospodarowania istotną lukę w kontaktach z tym kanałem dystrybucji, który jest na jbliżej końcowego odbiorcy ich produktów.” _______________________ * Badania przeprowadzone przez dział badań rynku farmaceutycznego agencji Kinoulty Research na próbie 895 osób w wieku 18­59 la t. Agencja Kinoulty Research powstała w 1994 roku i zajmuje się badaniami marketingowymi oraz usługami konsultingowymi dla potrzeb planowania strategicznego. Jest prywatną, niezależną firmą, która już od 10 lat istnienia z powodzeniem realizuje projekty badawcze i konsultingowe dla znaczących przedsiębiorstw, głównie koncernów międzynarodowych, m.in.: Coca Cola, Citibank, Danone, Bols, Nestlé, Kimberly Clark, Carlsberg­Okocim, Schering, Janssen­Cilag. Wysoką jakość badań oferowanych przez KR zapewnia bezpośrednie zaangażowanie dyrektorów w każdy projekt badawczy. W strukturze
Kinoulty Research istnieją specjalistyczne działy prowadzące badania dla konkretnych rynków: konsumenckiego, finansowego i ubezpieczeń, telekomunikacji, farmaceutycznego oraz handlu.
Download