Przewodnik po sieci FARENTA Research

advertisement
Przewodnik po sieci
FARENTA Research
FARENTA Research - przewodnik
2 (7)
FARENTA
FARENTA to spójne połączenie kompetencji przemysłu farmaceutycznego z
profesjonalizmem pracowników aptek i rozwiązaniami elektronicznymi.
Pracownicy firmy FARENTA to specjaliści przemysłu farmaceutycznego, którzy
zapewniają najwyższy poziom usług związanych z opracowaniem leków, ich
wprowadzeniem na rynek i obiegiem.
FARENTA Net, poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, przyczynia się
do poszerzenia świadomości farmaceutów na temat poszczególnych
produktów oraz wzbogaca współpracę firm farmaceutycznych i aptek.
FARENTA podnosi poziom know-how związanego z międzynarodowym
środowiskiem farmaceutycznym poprzez szkolenie specjalistów i rozwój
zaawansowanych usług, uwzględniających przyszłe potrzeby branży
farmaceutycznej.
SPIS TREŚCI
1.
Sieć badawcza Farenta – idea i założenia ......................................................................... 3
2.
Udział w sieci Farenta Research ............................................................................................ 3
3.
Jak dołączyć do Sieci? .............................................................................................................. 4
4.
Warunki wynagradzania – honoraria za prowadzenie badań ................................... 4
5.
Jak działa sieć badawcza? ....................................................................................................... 5
6.
Projektowanie badań ................................................................................................................ 6
7.
Rodzaje Badań............................................................................................................................. 6
8.
Poufność i bezpieczeństwo .................................................................................................... 7
9.
Dostęp do wyników badań ..................................................................................................... 7
FARENTA Research - przewodnik
3 (7)
1. SIEĆ BADAWCZA FARENTA – IDEA I ZAŁOŻENIA
Sieć badawcza FARENTA Research to inicjatywa naukowa mająca na celu
zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego przedsiębiorców i instytucji
zajmujących się opieką zdrowotną w Polsce. Podobne sieci istnieją w innych
krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Wielkiej Brytanii i w Finlandii,
gdzie apteki tworzą grupy i wspólnie prowadzą badania codziennej praktyki
ochrony zdrowia.
Farmaceuci mają unikalną możliwość kontaktowania się z różnymi pacjentami. Są
też najbardziej dostępnymi dla pacjentów profesjonalistami w dziedzinie ochrony
zdrowia. Ich fachowa wiedza medyczna oraz doświadczenie w kontaktach z
pacjentami, stanowią olbrzymi potencjał badawczy i mogą zapewnić odpowiednią
efektywność i jakość prowadzenia badań.
Badania realizowane w ramach sieci FARENTA Research to badania
epidemiologiczne, medyczne i farmaceutyczne, prowadzone z zaangażowaniem
pacjentów z aptek ogólnodostępnych. Badaczami są farmaceuci, którzy po
odpowiednim przygotowaniu, kontaktują się z pacjentami i zapraszają ich do
udziału w badaniach.
Apteki, jako ośrodki badawcze, rekrutują pacjentów na terenie całego kraju, co
pozwala na szybkie zebranie potrzebnych danych i daje możliwość uogólnienia
ich na rzeczywistą sytuację w kraju.
Dane uzyskiwane w trakcie prowadzenia wywiadów zapisywane są w specjalnym
systemie elektronicznym. Członkowie sieci FARENTA Research są wynagradzani za
udział w badaniach, a po zakończeniu badań otrzymują dostęp do wyników.
2. UDZIAŁ W SIECI FARENTA RESEARCH
Do sieci FARENTA Research przystąpić może przystąpić każdy przedsiębiorca,
który prowadzi ogólnodostępną aptekę / apteki. Współpraca z siecią jest możliwa
niezależnie od formy własności aptek oraz ich liczby. Kluczowym dla powodzenia
współpracy i odniesienia obopólnych korzyści jest zaangażowanie w projekty
badawcze magistrów i techników farmacji pracujących w aptekach.
Korzyści z udziału w sieci FARENTA Research to:
• wynagrodzenie za realizację badań,
• przewaga rynkowa dzięki rozwojowi relacji z pacjentami przez rozszerzenie
możliwości dyskusji i profesjonalnego doradztwa,
• rozwój kompetencji i wiedzy personelu apteki, jako badaczy opieki medycznej i
farmaceutycznej,
• dostęp do raportów z wynikami badań, umożliwiający optymalizację i ciągły
rozwój usług aptek.
FARENTA Research - przewodnik
4 (7)
3. JAK DOŁĄCZYĆ DO SIECI?
Współpraca rozpoczyna się na podstawie umowy ramowej, która zawiera ogólne
warunki współpracy, obowiązki stron, zasady poufności przekazywanych sobie
informacji oraz prawa dostępu do wyników badań.
W umowie określa się także listę aptek, które będą ośrodkami badawczymi oraz
listę farmaceutów, którzy będą brać udział w prowadzeniu badań. Sama umowa
ramowa nie zobowiązuje do prowadzenia badań.
Po podpisaniu umowy ramowej FARENTA tworzony jest w systemie
informatycznym profile przedsiębiorcy, należących do niego aptek i pracujących w
nich farmaceutów. Przedsiębiorca i osoby wskazane przez niego mają stały dostęp
do systemu, umożliwiający wgląd w dane aptek oraz rodzaj i status prowadzonych
badań.
Przed rozpoczęciem badania FARENTA przesyła ofertę badania zawierającą jego
szczegółowy opis i informacje o wynagrodzeniu za realizacje pojedynczego
wywiadu. Na podstawie oferty Przedsiębiorca decyduje czy jego placówka(i)
będzie(ą) brały udział w danym projekcie badawczym. Jeśli tak, jego badacze
uzyskują dostęp do materiałów informacyjnych o badaniu a potem rozpoczną
badanie rozpocząć badania.
4. WARUNKI WYNAGRADZANIA – HONORARIA ZA PROWADZENIE BADAŃ
Badania prowadzone w ramach sieci FARENTA Research różnią się od siebie m.in.
kryteriami rekrutacji pacjentów, liczbą pytań zawartych w ankiecie i sposobem
prowadzenia wywiadu, co wpływa na tempo rekrutacji i czas, który badacze muszą
poświęcić na badanie. FARENTA uwzględnia wiele parametrów ustalając stawki
wynagrodzenia za prowadzenie badań.
Szczegółowe informacje nt. każdego z badań zawarte są w ofercie badania.
Określają one także wynagrodzenie za przeprowadzenie badania z jednym
pacjentem, w ramach danego projektu. Zarówno badacze, jak i Przedsiębiorca w
trakcie trwania badania mogą monitorować jego postęp w swojej(-ich) placówce(ach) i w całej sieci
FARENTA przekaże przedsiębiorcy zestawienie badaczy wraz z liczbą
przeprowadzonych przez nich wywiadów. Na podstawie stawek wynagrodzenia
wskazanych w opisie projektu badawczego i liczbie przeprowadzonych w
ośrodkach wywiadów kalkulowane jest wynagrodzenie, jakie FARENTA przekaże
Przedsiębiorcy za realizację wywiadów. Natomiast sposób indywidualnego
rozliczenia się z badaczami, FARENTA pozostawia do decyzji Przedsiębiorcy.
FARENTA Research - przewodnik
5 (7)
5. JAK DZIAŁA SIEĆ BADAWCZA?
FARENTA Research jest oparta na sieci WWW. Każdy z badaczy ma dostęp do sieci
za pośrednictwem ogólnodostępnego dla farmaceutów serwisu FARENTA Net.
Systemy informatyczne FARENTA są niezależne – nie ma potrzeby instalacji
dodatkowego oprogramowania i integracji z programami aptecznymi.
Po wejściu/ po zalogowaniu się do serwisu FARENTA Research badacz ma dostęp
do listy badań prowadzonych w jego aptece i informacji o ich postępie w ramach
całej sieci badawczej. Klikając w wybrane badanie może zapoznać się z: opisem dla
badacza (zawierającym m.in. kryteria jakimi należy się kierować wybierając
pacjentów do badań), historią przeprowadzonych wywiadów i kwestionariuszem
pacjenta.
W badaniach rzeczywistej praktyki medycznej kryteria selekcji pacjentów są zwykle
szerokie. Badacz, w oparciu o informacje o pacjencie (np. pacjent/-ka stosujący/-a
leki hipotensyjne lub pacjent/-ka kupujący/-a po raz pierwszy lek X, itp.), zaprasza
odpowiednie osoby do udziału w badaniu. Każdy pacjent musi wyrazić zgodę na
dobrowolny udział w badaniu. Ważne jest również, aby prowadzenie badania nie
zakłócało pracy apteki.
Badanie, prowadzone metodą wywiadu bezpośredniego, w dużym stopniu
przypomina profesjonalną konsultację udzielaną w aptece. Typowe badanie trwa
od 3 do 4 minut. Odpowiedzi pacjentów uzyskane w trakcie wywiadu są
bezpośredniego zapisywane w formie elektronicznej, za pośrednictwem komputera
aptecznego, w systemie FARENTA Research. System badawczy jest elastyczny –
pozwala na przerwanie lub wstrzymanie wywiadu, powrót do poprzednich pytań i
zmianę wcześniejszych odpowiedzi.
Drugim sposobem prowadzenia wywiadu jest wykorzystanie tabletu. Tablet z
dostępem do Internetu mobilnego, dostarczany jest do apteki przez FARENTA.
Badacz udostępnia przygotowany tablet pacjentowi, wyrażającemu zgodę na udział
w badaniu, instruując go jak wypełnić ankietę. Ankieta jest skonstruowana w taki
sposób, aby każdy pacjent mógł z łatwością wziąć w niej udział. Ten sposób
prowadzenia badań w mniejszym stopniu angażuje farmaceutę.
FARENTA pracuje obecnie na rozwojem i udoskonaleniem narzędzi badawczych w
celu sprostania wymogom międzynarodowym dotyczącym zbierania danych
bezpośrednio od pacjentów.
Po zakończeniu wywiadu, dane zapisywane są w centralnej bazie danych. Dane
wprowadzane do systemów informatycznych są szyfrowane i chronione. Dane
analizowane są wyłącznie zbiorczo. Badanie kończy się wraz z zrekrutowaniem
określonej liczby pacjentów ustalonej przed rozpoczęciem badania.
FARENTA Research - przewodnik
6 (7)
6. PROJEKTOWANIE BADAŃ
Badania prowadzone przez FARENTA koncentrują się na aspektach medycznych
opieki zdrowotnej i epidemiologii. Są to badania rzeczywistej praktyki medycznej i
farmaceutycznej oraz badania epidemiologiczne. Istotą tego typu badań jest m.in.
zilustrowanie obecnej i rzeczywistej sytuacji pacjentów, określenie codziennej
praktyki medycznej i farmaceutycznej, ocena przez pacjentów częstości i natężenia
objawów ich chorób lub efektywności i tolerancji terapii przez nich stosowanych.
Ogólnopolska sieć ośrodków badawczych (aptek) pozwala na zbieranie danych w
całym kraju, a następnie ich uogólnienie na całą badaną populację. Uzyskane w ten
sposób informacje mogą służyć m.in. wsparciu tworzenia nowych terapii i
rozwiązań dla pacjentów, zmianie praktyki realizacji opieki zdrowotnej, zwiększeniu
zakresu monitorowania bezpieczeństwa terapii lub pozyskaniu aktualnych danych
epidemiologicznych.
FARENTA aktywnie pozyskuje i uczestniczy w projektowaniu badań realizowanych
w ramach sieci. Firma szuka inspiracji i możliwości naukowych w partnerstwie
publiczno-prywatnym, współpracując z instytucjami i towarzystwami naukowymi,
organizacjami zrzeszającymi pacjentów oraz z przemysłem farmaceutycznym.
Opracowując badania, FARENTA dopasowuje ich metodologię i planuje analizę
danych tak, aby trafnie odpowiedzieć na specyficzne pytania i potrzeby swoich
partnerów. Dlatego każde badanie jest inne oraz wymaga indywidualnego
podejścia. Projekty badawcze są konsultowane pod względem metodologicznym i
merytorycznym. Istotne znaczenie dla praktyki i opieki farmaceutycznej mogą mieć
wyniki zebranych badań, dlatego projektując je dokładamy wszelkich starań, aby
zdobyta wiedza mogła znaleźć zastosowanie w codziennej pracy farmaceutów.
Wszystkie badania są badaniami nieinterwencyjnymi – badacze nie przeprowadzają
ponadstandardowych procedur i nie są zobowiązani do polecania pacjentom
określonych produktów.
7. RODZAJE BADAŃ
Oprócz badań epidemiologicznych w sieci FARENTA Research prowadzone są
badania opinii farmaceutów i realizowane projekty rekrutujące pacjentów do innych
typów badań.
Badania opinii farmaceutów dotyczą różnych obszarów terapeutycznych i
codziennej praktyki farmaceutycznej. Farmaceuci odpowiadają na pytania zawarte
w kwestionariuszu on-line. Wypełnienie ankiety trwa 10 – 20 minut. Badania
przesiewowe realizowane w FARENTA Research służą wsparciu rekrutacji pacjentów
do innych typów badań – badań klinicznych i badań jakościowych.
Zarówno za udział farmaceutów w wywiadach jak i prowadzenie rekrutacji
pacjentów do innych badań apteki otrzymują wynagrodzenie.
FARENTA Research - przewodnik
7 (7)
8. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Badania prowadzone w ramach sieci FARENTA Research muszą spełniać kryteria
etyczne, prawne i poznawcze, być realizowane rzetelnie i według metodologii
naukowej oraz w poszanowaniu bezpieczeństwa i prywatności osób biorących w
nich udział.
Badania prowadzone w sieci FARENTA Research nie są badaniami klinicznymi w
rozumieniu polskiego prawa (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne). Z tego powodu nie ma konieczności rejestrowania ich jako badań
eksperymentalnych.
W przypadku badań dotyczących konkretnych produktów leczniczych, w trakcie
których oceniane będą parametry bezpieczeństwa terapii, FARENTA będzie
informować o prowadzeniu tego typu badań Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych oraz będzie raportować zarejestrowane w trakcie wywiadów zdarzenia
niepożądane.
Pacjenci uczestniczący w badaniach zwykle nie będą proszeni o podanie danych
osobowych pozwalających na ich zidentyfikowanie. W większości przypadków
zbierane dane osobowe ograniczą się do roku urodzenia i płci uczestnika badania.
Zbiory danych w przypadku zbierania informacji takich jak np. nr telefonu pacjenta
lub e-mail będą zgłoszone do rejestracji Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych i zabezpieczane zgodnie z wymogami prawa (Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych).
FARENTA zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa transferu informacji podczas
wykonywania wszystkich aktywności w ramach sieci Farenta Research. Personel
FARENTA jest zobowiązany do zachowania pełnej dyskrecji zawodowej. Systemy
informatyczne zabezpieczone są zaporami sieciowymi oraz systemami detekcji i
zapobiegania ingerencji zewnętrznej. Środowisko informatyczne FARENTA
Research jest wydzielone z serwisu FARENTA Net i udostępniane jest jedynie
należącym do sieci badawczej aptekom i ich personelowi.
FARENTA nie podaje ani do publicznej informacji, ani nie udostępnia informacji o
aptekach należących do sieci badawczej. Ujawnienie tego typu informacji może być
sprzeczne z obowiązującym zakazem reklamy aptek (Ustawa z dnia 6 września 2001
r. Prawo farmaceutyczne). Członkowie sieci badawczej mają dostęp wyłącznie do
informacji dotyczących ich ośrodka/-ów.
9. DOSTĘP DO WYNIKÓW BADAŃ
Badania są wspólnym wysiłkiem partnerów i każdy z nich powinien czerpać korzyści
z ich wyników. Dlatego po zakończeniu każdego badania, FARENTA przygotowuje
specjalny raport dedykowany tylko członkom sieci badawczej. Wykorzystanie
raportu będzie ograniczone wyłącznie do użytku wewnętrznego członków sieci
badawczej w celu optymalizacji i rozwoju usług aptek oraz dostosowaniu ich do
potrzeb pacjentów.
FARENTA Polska
ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
tel.: +48 505839519 E-mail: [email protected]
www.farenta.com/pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards