przesłanki centralizacji zarządzania oświatą w bielsku

advertisement
CENTRALIZACJA ZARZĄDZANIA
OŚWIATĄ
W BIELSKU-BIAŁEJ
Katowice 22-23.09.2016
WYBRANE INFORMACJE O BIELSKIEJ
OŚWIACIE
Liczba placówek
• 43 przedszkola,
• 27 szkół podstawowych,
• 23 gimnazja,
• 19 szkół ponadgimnazjalnych (zespołów szkół),
• 5 placówek oświatowych.
Liczba uczniów
Liczba nauczycieli
Liczba pracowników administracji i obsługi
107
26.239
2.936
971
WYBRANE INFORMACJE O BIELSKIEJ OŚWIACIE cd.
Infrastruktura
- obiektów szkolnych własnych - 95
- wartość księgowa - 240 mln zł.
- wartość odtworzeniowa - 751 mln zł.
PRZESŁANKI CENTRALIZACJI ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
W BIELSKU-BIAŁEJ
1. Zorganizowanie dyrektorom placówek oświatowych kompetentnej
i sprawnej obsługi
- finansowo-księgowej,
- prawnej,
- administracyjno-organizacyjnej.
2. Zapewnienie organowi prowadzącemu aktualnej, rzetelnej
i adekwatnej informacji o organizacyjnym i finansowym stanie
oświaty umożliwiającej podejmowanie optymalnych decyzji.
PRZESŁANKI CENTRALIZACJI ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
W BIELSKU-BIAŁEJ cd.
3. Wprowadzenie do kultury organizacyjnej instytucji oświatowych
powszechnej świadomości zależności pomiędzy stanem
organizacyjnym i finansami.
4. Obniżenie kosztów realizacji zadań oświatowych w tym kosztów
zarządzania oświatą.
5. Podniesienie jakości pracy szkół przez organizację systemu
wspomagania dla prowadzonych w szkołach procesów w obszarach
doskonalenia nauczycieli, poprawy jakości nauczania, wychowania
i opieki.
ORGANIZACYJNE I SPOŁECZNE ZAGROŻENIA I BARIERY
W PROCESIE CENTRALIZACJI OBSŁUGI
ORAZ SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻENIA
• ZAGROŻENIA I BARIERY
1. Obawa dyrektorów przed utratą autonomii oraz utrudnionym
dostępem do bieżących informacji o sytuacji szkoły.
2. Obawa dyrektorów przed pojawieniem się nowego bezdusznego
nadzorcy, który będzie utrudniał i paraliżował działania i inicjatywy.
3. Obawa pracowników administracji szkoły przed zwolnieniem.
4. Organizowany przez szkoły nacisk społeczny (rodzice, organizacje
społeczne) i polityczny (radni) przeciwko centralizacji zarządzania.
ORGANIZACYJNE I SPOŁECZNE ZAGROŻENIA I BARIERY
W PROCESIE CENTRALIZACJI OBSŁUGI
ORAZ SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻENIA
• SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA
1. Zorganizować w taki sposób obsługę szkół, aby wbrew obawom poszerzyć
praktyczny zakres autonomii dyrektora i ułatwić mu dostęp do informacji.
2. Zagwarantować kulturę obsługi szkół, przy której dyrektor i środowisko
szkolne widzą w jednostce obsługującej odpowiedzialnego opiekuna.
3. Przejmować placówki stopniowo, począwszy od najbardziej przekonanych,
aby po zasmakowaniu warunków obsługi scentralizowanej pokazywały
w sposób nieformalny tę wiedzę i doświadczenie pozostałym.
4. Przygotować argumenty za centralizacją i kontrargumenty dla jej
przeciwników i cierpliwie lecz ustawicznie przedstawiać je wszędzie
gdzie można i trzeba.
5. W miarę możliwości zapewnić zwalnianym pracownikom szkół pracę
w innych jednostkach samorządowych.
WYBRANE CECHY BIELSKIEGO MODELU ZARZĄDZANIA
WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ OŚWIATY
• Uwolnienie dyrektorów szkół od dużej części spraw
administracyjno-finansowych.
• Dzięki nowoczesnym technologiom dyrektorzy
posiadają bieżący dostęp do danych finansowych i
statystycznych.
• Dyrektorzy mogą więcej czasu poświęcić na sprawy
dydaktyczne, skupić się na jakości pracy szkoły, a więc
nauczaniu, wychowaniu i opiece.
WYBRANE CECHY BIELSKIEGO MODELU ZARZĄDZANIA
WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ OŚWIATY cd.
• Organ prowadzący dzięki łatwemu i szybkiemu dostępowi
do wiarygodnych informacji statystycznych i finansowych
zawartych w elektronicznych arkuszach organizacyjnych
oraz sprawozdaniach finansowych ma możliwość
podejmowania odpowiednich decyzji.
Rok 2016
Bielsko-Biała, dnia 10.08.2016
Razem wydatki na oświatę w 2016 r.
336 114 942,90
w tym:
I. Wydatki finansowane ze źródeł zewnętrznych:
DG Dotacje na zadania własne (gmina)
DP Dotacje na zadania własne (powiat)
UG Środki z Unii Europejskiej (gmina)
UP Środki z Unii Europejskiej (powiat)
FG Dotacje z Funduszy Celowych (gmina)
PG Środki z porozumień z org.Adm. Rząd (gmina)
EG Porozumienia z podm. innymi niż jst (gmina)
EP Porozumienia z podm. innymi niż jst (powiat)
RG Zadania zlecone z zakresu adm.rządowej (gmina)
RP Zadania zlecone z zakresu adm.rządowej (powiat)
YI Zadania współfinansowane z UE (Budżet Państwa)
WG WP Środki wypracowane(MZO), w tym porozumienia, dochody z
tytułu kar, opłaty za przedszkole wnoszone przez rodziców
OG
Środki z porozumień między jst (powiat)
OP
Środki z porozumień między jst (gmina)
II. Razem wydatki na oświatę finansowane z budżetu
1 Wydatki na zadania subwencjonowane
2 Wydatki na zadania niesubwencjonowane
17 659,20
345,60
3 556,79
12 963 015,84
1 815,36
25 166,36
314 641 578,45
264 219 227,16
50 422 351,29
Źródła finansowania wydatków z budżetu miasta
Dopłata do s ubwencji na
finans owanie zadań
s ubwencjonowanych
19,42 %
61 091 265,16
1 Subwencja oświatowa
2 Dopłata do subwencji na finansowanie zadań subwencjonowanych
3 Finansowanie wydatków na zadania niesubwencjonowane
Dopłata Miasta do Oświaty
488 443,30
20 320,00
Wydatki na zadania
niesubwencjonowane
16,03 %
50 422 351,29
Wydatki na zadania subwencjonowane
83,97 %
264 219 227,16
Subwencja oświatowa
64,56 %
200 448 233,00
21 473 364,45
7 953 042,00
314 641 578,45
Wydatki na zadania
niesubwencjonowane
16,02 %
50 422 351,29
203 127 962,00
61 091 265,16
50 422 351,29
111 513 616,45
Wydatki poniesione na oświatę Bielsko-Biała
2009
I WYDATKI ogółem:
% wzrostu w stosunku do roku
poprzedniego
2010
238 592 382,56 269 403 330,72
2011
290 960 716,92
2012
2013
282 470 784,31 284 076 974,87
2014
2015
2016*
308 184 942,86
323 380 005,67
336 114 942,90
104,81%
112,91%
108,00%
97,08%
100,57%
108,49%
104,93%
103,94%
6 123 541,00
18 853 153,27
23 748 972,47
17 022 233,97
21 781 623,29
31 561 617,74
28 889 104,48
21 473 364,45
(Wydatki bez dochodów)
232 468 841,56 250 550 177,45
267 211 744,45
265 448 550,34 262 295 351,58
276 623 325,12
294 490 901,19
314 641 578,45
III SUBWENCJA OŚWIATOWA
152 892 136,00 161 434 829,00
170 269 556,00
182 419 737,00 184 870 510,00
188 374 425,00
194 843 963,00
203 127 962,00
II DOCHODY :
IV DOPŁATA MIASTA:
( I - II - III )
Wskaźnik % dopłaty miasta do
wydatków ogółem
Wydatki na wynagrodzenia i
pochodne
Wskaźnik % subwencji do
wynagrodzenia
* przewidywane wykonanie 2016
79 576 705,56
89 115 348,45
96 942 188,45
83 028 813,34
77 424 841,58
88 248 900,12
99 646 938,19
111 513 616,45
33,35%
33,08%
33,32%
29,39%
27,25%
28,64%
30,81%
33,18%
168 145 018,00 178 371 763,82
188 927 871,75
194 696 264,99 192 671 826,74
198 625 089,95
206 456 192,94
211 221 696,51
94,84%
94,38%
96,17%
90,93%
90,50%
90,12%
93,69%
95,95%
WYBRANE CECHY BIELSKIEGO MODELU ZARZĄDZANIA
WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ OŚWIATY cd.
• Postawienie na informatyzację.
Wdrożyliśmy nowoczesne rozwiązania informatyczne
doprowadzając jednocześnie do integracji systemów
informatycznych oraz danych w nich zawartych.
ST
DK
BANK
F-K i K-P
BAZA
DANYCH
FINANSE
ZMO
PŁATNIK
SIO GUS
RCP
PLACÓWKI
EDP
Wymiana danych między systemami:
FK i KP – ST księgowanie amortyzacji
DK – faktury, pisma przychodzące i wychodzące
ZMO – ST – środki trwałe, wyposażenie
PLACÓWKI – FK i KP - listy płac, nadgodziny , socjalny,
podpis, elektroniczny
RCP – FK i KP – wnioski ewidencji czasu pracy, urlopy
MOBI PRZEDSZKOLE – FK i KP, WWW – księgowanie
odpłatności, portal dla rodziców
EDP – platforma wymiany dokumentów w formie
elektronicznej
PABS, OSON, ODPN, DZIENNIK – wymiana informacji o uczniach
i nauczycielach, zintegrowana baza danych współdzielona przez
placówki i MZO
PLATFORMA – WWW – publikacja informacji nt. struktury placówek
w mieście
PABS – FK i KP – informacja o planach i wykonaniu, automatyczne
księgowanie
MOBI
PRZEDSZKOLE
PABS
OSON
BAZA DANYCH
ORGANIZACJA
PLATFORMA
ODPN
DZIENNIK
UCHWAŁA NR XX/378/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 30 sierpień 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej
dla szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto
Bielsko-Biała
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 10 a pkt 1 i art. 10 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. z 2016 r., poz. 814)
Rada Miejska uchwala:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadza się wspólną obsługę finansowo-księgową,
administracyjną i organizacyjną dla szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym
jest Miasto BielskoBiała.
§ 2. Ustanawia się Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej jako jednostkę obsługującą.
§ 3. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały określa jednostki obsługiwane przez jednostkę
obsługującą.
§ 4. W ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych powierza się Miejskiemu Zarządowi
Oświaty w Bielsku-Białej zakres obowiązków określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/378/2016
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zakres obowiązków Miejskiego Zarządu Oświaty w ramach wspólnej obsługi finansowoksięgowej, administracyjnej i organizacyjnej Szkół i Placówek Oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała
1. W zakresie obsługi finansowo-księgowej:
a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
b) prowadzenie kasy,
c) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,
d) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
e) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,
f) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym
świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.,
g) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
h) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
i) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji
finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,
j) przygotowywanie danych do sporządzania przez placówki kwartalnych i rocznych sprawozdań
GUS,
k) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych,
l) określanie zasad (polityki) rachunkowości,
ł) przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów za wyjątkiem inwentaryzacji metodą spisu z
natury,
m) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz ewidencji
wartościowych składników majątkowych,
n) gromadzenie i
przewidzianej ustawą,
przechowywanie
dowodów
księgowych
oraz
pozostałej
dokumentacji
o) prowadzenie ewidencji gruntów i środków trwałych.
2. Obsługa prawna.
3. W zakresie obsługi administracyjno - organizacyjnej:
a) prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych,
b) nadzór nad zarządzaniem majątkiem oświatowym,
c) przeglądy techniczne, w tym wynikające z przepisów prawa budowlanego, budynków
obsługiwanych placówek,
d) prowadzenie archiwum dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała,
e) prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty.
Download