OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadania

advertisement
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Bielskiego
w latach 2014 – 2018 w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu:
1) Domu Pomocy Społecznej na 89 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz osób
przewlekle somatycznie chorych,
2) Domu Pomocy Społecznej na 65 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety),
3) Domu Pomocy Społecznej na 28 miejsc dla osób w podeszłym wieku.
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964) oraz
na podstawie Uchwały Nr IV/30/234/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2013, Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu:
1) domu pomocy społecznej na 89 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz osób
przewlekle somatycznie chorych,
2) domu pomocy społecznej na 65 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety),
3) domu pomocy społecznej na 28 miejsc dla osób w podeszłym wieku.
§1
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie
zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania
własnego powiatu polegającego na prowadzeniu:
1) domu pomocy społecznej na 89 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz osób
przewlekle somatycznie chorych,
2) domu pomocy społecznej na 65 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety),
3) domu pomocy społecznej na 28 miejsc dla osób w podeszłym wieku.
2. Zlecone zadanie własne powiatu polegać będzie na prowadzeniu domów pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym.
1
3. Szczegółowy opis działań przy realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług
winien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia
2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
4. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
§2
1.
Na realizację zadania w 2014 roku dla wymienionych typów domów pomocy społecznej
przeznacza się kwoty:
1) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle
somatycznie chorych – 714.511 zł,
2) dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety) – 1.212.504 zł,
3) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku – 129.911 zł.
2. Kwota dotacji dla domu na realizację zadania w latach następnych uzależniona będzie od
wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego na każdy rok budżetowy. Jest ona
zależna od liczby przebywających w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych do
domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców przyjętych do domu pomocy
społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Kwoty dotacji przekazuje się na
podstawie informacji o aktualnej liczbie tych mieszkańców w domu. Szczegółowy tryb
przekazywania dotacji określa art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r., Nr 80, poz. 526).
3. Dotacja celowa przeznaczona jest wyłącznie na finasowanie wydatków bieżących domu
pomocy społecznej z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
§3
1.
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe prowadzące
działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
2.
Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej po ogłoszeniu konkursu ofert zawiera z wybranymi
oferentami umowy o realizację zadania określonego w § 1 ogłoszenia.
§4
1.
Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
2.
Zadanie realizowane będzie na terenie Powiatu Bielskiego lub Miasta Bielska-Białej.
3.
Podmiot zobowiązany jest przy wykonaniu zadania stosować w szczególności przepisy
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy
2
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
4.
Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie
Powiatu Bielskiego lub Miasta Bielska-Białej, a zadanie to musi być przedmiotem jego
działalności statutowej.
5.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6.
Jeżeli wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków
przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości
wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przekazania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub
jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych, zostały ujawnione nieznane
wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.
9. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, Starosta Powiatu lub osoby przez niego upoważnione
będą mogły dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
10. Sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy
sporządzać i składać w terminach:
1) roczne – do 30 dni po zakończeniu roku budżetowego,
2) kwartalne – do 30 dni od dnia zakończenia kwartału,
3) miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków z dotacji samorządu
terytorialnego - do 8go dnia każdego miesiąca (narastająco),
4) częściowe – do 30 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia częściowego
sprawozdania.
11. Zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu domu pomocy
społecznej muszą być realizowane w okresie roku budżetowego.
§5
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty
realizacji zadania według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25), określając:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis
proponowanego działania,
3
2) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na
możliwość wykonania zadania,
5) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych
źródeł na realizację danego zadania,
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie,
7) inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
4. Do oferty należy dołączyć:
1)
kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie
osób go reprezentujących,
2)
przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu
za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej
działalności,
3) statut organizacji oraz jego zmian,
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania, w tym dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na
której będzie położona placówka i aktualny wykaz stanowisk z podaniem kwalifikacji osób,
przy udziale których podmiot uprawniony zamierza realizować zadanie,
5) informację o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania
pochodzących z innych źródeł,
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie, tj. przedstawienie merytorycznego i finansowego sprawozdania
z działalności podmiotu za ubiegły rok, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności,
za okres tej działalności,
7) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika to
z innych dokumentów załączonych przez podmiot,
8)
regulamin domu pomocy społecznej – zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
9) kserokopię
decyzji
Wojewody
Śląskiego
dotyczącej
wydania
zezwolenia
na
prowadzenie domu pomocy społecznej,
10) oświadczenie podmiotu – według wzoru załączonego do oferty.
§6
1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, pokój 202, II piętro, budynek „A”, od poniedziałku do
piątku w godz. 730 – 1500 , w zamkniętej kopercie opatrzonej stemplem i napisem „Otwarty
konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie domu
pomocy społecznej dla ………………………………
Na kopercie należy podać również nazwę i adres oferenta.
4
2. Termin składania ofert upływa w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się
Ogłoszenia o konkursie tj. do dnia 26 listopada 2013 roku.
3. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
§7
1. Przeznaczone środki finansowe na realizację zadania w latach 2012 i 2013 (na dzień 30
września 2013r.) dla poszczególnych typów domów odpowiednio wynoszą:
1) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle
somatycznie chorych: Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej – 847.055 zł
i 748.608 zł,
2) dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie: Dom Pomocy Społecznej
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-- Białej - 1.293.393 zł i 1.197.773 zł,
3) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku: Ewangelicki Dom Opieki „Soar”
w Bielsku-Białej – 122.739 zł i 149.722 zł.
§8
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu
w Bielsku-Białej, zwaną dalej „Komisją”.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień do oferty
Przewodniczący Komisji może wezwać oferenta do uzupełniania oferty lub złożenia
wyjaśnień.
4. W przypadku gdy oferent nie uzupełni oferty lub nie złoży wyjaśnień, albo dokona tego po
terminie wskazanym przez Przewodniczącego Komisji, oferta zostanie uznana za
niespełniającą kryteriów formalnych.
5. Wszystkie oferty ocenione pozytywnie pod względem formalnym Komisja ocenia
następnie pod względem merytorycznym.
6. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące kryteria
i skalę ocen:
a) możliwość realizacji zadania (punkty 0-10) - adekwatność działań do założonych
celów,
b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania, (punkty 0-10) - w tym zasadność przedstawionych w projekcie
kosztów kwalifikowanych, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu,
c) ocena jakości wykonania planowanego zadania i kwalifikacji osób, przy udziale
których realizowane będzie przedmiotowe zadanie, (punkty 0-10) - w tym
zaplanowane zasoby rzeczowe i kadrowe (dotychczasowe doświadczenie oraz
kwalifikacje pracowników merytorycznych, którzy będą wykonywali zadanie),
d) udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania, (punkty 0-10),
5
e) ocena
realizacji
dotychczasowych
zadań
publicznych
zleconych
organizacji
pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, (punkty 0-10) –
w tym rzetelność i terminowość ich realizacji i rozliczenia,
f) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy w trakcie realizacji zadania świadczeń wolontariuszy i pracy
społecznej członków, (punkty 0-10).
7. Stopień spełniania każdego z powyższych kryteriów przez złożoną w konkursie ofertę
podlega osobnej ocenie przez każdego z członków Komisji zgodnie z podaną skalą punktów,
o której mowa w pkt 6 ppkt a – f.
8. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen, zawierający: nazwę
podmiotu zgłaszającego ofertę, nazwę realizowanego zadania, wolne pola na wpisanie ocen
cząstkowych według kryteriów podanych w pkt 6 ppkt a – f oraz ocenę łączną. Każdy arkusz
zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.
9. Ocena łączna danej oferty wystawiona przez członka Komisji jest sumą wystawionych
ocen cząstkowych.
10. Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen łącznych wystawionych przez
poszczególnych członków Komisji.
11.Wyniki konkursu są zatwierdzane przez Zarząd Powiatu.
12. Decyzję o udzieleniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu.
13. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.bielsko.powiat.pl
w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz na stronie internetowej
www.powiat.bielsko.pl w zakładce Organizacje pozarządowe, następnego dnia po akceptacji
przez Zarząd Powiatu.
14. Zleceniodawca zastrzega możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji
zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone
w umowie zawartej z oferentem wybranym w konkursie.
15. Zleceniodawca zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny,
przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia
postępowania konkursowego.
16. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
17. Warunkiem realizacji zadania oraz przekazania dotacji jest zawarcie przed datą
rozpoczęcia realizacji zadania umowy.
6
Download