Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych

advertisement
Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych
USTAWY
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256, poz.
2572 – tekst jednolity z późn. zm.)
Art. 67.1.2. zawiera zapis: „Do realizacji celów statutowych szkoła publiczna
powinna zapewnić możliwość korzystania z: … biblioteki”.
2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 poz. 642 – tekst
jednolity z późn. zm.)
Art. 22 Rozdziału 7
1. „Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą
realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i
informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W
tym celu w każdej szkole publicznej jest prowadzona biblioteka szkolna.
2. (…)
3. Zasady organizowania i działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych
określają odrębne przepisy”.
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. 2006 nr 90 poz. 631 – tekst jednolity z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 –
tekst jednolity z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191 –
tekst jednolity)
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014
poz. 1182)
7. Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw, czyli tzw. „ustawa podręcznikowa” (Dz. U. z 2014 poz. 811).
ROZPORZĄDZENIA
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 poz. 977 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 27 sierpnia 2015 r. w
sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015, poz. 1270)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych
oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych
oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych
oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. z 2012 poz. 957 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002, nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 poz. 1170)
6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października
2011 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z
2011, nr 224, poz. 1346 z późn. zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z
2013 poz. 393).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.
U. z 2001, nr 61 poz. 624 z późn. zm.)

8.1. Statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i
zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w
szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabiania i pogłębiania
u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną.
Statut szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami,
2.
nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

14.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i
zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
2.
Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły, rodzice,
a także inne osoby, na warunkach określonych w statucie szkoły.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów czytelni,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, w grupach
bądź oddziałach.
Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów
4.
podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania
nauczyciela bibliotekarza.
9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października
2008 r.
w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 nr 205
poz. 1283)
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w
monitory ekranowe (Dz. U. z 1998, nr 148, poz. 973)
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w
sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i
nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
programów nauczania (Dz. U. z 2011 nr 6 poz. 23)
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w
sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe(Dz. U. z 2014 poz. 902 z późn.
zm.)
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w
sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 poz. 1214).
(BS) stan na dzień 05.10.2015 r.
http://www.bibliotekawszkole.pl/
Download