Likwidacja szkoły lub placówki. - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

advertisement
I.
Likwidacja szkoły lub placówki.
1. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) szkoła publiczna może
być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po
zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej
szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub
zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym
lub zbliżonym zawodzie.
Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6
miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły:
rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego
kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
2. Zgodnie z art. 59 ust. 1a. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) szkoła w zakładzie
poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie karnym lub
areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu
uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole.
3. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) szkoła lub placówka
publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać
zlikwidowana
po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, a szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez inną osobę prawna
lub osobę fizyczną – za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.
Zgodnie z art. 59 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) warunek o likwidacji z końcem roku
szkolnego
nie dotyczy placówek publicznych.
Dolnośląski Kurator Oświaty opinię , o której mowa w pkt. 3 wydaje w oparciu o przekazane
przez organ prowadzący niżej wymienione dokumenty:
 uchwała właściwego organu, o którym mowa w art. 5c. pkt. 1) ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zmianami) o zamiarze likwidacji odpowiednio szkoły lub placówki
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 potwierdzenie zapewnienia przez organ
prowadzący uczniom możliwości
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także
odpowiednio o tym samym
lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego
albo kształcącej w tym samym
lub zbliżonym zawodzie, uwzględniając w
szczególności:
1. warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
zapewniające bezpieczeństwo i higienę nauki oraz pracy, w dotychczasowej i nowej
szkole/placówce (zmianowość, liczba uczniów w oddziałach i klasach, baza i wyposażenie,
zaplecze sportowo-rekreacyjne, organizacja świetlicy i żywienia, warunki lokalowe),
2. kwalifikacje kadry pedagogicznej w szkole, w której uczniowie będą kontynuowali
naukę,
3. prognozy demograficzne dotyczące m.in.: danego obszaru, grupy wiekowej objętej
projektowaną zmianą, potrzebami rynku pracy,
4. orientacyjną odległość pokonywana przez uczniów z domu do szkoły, czas i warunki
dojazdu, w tym organizację dowożenia dzieci do szkoły – w przypadku szkoły, w
której realizowany jest obowiązek szkolny /obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne,
5. zasadność projektowanej likwidacji – racjonalizacja sieci,
6. społeczne następstwa projektowanej likwidacji.
W przypadku wprowadzania wyżej opisanych zmian
zastosowanie mają przepisy
art. 5c oraz art. 14a ust. 1, art. 17 ust. 4 i ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
Download