Obowiązki dyrektora związane z rozpoczęciem roku szkolnego

advertisement

Dokonać kontroli zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania
z obiektów należących do szkoły, w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
(1 egzemplarz protokołu kontroli przesyła się
do organu prowadzącego szkołę).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).



Przedstawienie radzie pedagogicznej wyników
i wniosków ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego w terminie do dnia 31 sierpnia
Opracować plan nadzoru pedagogicznego na
dany rok szkolny i przedstawić go radzie
pedagogicznej do 15 września.
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,
(Dz. U. Nr 168, poz. 1324)



Przedstawić radzie pedagogicznej do zaopiniowania
organizację pracy szkoły w danym roku, w tym w
szczególności tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych
Przedstawić RP do zaopiniowania zaktualizowany przydział
stałych prac zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy
przystąpili do egzaminów klasyfikacyjnych
i poprawkowych
Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych .Na podstawie art.22 ust.2 punkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr256, poz.2572, z późn. zm.)

Przypomnieć nauczycielom o obowiązku
poinformować uczniów i rodziców o:
 obowiązującym statucie szkoły (klasy pierwsze)
i jego nowelizacji (pozostali uczniowie),
 obowiązującym szkolnym systemie oceniania,
 obowiązujących przepisach dotyczących
egzaminu maturalnego (klasy maturalne),
 programie wychowawczym i programie
profilaktyki,
Jeśli nie zostało to ustalone przy opracowaniu
arkusza organizacyjnego szkoły to należy
przedstawić uczniom do wyboru propozycje form
realizacji 3 i 4 obowiązkowej godziny wychowania
fizycznego (po uzgodnieniu z organem
prowadzącym i zaopiniowaniu przez radę
pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców),


Wnioski o stypendia szkolne,
Przekazać do OKE informacje dotyczące osób
przystępujących do egzaminu zawodowego
(do 30 września),

Założyć arkusze ocen dla uczniów klas
pierwszych i wydać im legitymacje,

Ustalić organizację doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
Uchwalenia przez radę rodziców programu
wychowawczego i programu profilaktyki
w porozumieniu z radą pedagogiczną –
najpóźniej 30 dni od rozpoczęcia zajęć.
Jeśli RP nie uzyska porozumienia z RR
w podanym terminie programy ustala
dyrektor w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny.
(art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r. Nr
256, poz. 2572 ze zm.)


Zebrać informacje o realizacji obowiązku
szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły i odnotować je w księdze
ewidencji dzieci.
W przypadku przyjęcia do szkoły dzieci spoza
obwodu informacje nt. realizacji ww. obowiązków
należy przesłać dyrektorom macierzystych szkół
publicznych.
art.14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,( Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Sprawdzić, czy zapisy statutu nie uległy
dezaktualizacji na skutek zmian prawa
oświatowego lub zmian warunków działania szkoły.
art. 60ust. 2ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, ze zm.) oraz rozporządzeniu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 61, poz.
624, ze zm.)

Dokumentacja przebiegu nauczania
Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2009 r. Nr 116 poz. 977 ze zm.)

Przyjęcie wniosków nauczycieli kontraktowych i mianowanych
o rozpoczęcie stażu odpowiednio na stopień nauczyciela
mianowanego i dyplomowanego ciągu 14 dni od rozpoczęcia
roku szkolnego oraz zatwierdzenie planów rozwoju w terminie
30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. oraz § 3 ust. 3
rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004r., Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.)


Poinformowanie nauczyciela stażysty o rozpoczęciu przez niego
stażu na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęciu przez
niego stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.
Przydzielenie nauczycielowi stażyście i nauczycielowi
kontraktowemu rozpoczynającym staż opiekuna stażu
(art. 9c ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 ze zm.)
Download