TEKST JEDNOLITY

advertisement
TEKST JEDNOLITY
§ 101:
- ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w
formie obwieszczenia;
- tekst jednolity jest załącznikiem do tego
obwieszczenia;
TEKST JEDNOLITY
(tytuł)
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU
z dnia 1 stycznia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Ordynacja podatkowa
TEKST JEDNOLITY
(treść obwieszczenie)
W obwieszczeniu przytacza się:
- przepis ustawy upoważniający do ogłoszenia tekstu
jednolitego;
- tytuł ustawy, której tekst jednolity jest ogłaszany;
- wymienia się wszystkie ustawy, które wprowadziły
zmiany do pierwotnego tekstu tej ustawy.
TEKST JEDNOLITY
(treść obwieszczenia)
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62,
poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) ogłasza się w
załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych:
1) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających
kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą
ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668);
2)ustawą z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz.
1387)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem ... (dzień,
według stanu na który sporządzono tekst jednolity).
TEKST JEDNOLITY
(treść obwieszczenia)
W obwieszczeniu zamieszcza się także
treść tych przepisów zawartych w ustawach
zmieniających, których nie zamieszcza się w
tekście jednolitym, jako niezmieniających
tekstu ustawy, której tekst jednolity jest
ogłaszany.
TEKST JEDNOLITY
(treść obwieszczenia)
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity
ustawy nie obejmuje:
1) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw określających kompetencje organów administracji
publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U.
1998, nr 162, poz. 1126), który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999
r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą
w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1-3, 5-10 i 12-36 oraz art. 139 pkt 9
lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”
TEKST JEDNOLITY
(treść obwieszczenia)
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia
tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
(...)
2) art. 10 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o
zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2001, nr
39, poz. 459), który stanowi:
„Art. 10. Żądania stwierdzenia nadpłaty podatku
wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy są rozpatrywane na podstawie przepisów
dotychczasowych.”
TEKST JEDNOLITY
(§ 106 – zasady redagowania)
• w miejscu przepisu uchylonego wpisuje się
oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz
określenie "uchylony", podając w odnośniku:
- tytuł ustawy uchylającej;
- oznaczenie dzienników urzędowych, w których
została ogłoszona ta ustawa i jej zmiany;
- przepis uchylający;
- datę jego wejścia w życie;
TEKST JEDNOLITY
(przepisy uchylone)
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
Art. 22. § 1. Minister właściwy do spraw finansów
publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach
uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem
podatników: ...
§ 2.1) uchylony
1)
Uchylony przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 122, poz. 1315), który wszedł w życie dnia 15
stycznia 2001 r.
TEKST JEDNOLITY
(§ 106 – zasady redagowania)
Przy przepisach, których treść zmieniono, i
przy przepisach dodanych podaje się w
odnośnikach do tych przepisów:
- tytuł ustawy nowelizującej;
- oznaczenie dzienników urzędowych, w których
została ogłoszona ta ustawa i jej zmiany;
- przepis nowelizujący;
- datę jego wejścia w życie;
TEKST JEDNOLITY
(przepisy zmienione)
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
(...)
§ 3.2) Organy podatkowe nie mogą zaniechać
ustalania w całości lub w części zobowiązań
podatkowych stanowiących dochody gmin,
powiatów lub województw.
2)
W brzmieniu ustalonym przez art. 142 pkt 6 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w
związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który wszedł wżycie
dnia 1 stycznia 1999 r.
TEKST JEDNOLITY
(przepisy dodane)
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
(...)
§3a.3) Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ
podatkowy stwierdzi, że podatnik w złożonej deklaracji
wykazał zwrot podatku w wysokości wyższej od należnej,
organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa
wysokość zwrotu podatku.
Dodany przez art. 1 pkt 12 lit b ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 169, poz. 1387), który wszedł w życie dnia 2 listopada 2002 r.
3)
TEKST JEDNOLITY
(przepisy wielokrotnie nowelizowane)
W przypadku przepisów wielokrotnie
zmienianych, w odnośnikach do tych
przepisów podaje się w kolejności
chronologicznej wszystkie wprowadzone
zmiany, zgodnie z wcześniej
przedstawionymi zasadami.
TEKST JEDNOLITY
(przepisy wielokrotnie nowelizowane)
USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne.
Art. 22. 1.1) W toku postępowania o udzielenie
pozwolenia produkt leczniczy jest, zgodnie z art. 8 ust. 1a
pkt 3, poddawany badaniom jakościowym, na koszt
podmiotu odpowiedzialnego.
1) Najpierw zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 28 sierpnia 2001 r. o
zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2001, nr 152, poz.1265), zmieniającej
nin. ustawę z dniem 12 września 2001 r.; następnie w brzmieniu nadanym przez art. 3
pkt 11 lit. a ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich
oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne, zmieniającej nin. ustawę z dniem 2
października 2002 r.
TEKST JEDNOLITY
(inne zmiany)
§ 107:
Do tekstu jednolitego nie wprowadza się zmian,
które nie zostały wyraźnie sformułowane w ustawie
zmieniającej, chyba że zmiany te mają charakter
wyłącznie formalny.
W takim przypadku wprowadzone zmiany
omawia się w odnośnikach do przepisów, w których
wprowadzono takie zmiany.
TEKST JEDNOLITY
(inne zmiany – przykład)
USTAWA
USTAWA
USTAWA
z dnia 15 listopada 1956 r.
z dnia
15 listopada
1956r.r.
z dnia
6 kwietnia
1990
o zmianie imion i nazwisk.
o Policji.
o zmianie
imionzawiadamia
i nazwisk. o
1.1) Organ
orzekający
Art. 11.
zmianie imienia i
nazwiska
stanuorzekający
cywilnego zawiadamia
właściwe ze owzględu
miejscei
(...)
Art. 11.urzędy
1. Organ
zmianienaimienia
sporządzenia
aktu urodzenia
icywilnego
małżeństwawłaściwe
wnioskodawcy
oraz miejsca
nazwiska
urzędy
stanu
ze
względu
na
Art.
153.
Ilekroć
w
przepisach
prawa
jest
mowa
o
sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci, a ponadto organy
miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy
Policji,
organy
finansowe prezydiów
rad narodowych właściwych
ze
"Milicji
Obywatelskiej"
i
"funkcjonariuszach
Milicji
oraz miejsca sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci,
względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy i rejestr skazanych.
to rozumieć
"Policję"
i
aObywatelskiej",
ponadto organynależy
Milicjiprzez
Obywatelskiej,
organy
finansowe
prezydiów
rad narodowych właściwych ze względu na miejsce
"policjantów".
1) W
brzmieniu ustalonym w wyniku uwzględnienia art. 153 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o
zamieszkania
wnioskodawcy
rejestr
Policji (Dz. U..., nr ..., poz.
...), który wszedł wi życie
... . skazanych.
TEKST JEDNOLITY
(inne zmiany)
Dz.U.02.78.717
USTAWA
WYROK
z dnia 26 maja 1982 r.
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Prawo
o adwokaturze.
z dnia 29 maja 2002 r.
sygn. akt P. 1/01.
Art. 16. 1. Opłaty(Dz.
za U.
czynności
ustala umowa z
z dnia 19 adwokackie
czerwca 2002 r.)
klientem.
1. Art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.
2.
Minister
por.zasięgnięciu
opinii
Naczelnej
Rady
U. Nr 16, poz.
124 i NrSprawiedliwości
25, poz. 187, z 1986
Nr 42, poz. 202,
z 1990
r. Nr 36, poz.
206, z
Adwokackiej
i
Krajowej
Rady
Radców
Prawnych
ustala,
w
drodze
1995 r. Nr 4, poz. 17, z 2000 r. Nr 48, poz. 545 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) są niezgodne
rozporządzenia,
opłaty
za nie
czynności
adwokackie
przed treści
organami
z art.
92 ust. 1 Konstytucji,
ponieważ
określają wytycznych
dotyczących
aktu.
wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzenia przez
2. Rozporządzenie
Ministra
Sprawiedliwości
dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie
sądy kosztów
zastępstwa
prawnego
i kosztówzadwokackich.
opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154,
po zasięgnięciu
Rady
poz. 10133. iMinister
z 1998 r.Sprawiedliwości
Nr 159, poz. 1049)
jest niezgodneopinii
z art. Naczelnej
92 ust. 1 Konstytucji
AdwokackiejPolskiej,
i Krajowej
Radyupoważnienie
Radców Prawnych
w drodze
Rzeczypospolitej
ponieważ
ustawowe,określi,
na podstawie
którego zostało
rozporządzenia,
stawki
minimalne
za 1czynności
adwokackie, o których
wydane,
nie odpowiada
wymogom
art. 92 ust.
Konstytucji.
mowa w ust. 1.
TEKST JEDNOLITY
(inne zmiany)
KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 190.
1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą
i są ostateczne.
2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (...) podlegają niezwłocznemu
ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony.
Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty
mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć
osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami
finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał
Konstytucyjny
TEKST JEDNOLITY
(utrata mocy przepisów)
USTAWA
z dnia 26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze.
Art. 16. 1. Opłaty za czynności adwokackie ustala
umowa z klientem.
2.1) utracił moc.
Utracił moc na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29
maja 2002 r., sygn. akt P. 1/01, (Dz. U. 2002, Nr 78, poz.717) z dniem 19
czerwca 2002 r.
1)
Download