Uchwała Nr / / /2015

advertisement
PROJEKT
Uchwała Nr
/
/
/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia
2015 roku
w sprawie:
likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) w związku z § 22 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104
poz. 664 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 77 ust. 7 w związku z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:
§1
Likwiduje się z dniem 30 września 2015r. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
z siedzibą w Tychach przy Al. Niepodległości 32.
§2
1. Mienie ruchome zlikwidowanego Kolegium przekazuje się do:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego
w Raciborzu
2) Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
3) Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci
w Jastrzębiu – Zdroju
4) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
5) Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o.
6) Zespołu Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim
Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
7) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2. Zbiory biblioteczne zlikwidowanego Kolegium przekazuje się do:
1) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
2) Miasta Tychy
3. Dokumentację zlikwidowanego Kolegium przekazuje się do Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Katowicach, za wyjątkiem dokumentacji nauczania, którą przekazuje się
Ministrowi Edukacji Narodowej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2014r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął
uchwałę Nr IV/47/12/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Tychach.
Konieczność podjęcia działań związanych z likwidacją Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Tychach jest następstwem zmian wprowadzonych do ustawy z dnia
27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 572
z późn. zm.) wynikających głównie z zapisu art. 261b, zgodnie z którym porozumienia
zawarte przez organy prowadzące kolegia z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one
absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu
w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, tracą moc z dniem
30 września 2015r., a ponadto z art. 21 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.
poz. 1198), zgodnie z którym z dniem 1 października 2016r. likwiduje się kolegia
nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych.
Zapoczątkowane w 2009 roku zmiany, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji
Narodowej, mają na celu ujednolicenie systemu kształcenia nauczycieli, który docelowo
ma zostać przeniesiony do systemu szkolnictwa wyższego. W rezultacie wprowadzenie tych
zmian przesądziło o dalszym funkcjonowaniu zakładów kształcenia nauczycieli, które
ostatecznie z dniem 1 października 2016r. przestaną istnieć w systemie oświaty.
Podjęte w ubiegłym roku działania związane z likwidacją z dniem 30 września 2015r.
wszystkich zakładów kształcenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest
Województwo Śląskie, miały na celu zapobieżenie negatywnej sytuacji, w której znaleźliby się
słuchacze kolegiów, którzy kończąc w nich naukę nie mieliby zagwarantowanej możliwości
uzyskania tytułu zawodowego licencjata w uczelni sprawującej opiekę naukowo –
dydaktyczną.
Główną przyczyną tworzenia zakładów kształcenia nauczycieli było sprostanie
zwiększonemu zapotrzebowaniu systemu oświaty na zatrudnianie nauczycieli w związku
z wprowadzeniem do szkół nauczania języków zachodnioeuropejskich w miejsce języka
rosyjskiego, a także rozpoczynaniem nauki przez dzieci z okresu wyżu demograficznego.
Zadaniem kolegiów było prowadzenie kształcenia wyłącznie w specjalnościach,
w których szkoły wyższe nie były w stanie przygotować odpowiedniej dla potrzeb oświaty
liczby nauczycieli. Obecnie w związku z możliwością zapewnienia przygotowania
odpowiedniej liczby wykwalifikowanych nauczycieli przez system szkolnictwa wyższego,
zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej, nie ma potrzeby utrzymywania
kolegiów w istniejącej formule.
Charakterystyka Kolegium
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach kształci słuchaczy w dwóch
specjalnościach: język angielski i język niemiecki. Opiekę naukowo – dydaktyczną nad
Kolegium sprawuje Uniwersytet Śląski w Katowicach. W roku szkolnym 2014/2015
w Kolegium funkcjonują 3 grupy, w których kształci się 27 słuchaczy (stan na dzień
13 lutego 2015r).
Tryb likwidacji
Tryb likwidacji zakładów kształcenia nauczycieli uregulowany został w § 22 ust. 1, 2 i 3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997r. w sprawie zakładów
kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104 poz. 664 z późn. zm.). Zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem organ prowadzący może zlikwidować kolegium z końcem roku szkolnego.
Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji
zawiadomić słuchaczy, właściwego kuratora oświaty oraz ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania o zamiarze likwidacji. Jednostka samorządu terytorialnego może
zlikwidować kolegium po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania. W przypadku kolegium publicznego likwidacja kolegium może polegać
zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 2 na zaprzestaniu rekrutacji na I rok i likwidacji kolegium,
po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia.
Zawiadomienia o zamiarze likwidacji i pozytywna opinia MEN
Minister Edukacji Narodowej, Śląski Kurator Oświaty oraz słuchacze Kolegium
zawiadomieni zostali o zamiarze likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Tychach. Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej wyraził pozytywną opinię
w przedmiocie likwidacji Kolegium.
Mienie ruchome, w tym zbiory biblioteczne
Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego likwidując jednostkę określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie
tej jednostki.
Zgodnie z niniejszym zapisem zachodzi konieczność zagospodarowania mienia znajdującego
się w zarządzie likwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach.
Proponuje się, aby mienie ruchome Kolegium przekazane zostało do:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego
w Raciborzu
2) Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
3) Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci
w Jastrzębiu – Zdroju
4) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
5) Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o.
6) Zespołu Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim
Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
7) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Łączna wartość mienia ruchomego likwidowanego Kolegium to: 121 132,20 zł.
Natomiast w odniesieniu do zbiorów bibliotecznych likwidowanego Kolegium, proponuje
się przekazanie ich do:
1) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
2) Miasta Tychy
Łączna ilość zbiorów bibliotecznych to 6 406 szt. o łącznej wartości: 129 048,02 zł.
Pracownicy Kolegium
W roku szkolnym 2014/2015 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2015r.) w Kolegium zatrudnionych
jest 16 nauczycieli, w tym 10 osób na podstawie mianowania, 2 osoby na czas nieokreślony,
4 nauczycieli jest w stanie nieczynnym, ponadto zatrudnionych jest 7 pracowników
administracji i obsługi (7 na czas nieokreślony). Z nauczycielami oraz pracownikami
administracji i obsługi rozwiązane zostaną stosunki pracy oraz wypłacone zostaną odprawy
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach bieżącego monitoringu stanu
zatrudnienia w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo
Śląskie, pracownicy likwidowanego Kolegium będą w pierwszej kolejności informowani
o możliwości podjęcia pracy w innej szkole lub placówce.
Dokumentacja
Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej
przekazuje się organowi prowadzącemu, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą
przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca
od dnia zakończenia likwidacji. W związku z tym, dokumentacja nauczania zlikwidowanego
Kolegium przekazana zostanie do Ministra Edukacji Narodowej, natomiast pozostała
dokumentacja zlikwidowanego Kolegium do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Katowicach.
Związki zawodowe
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zamiaru likwidacji
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 167),
został przesłany do zaopiniowania reprezentatywnym organizacjom związkowym.
Żadna z organizacji związkowych nie wyraziła swojego stanowiska w niniejszej sprawie,
co jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do jego wyrażenia.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie likwidacji
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach. Ostateczna likwidacja Kolegium
nastąpi z dniem 30 września 2015r.
Sporządził:
p. Robert Suwała – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki
Download