Za**cznik do uchwa*y Nr - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Uchwała Nr 31/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Warszawie
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. 1)), art.
9f ust. 6 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) oraz § 10 ust. 1, 2 i 3
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie
kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. Nr 61, poz. 544) – uchwala się,
co następuje:
§ 1.
Z dniem 30 września 2015 r. zamierza się zlikwidować Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Warszawie.
§ 2.
Likwidacja nastąpi poprzez zaprzestanie rekrutacji na pierwszy rok nauki, poczynając
od roku szkolnego 2013/2014 i likwidacji kolegium po zakończeniu przez słuchaczy
cyklu kształcenia.
§ 3.
Upoważnia się Marszałka Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do
Mazowieckiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie zamiaru likwidacji Kolegium
Pracowników Służb Społecznych w Warszawie.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Bożenna Pacholczak
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759,
z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz. 1370 i
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
2
) Zmiany tekstu jednolitego wymienianej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781
oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z
2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 797, Nr
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 461, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.
320, Nr 148, poz.991 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 205, poz. 1206
oraz z 2012 r. poz. 941 i poz. 979.
1)
Uzasadnienie
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie zostało utworzone
w 2005 roku (Uchwała Nr 125/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
5 września 2005 r.) i jest jednostką budżetową działającą w systemie oświaty.
W myśl art. 5 ust. 6d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. Nr z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) kolegia pracowników służb
społecznych należą do zadań własnych samorządów województw. Szczegółowy
sposób organizacji kolegium określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej
z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych
(Dz. U. Nr 61, poz. 544). Kolegium kształci w zawodzie pracownika socjalnego
w systemie dziennym i zaocznym. Kolegium objęte jest opieką naukowo-dydaktyczną
sprawowaną przez Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na mocy porozumienia w sprawie opieki
naukowo - dydaktycznej, dzięki któremu słuchacze mają możliwość uzyskiwanie
tytułu licencjata. Porozumienie w sprawie opieki naukowo-dydaktycznej traci moc
z dniem 30 września 2015 r. Z dniem 16 grudnia 2009 r. przepisy ustawy z dnia
5 listopada 2009 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 202,
poz.1553) wprowadziła przepis, iż zawarte przez organy prowadzące kolegia
porozumienia z uczelniami wyższymi z dniem 30 września 2015 r. tracą moc
w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu
dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie
tytułu zawodowego licencjata. W związku z powyższym w/w uczelnia będzie
sprawowała opiekę naukowo-dydaktyczną nad
Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Warszawie tylko do 30 września 2015 r. Po tym terminie absolwenci
kolegium nie będą mogli ubiegać się o przystąpienie do egzaminu na uczelni
i uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, co przemawia za ich likwidacją.
Ponadto malejące zainteresowanie w zakresie kształcenia pracownika socjalnego,
a w szczególności w systemie dziennym uprawnia organ prowadzący do podjęcia
decyzji o zamiarze likwidacji tej jednostki (na rok szkolny 2012/2013 nie dokonano
naboru na kształcenie w systemie dziennym, jedynie utworzono grupę w systemie
zaocznym).
Mając na uwadze zmianę przepisów prawnych oraz systematycznie malejące
zainteresowanie kształceniem w Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Warszawie proponuje się likwidację jednostki poprzez wygaszanie.
Zgodnie z § 10 ust 1,2,3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. Nr 61,
poz. 544) organ prowadzący likwiduje kolegium z końcem roku szkolnego,
a likwidacja kolegium następuje w formie uchwały sejmiku województwa i polega na
zaprzestaniu rekrutacji na pierwszy rok i całkowitej likwidacji kolegium po
zakończeniu kształcenia przez słuchaczy lub zapewnieniu słuchaczom możliwości
kontynuowania nauki. Mając na uwadze fakt, iż w/w rozporządzanie nie wyczerpuje
procedury likwidacji kolegium pracowników służb społecznych, to w tym przypadku
2
stosuje się przepisy dotyczące szkół zgodnie z art. 9f ust. 6 ustawy z dnia 7
września 1991 r. oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
a w szczególności art. 59 ust. 1 i 2 tejże ustawy, w myśl którego organ prowadzący
kolegium jest zobowiązany zasięgnąć opinii w sprawie zamiaru likwidacji organu
nadzoru pedagogicznego – Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Aktualnie w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie kształci
się 92 słuchaczy. W systemie dziennym 14 słuchaczy, a w systemie zaocznym 78
słuchaczy. Od roku szkolnego 2013/14 ogólna liczba słuchaczy wynosić będzie
najprawdopodobniej 59 osób. Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Warszawie aktualnie zatrudnia 29 osób na 14,6 etatu, w tym pracowników
pedagogicznych - 22 osoby (8,5 etatu), pracowników niepedagogicznych - 7 osób
(6,1 etatów).
Należy podkreślić, iż po zaprzestaniu naboru na pierwszy rok nauki, a więc
zmniejszania zadań, liczba pracowników pedagogicznych będzie malała. Dotyczy to
także pracowników administracji i obsługi. Pracownicy pedagogiczni zgodnie
z przepisami otrzymają stosowne odprawy. Szacunkowa wartość odpraw dla
pracowników Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie wyniesie
ogółem około 95 800 złotych. Koszty odpraw dla pracowników mają charakter
szacunkowy i wynikają z aktualnych stawek wynagrodzenia pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych. Pracownicy Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Warszawie będą informowani o ewentualnych możliwościach
zatrudnienia w jednostkach prowadzonych Samorząd Województwa Mazowieckiego
odpowiednio do posiadanych kwalifikacji.
Uchwała o zamiarze likwidacji jest uchwałą intencyjną, pozwala na
rozpoczęcie procedury związanej z likwidacją.
3
Download