STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

advertisement
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym należy składać w dziale świadczeń MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ PRZY UL. HUBSKIEJ 30/32
Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:
·
·
poniedziałek – środa, piątek:
czwartek:
od 7:30 do 15:00
od 7:30 do 16:00
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 71/78-22-494
lub 71/78-25-994.
Wnioski można składać na zaproponowanych przez MOPS drukach:
1.
wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
2.
wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zwraca się z prośbą do osób chcących
ubiegać się o stypendia szkolne, aby składały wnioski, o ile to możliwe, po dniu 15
sierpnia 2015 r.
Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2015 r. W
przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych
wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2015 r.
Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia
zdarzenia losowego.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i
młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów
języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe.
Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są
osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest
zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane na
wniosek:
1.
rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2.
pełnoletniego ucznia,
3.
dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków
obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art.
90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być także przyznane z
urzędu.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje
o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia
wniosku
Podstawa prawna:
·
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256
poz. 2572 ze zm.)
·
oraz Uchwała nr LVII/3378/06 z dnia 19 października 2006 r. Rady Miejskiej
Wrocławia
Z poważaniem
Dyrektor Wydziału Edukacji
Ewa Przegoń
Download