rogownictwo - Instytut Archeologii UW

advertisement
„Wytwórczość rzemieślnicza w Polsce późnośredniowiecznej i nowożytnej”
Literatura podstawowa (pozycje podkreślone traktujcie jedynie poglądowo)
zagadnienia wstępne:
Arszyński M., (red.)
1990
Wstęp, [w:] Statuty toruńskiego rzemiosła artystycznego i budowlanego, Toruń, s. I – XVI
Bimler-Mackiewicz E.,
2004
Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich. Studium źródłoznawcze, Warszawa
Bogucka M., Samsonowicz H.,
1986
Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław-Warszawa-Kraków
Kula W.,
1970
Miary i ludzie, Warszawa
Kunikowski S.,
2001
Miary w Polsce. Ze zbiorów Muzeum Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek
Wiesiołowski J.,
1997
Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Poznań
1978a
Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom II od XIII do XV wieku, red. A. Płachcińska-
HKM
Rutkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków, [wybrane fragmenty – s. 11-38, 39-58, 197-204,
224-247
1978b
Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom III od XVI do połowy XVII wieku, red. A.
Keckowa i D. Molenda, Wrocław-Warszawa-Kraków, [wybrane fragmenty – s. 27-63, 206224, 228-251, 339-348]
budownictwo drewniane i murowane:
Arszyński M.,
1970
Technika i organizacja budownictwa ceglanego w Prusach w końcu XIV i pierwszej połowie
XV wieku, [w:] Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, (red.) Z. Kamieńska, t. 9, s. 7-139,
Wrocław – Warszawa - Kraków.4
Barnycz-Gupieniec R.,
2000
Studia nad drewnianym budownictwem w średniowiecznej Polsce na tle porównawczym,
Łowicz
HKM
1978a
Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom II od XIII do XV wieku, red. A. PłachcińskaRutkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków, [wybrane fragmenty – s. 150-180]
1978b
Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom III od XVI do połowy XVII wieku, red. A.
Keckowa i D. Molenda, Wrocław-Warszawa-Kraków, [wybrane fragmenty – s. 228-251]
Kąsinowski A.,
1970
Podstawowe zasady murarstwa gotyckiego na Pomorzu Zachodnim, [w:] Studia z dziejów
rzemiosła i przemysłu, (red.) Z. Kamieńska, t. 10, s. 47-131, Wrocław – Warszawa - Kraków.
[Słownik terminów architektonicznych]
[Materiał zebrany z różnych publikacji dostępny w Zakładzie Archeologii Późnego Średniowiecza i
Czasów Nowożytnych]
Koch W.
1996
Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne,
Warszawa.
Wyrobisz A.
1961
Średniowieczne cegielnie w większych ośrodkach miejskich w Polsce, [w:] Studia z dziejów
rzemiosła i przemysłu, (red.) Z. Kamieńska, t. 1, s. 55-82, Wrocław – Warszawa - Kraków.
1962
Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV i XV wieku, [w:] Studia z dziejów rzemiosła i
przemysłu, (red.) Z. Kamieńska, t. 3, Wrocław – Warszawa - Kraków.
1972
Próby znormalizowania wymiarów ceramiki budowlanej w Polsce w XVI wieku, KwHKM, t.
XX, z. 1, s. 62-70, Warszawa.
naczynia ceramiczne i kafle:
Dąbrowska M.,
1987
Kafle i piece kaflowe w Polsce do XVIII w., [w:] Studia i materiały z historii kultury
materialnej, red. Z. Kamieńska, t. LVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków
Hołubowicz W.,
1950
Garncarstwo wiejskie zachodnich terenów Białorusi, Toruń
Kruppé J.,
1967
Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV, Wrocław-Warszawa-Kraków
1981
Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce, [w:] Studia i materiały z historii kultury
materialnej, red. Z. Kamieńska, t. LIII, Wrocław-Warszawa-Kraków
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards