Informacja o konsultacjach publicznych

advertisement
Przedmiot konsultacji:
projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kolegiów
pracowników służb społecznych
Data rozpoczęcia konsultacji: 10.03.2016
Data zakończenia konsultacji: 30.03.2016
Cele i przesłanki konsultowanego projektu:
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kolegiów
pracowników służb społecznych, został opracowany w związku ze zmianą treści art. 9f ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)
wprowadzoną art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64)
Na podstawie przepisu
§ 24 ust.4 obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 61, poz. 544), druki wydawane słuchaczom i absolwentom (indeksy, legitymacje oraz
dyplomy) są obecnie wystawiane na podstawie wzorów stosowanych w zakładach kształcenia
nauczycieli. Zakłady te (kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych) działają
na podstawie art. 77 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198, z późn. zm.), przepis ten zostanie
uchylony z dniem 1 października 2016 r. Utracą tym samym moc przepisy rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U.
Nr 104, poz. 664, z późn. zm.). Ponieważ zakłady te kończą swoją działalność z dniem
1 października 2016 roku (z tym dniem ulegają całkowitej likwidacji) niezbędne jest określenie
do dnia 20 września 2016 r. warunków i trybu wydawania oraz wzorów indeksów, legitymacji
i dyplomów wydawanych słuchaczom oraz absolwentom kolegiów pracowników służb społecznych.
Sposób zgłaszania uwag:
Uwagi do projektu proszę kierować na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513
Warszawa oraz na adres e-mail: [email protected]
Koordynator konsultacji:
Joanna Lewandowska-Mizak, główny specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji
Społecznej
Informacja o zamieszczeniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacji, została indywidualnie
skierowana do następujących podmiotów:
1. Rada Pomocy Społecznej;
2. Rada Działalności Pożytku Publicznego;
3. Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników
socjalnych działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
4. Instytut Rozwoju Służb Społecznych
5. Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „Forum”;
6. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społeczne j;
7. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie
„Centrum”;
8. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
„Razem”.
Download