VII Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i

advertisement
VII Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo a rozwój
gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych”
Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide
de Gasperi w Józefowie wraz z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Komendą Główną
Policji i Uniwersytetem Warszawskim zapraszają na konferencję naukową poświęconą
problematyce „Bezpieczeństwa w kontekście rozwoju gospodarczego i jakości życia w
świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”, która odbędzie się 20 października
2014 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej 36/38.
Konferencja ma charakter panelowy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do wybrania referatów, które będą głoszone podczas konferencji. Przyjęte referaty
przez komitet naukowy zostaną opublikowane przez Wydawnictwo WSGE w Józefowie.
Misja i cel
Problematyka
bezpieczeństwa
państwa,
jego
swobodnego
rozwoju
gospodarczego i społecznego oraz jakości życia jednostki jest zawsze aktualna,
niezależnie od wielkości i rodzaju zagrożeń jakie mogą oddziaływać na dane państwo.
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci obserwujemy transformację rodzajów i skali
zagrożeń, które negatywnie wpływają na poziom funkcjonowania państw i społeczności.
Dzisiejsze zagrożenia bezpieczeństwa, poza terroryzmem, handlem ludźmi, proliferacją
broni masowego rażenia, związane są w szczególności z ograniczeniem dostępu do
surowców naturalnych takich jak ropa i gaz. Rozpatrując zagrożenia w takim kontekście,
mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem dotyczącym ograniczenia
swobodnego funkcjonowania rynków gospodarczych krajów Unii Europejskiej. Właśnie
ta problematyka jednoznacznie potwierdza potrzebę przeprowadzenia szerokiej debaty
naukowej na temat bezpiecznego rozwoju gospodarczego i jakości życia jednostki.
Przeprowadzenie debaty naukowej na temat bezpieczeństwa gospodarczego
oraz bezpieczeństwa energetycznego w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
ma na celu określenie priorytetów europejskiej polityki zagranicznej w kontekście
dostępu do surowców naturalnych na równych prawach dla zainteresowanych państw.
Zarówno misja jak i cel konferencji pozwalają na wyodrębnienie kilku
wiodących problemów, do których zaliczyć należy: zapewnienie bezpiecznego rozwoju
gospodarczego
państw
wyzwaniem
dla
europejskiej
polityki
gospodarczej;
transformacja przestępczości wymaga powadzenia stałej analizy nowych zjawisk oraz
podejmowania odpowiednich, skutecznych działań zapobiegawczych; zagrożenie
bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w związku z konfliktem ukraińskim
wymaga nowego spojrzenia na przyszłość energetyczną; wewnętrzne i zewnętrzne
zagrożenia bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa
dla jednostki wymagają podejmowania skutecznych działań i współpracy służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.
Organizatorzy:
1.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
2.
Komenda Główna Policji
3.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Wydział Administracji
4.
Uniwersytet Warszawski – Instytut Nauk Politycznych
Panele dyskusyjne
I.
Rozwój gospodarczy gwarancją bezpieczeństwa państwa i jakość życia obywateli.
II. Transformacja współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Współpraca i koordynacja
służb.
III. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej Wewnętrzne i zewnętrzne
zagrożenia bezpieczeństwa dla członków Unii Europejskiej.
PANEL I
Rozwój gospodarczy gwarancją bezpieczeństwa państwa i jakość życia
obywateli.
Państwo bezpieczne to m.in. państwo, w którym odpowiednie służby i organy
administracji rządowej prowadzą skuteczne działania na rzecz ochrony interesów
ekonomicznych i gospodarczych kraju. Bezpieczny rozwój gospodarczy możliwy jest
poprzez
prowadzenie
prywatyzacyjnych
szeroko
oraz
rozumianej
strategicznych
polityki
inwestycji
ochronnej
(wieloletnich
procesów
projektów)
gospodarczych państwa. Rolą służb jest prowadzenie działań „wyprzedzających”
polegających na przewidywaniu potencjalnych zagrożeń, prowadzeniu działań
prewencyjnych, a w przypadku wystąpienia zagrożeń ich skutecznego zwalczania.
Prowadzenie prawidłowej polityki gospodarczej państwa jest podstawą do
realizacji szerszej, międzynarodowej współpracy gospodarczej z państwami –
partnerami. Prawidłowa polityka gospodarcza, to zaufanie dla prowadzonych interesów
oraz możliwość zapewnienia zbytu dla swoich produktów i pozyskiwanie niezbędnych
surowców po konkurencyjnych cenach. Każdy kraj, który chce być partnerem
gospodarczym na arenie międzynarodowej musi, poza konkurencyjnością, być
wiarygodny i skuteczny w osiąganiu celów strategicznych. Celem polityki gospodarczej
każdego państwa jest jej bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne. Polityka
ekonomiczna państwa jest ściśle powiązana z bieżącymi i przyszłymi celami oraz
oczekiwaniami społecznymi.
Prawidłowy rozwój gospodarczy państwa jest bezpośrednio związany z
jakością życia obywateli. Dobra sytuacja ekonomiczna państwa stwarza odpowiednie
warunki do rozwoju jednostki, dla której najważniejszymi wartościami są m.in.: brak
zagrożenia, wolność, tożsamość, swoboda, prawo do pokoju, godziwy poziom socjalny,
rodzina, praca, ochrona zdrowia, edukacja, rozwój duchowy oraz szczęście. Nie są to
wszystkie potrzeby/wartości jednostki, ale stanowią o jego bycie i rozwoju. Jednostka
nie potrzebuje zbyt wiele ale trudne do określenia są jej potrzeby ponieważ każda ma
inne. Natomiast wszystkie potrzeby mieszczą się w koszyku potrzeb zwanym
bezpieczeństwem jednostki.
PANEL II
Transformacja współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Współpraca i
koordynacja służb
Postępujący proces globalizacji, zmiany demograficzne, kryzysy regionalne oraz
pogarszające się warunki egzystencji powodują zmiany rodzajów zagrożeń w
porównaniu do zagrożeń z przed kilkudziesięciu lat. Zmiany te mają wpływ na
bezpieczeństwo jednostki, bezpieczeństwo społeczne, narodowe i międzynarodowe.
Obecnie do najgroźniejszych przestępstw społecznych zaliczyć należy m.in. : handel
ludźmi, handel narządami ludzkimi, wykorzystywanie ludzi do nierządu, praca
niewolnicza.
Do
największych
zagrożeń
bezpieczeństwa
narodowego
i
międzynarodowego zaliczyć należy m.in.: proliferacją broni masowego rażenia,
nielegalną sprzedaż uzbrojenia, terroryzm oraz nielegalna imigracja. Niezależnie od
zastosowanych podziałów i rodzajów zagrożeń, istotne jest przeprowadzenie
szczegółowej analizy występujących zjawisk oraz i skali. Analiza stanowić będzie
priorytety w określeniu najważniejszych działań oraz metod zapobiegawczych.
W
zapobieganiu,
ujawnianiu
i
zwalczaniu
przestępczości
na
arenie
międzynarodowej, ogromne znaczenie ma odpowiednie skoordynowanie i współpraca
służb policyjnych i wywiadowczych państw Unii Europejskiej oraz całego świata. W
obszarze funkcjonowania Polski ogromne znaczenie ma skuteczność działania Komendy
Głównej Straży Granicznej oraz jej współpraca z pozostałymi służbami granicznymi
państw Strefy Schengen. Istotnym wsparciem jest wymiana informacji na temat osób
mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, która realizowana
jest w ramach Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu
Informacyjnego.
Eliminacja zagrożeń to przede wszystkim współpraca i koordynacja
odpowiednich służb i organów, która realizowana jest przez międzynarodowe
organizacje policyjne EUROPOL i INTERPOL. Nie bez znaczenia jest również udział
pozarządowych organizacji działających na rzecz zapobiegania przestępczości, w tym
przestępczości korupcyjnej.
PANEL III
Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej Wewnętrzne i
zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa dla członków Unii
Europejskiej.
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej to możliwość zapewnienia
nieograniczonych dostaw surowców naturalnych dla zainteresowanych państw –
członków Wspólnoty po konkurencyjnych cenach, niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania ich gospodarek. W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na surowce
naturalne, w szczególności na ropę i gaz jest coraz większe. Wynika to przede wszystkim
z szybkiego, międzynarodowego rozwoju gospodarczego państw, pojawiania się
nowoczesnych technologii oraz potrzeb człowieka. Czym większe potrzeby jednych
państw tym większe możliwości sterowania międzynarodowym rynkiem surowcowym
przez państwa mające tych surowców w nadmiarze. Dlatego zapewnienie pokoju na
arenie międzynarodowej jest niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego świata.
Dzisiejszy konflikt ukraiński stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa
energetycznego Europy. Konflikt ten może stanowić realne zagrożenie dla pokoju Unii
Europejskiej, co w konsekwencji może doprowadzić do destabilizacji pokoju w Europie
oraz poważnie zagrozić dla prawidłowego funkcjonowania gospodarek niektórych
państw w tym Polski.
Patronaty:
Minister Gospodarki – Janusz Piechociński
Minister Spraw Wewnętrznych – Bartłomiej Sienkiewicz
Komendant Główny Policji – Marek Działoszyński
Szef BBN prof. dr hab. Stanisław Koziej – sekretarz stanu
Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – prof. dr hab. Bronisław Sitek
Download