Program konferencji - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

advertisement
Wydział Prawa i Administracji
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
Zaprasza do udziału w
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Problematyka polskiego pieniądza”
Tegoroczny temat - „Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie”
Termin: 10 października 2016
Aula 67, parter
PROGRAM
9.30-10.00 – rejestracja uczestników, otwarcie Konferencji i przywitanie uczestników
10.00-11.30 – I Sesja plenarna
Pan Dziekan Prof. dr hab. Marian Kallas – Przewodniczący Konferencji – przywitanie
uczestników
Pan Mieczysław Król – Wiceprezes Zarządu PKO BP S.A., Wyzwania stające przed
elektronicznym instrumentem płatniczym.
Pan dr Paweł Sitek, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Rosnąca rola banków w kreacji
pieniądza.
Pan Prof. nadzw. dr hab. Peter Terem, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy,
Doświadczenia Słowacji z transformacji walutowej.
Pani mgr Anita Niemczyk-Wójcik - doktorantka, Akademia Obrony Narodowej, Od
płacidła po pieniądz fiducjarny - funkcje pieniądza w życiu przedsiębiorcy.
Pan mgr Paweł Gołębiewski - doktorant, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Ramy
prawne blokady rachunku bankowego i wstrzymania transakcji płatniczej.
Pani mgr Martyna Sawicka - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Prawne
aspekty wykorzystywania wizerunku polskich banknotów i monet.
Pani mgr Iwona Deręgowska - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet
Rzeszowski, System złotej waluty dziś i jutro.
Pan dr Paweł Chodak Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,
Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo danych osobowych uczestników rynku
finansowego.
11.30-12.00 Przerwa
12.00-13.30 – II Sesja plenarna
Pan Prof. nadzw. dr hab. Wincenty Bednarek, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
w Józefowie, Administracyjny aspekt polskiego pieniądza.
Pani dr Julita Mirowska, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON, Rozliczenia
międzynarodowe z Afganistanem.
Pani dr Magdalena El Ghamari, Instytut Historii i Nauk Politycznych Zakład
Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytet w Białymstoku, Finansowanie terroryzmu.
Pan dr Jarosław Galicki, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON, Finanse kancelarii
komorniczej.
Pan mgr Tomasz Talar - doktorant, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w
Józefowie, Oddziaływanie zmian wartości pieniądza na przedsiębiorstwo.
Pan mgr Marek Woźnicki Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Wieloaspektowe
uwarunkowania działalności inwestycyjnej wspólnot mieszkaniowych.
Pani mgr Dajana Krajewska, Wydział Prawa i Administracji WSFiZ, Wpływ stóp
procentowych na popyt i podaż pieniądza.
Pan Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prokop, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, Czy waluta narodowa jest atrybutem niepodległości ?.
Pani dr Katarzyna Dunaj, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w
Łomży, Realizacja polityki pieniężnej w świetle Konstytucji RP.
Pan dr Radosław Galicki, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,
Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Pan dr Tomasz Krybus, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,
Finansowanie państwowego ratownictwa medycznego w Polsce.
Pan dr Jacek Pietraszewski, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku,
Wydatki Gminy Białystok na zapewnienie bezpieczeństwa.
Download