Społeczny odbiór służb porządku publicznego

advertisement
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
SPOŁECZNY ODBIÓR
SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
Warszawa, 23-24 kwiecień, 2009
1
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Diagnoza zagrożeń i oczekiwań społecznych:
1.
„Polskie Badanie Przestępczości” prowadzone w III edycjach od 2007 roku
(17 000 respondentów, w wieku od 15 lat) dotyczy:
•
oceny pracy Policji w skali kraju oraz w poszczególnych
województwach,
•
ciemnej liczby przestępstw w Polsce.
2.
badanie pn. „Ocena instytucji publicznych”.
3.
badanie pn. „Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Wizerunek funkcjonariuszy wybranych służb
Policji”.
4.
badanie pn. „Wizerunek Policji w świadomości społecznej”
.
2
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Diagnoza zagrożeń i oczekiwań społecznych cd.:
Najczęściej wskazywanymi zagrożeniami, których obawiają się
mieszkańcy Polski w latach 2007-2009 są:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Brawurowo jeżdżący kierowcy,
Niszczenie mienia przez wandali,
Agresja ze strony osób pijanych, narkomanów,
Napady, rozboje,
Włamania do mieszkań, piwnic lub samochodów,
Zaczepianie przez grupy agresywnej młodzieży,
Bójki i pobicia,
Kradzieże np. kieszonkowe,
Hałaśliwe, niekulturalne zachowywanie się
sąsiadów,
Handel narkotykami,
Wymuszenia, okupy.
3
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Diagnoza zagrożeń i oczekiwań społecznych cd.:
Najwyższe od 1994 roku jest też poczucie bezpieczeństwa Polaków podczas spacerów
po zmroku. Odsetek Polaków, którzy deklarują, że czują się bezpiecznie wzrósł z 44%
w roku 1994 do 77% w roku 2009.
Wieczorne spacery po okolicy są jednym z barometrów społecznego poczucia
bezpieczeństwa.
90
76
80
70
55
50
40
44
50
52
49
47
52
47
51
50
48
48
54
44
61
63
37
35
70
70
28
26
56
42
30
33
20
22
Bezpiecznie
Niebezpiecznie
I 2008
I 2007
VIII 2006
XI 2005
VI 2004
V 2003
X 2002
IV 2001
IV 2000
XI 1999
III 1998
V 1997
IV 1995
0
III 1994
10
20
I 2009
60
65
77
4
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dostosowywanie działań do oczekiwań społecznych:
Wyniki badań społecznych dotyczące bezpieczeństwa wykorzystywane są do:
• diagnozy poszczególnych obszarów pracy Policji na potrzeby ustanowienia priorytetów
działań Komendanta Głównego Policji oraz do budowy Strategii Wojewódzkich,
• tworzenia map zagrożeń,
• określenia niedoszacowania statystyki policyjnej w wybranych kategoriach przestępstw
m.in. rozbój, pobicie, kradzież, włamanie,
• programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, w modułach dotyczących komunikacji
społecznej oraz obsługi ofiar przestępstw,
• określania mierników na potrzeby Budżetu Zadaniowego Policji,
• dialogu z władzami samorządowymi oraz budowy wspólnych programów prewencyjnych,
• oceny pracy Policji,
• kształtowania wizerunku Policji.
5
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Aktywność służb resortu swia w obszarze zapobiegania przestępczości:
• Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest rozumiana
współcześnie w większości krajów o demokratycznej tradycji jako
zadanie lokalne.
• Warunkiem skutecznego, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
w państwie jest współpraca wszystkich podmiotów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym
również organizacji pozarządowych, władz lokalnych a także
instytucji sektora prywatnego.
• Formuła realizacji idei Community Policing, służy osadzeniu formacji
swia, w szczególności Policji w strukturach społecznych.
6
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Od represji do profilaktyki:
Lepiej i taniej jest zapobiegać przestępczości, niż ją zwalczać. Celem profilaktyki
przestępczości jest wzrost realnego bezpieczeństwa społecznego oraz poczucia
bezpieczeństwa. Zarówno MSWiA, jak i podległe służby: Policja, Straż Graniczna i
Państwowa Straż Pożarna są bardzo aktywne na tym polu.
Tylko w 2008 roku:
• sama Policja zrealizowała
samodzielnie lub wspólnie z innymi
podmiotami 322 programy i akcje o
charakterze profilaktycznym, w tym
126 skierowanych do dzieci i
młodzieży.
7
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Od represji do profilaktyki:
Przykłady ciekawych przedsięwzięć MSWiA:
•
Realizacja rządowych programów profilaktycznych z obszaru
bezpieczeństwa i porządku publicznego (program ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, Program Zapobiegania
Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży).
•
Działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego w tym m.in. współpraca ze
strażami gminnymi (miejskimi), analiza działalności powiatowych komisji
bezpieczeństwa i porządku.
•
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania
patologiom społecznym w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
•
Koordynowanie wdrażania w Polsce dwóch programów szczegółowych UE
na lata 2007-2013: „Walka z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet
Daphne III” oraz „Prawa podstawowe i obywatelstwo”.
8
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Polityka medialna
wizerunek Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
przyjaznej obywatelowi
•
•
Służby prasowe są jednym z najważniejszych elementów transparentności w
formacjach, świadczą o otwarciu na demokratyczne media reprezentujące opinię
społeczną.
Rzecznicy prasowi codziennie odpowiadają na pytania dziennikarzy, uczestniczą w
programach radiowych i telewizyjnych propagując bezpieczne zachowania i informując
o zagrożeniach oraz działaniach funkcjonariuszy w całym kraju:
–
–
–
–
–
ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego
zatrzymaniach bandytów
rozbitych grupach przestępczych
zwalczaniu nielegalnej migracji i zatrudnienia
poszukiwaniu podejrzanych
a także:
- akcjach prewencyjnych,
- spotkaniach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
- rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności. 9
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Służby prasowe Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej:
•
Komendy Główne Policji, Straży Granicznej i
Państwowej Straży Pożarnej prowadzą strony
internetowe www.policja.pl ,
www.strazgraniczna.pl , www.straz.gov.pl , na
których umieszczane są najnowsze informacje
o działaniach Policji, Straży Granicznej i
Państwowej Straży Pożarnej w całym kraju.
•
W każdym z 17 garnizonów Policji,12 oddziałach Straży
Granicznej i 16 jednostkach Państwowej Straży
Pożarnej znajdują się rzecznicy prasowi. Każda
komenda, oddział i jednostka ma własną stronę
internetową,
•
W każdej komendzie miejskiej i powiatowej jest oficer
prasowy Policji,
•
KGP wydaje miesięcznik „POLICJA 997” w nakładzie
35 000 egzemplarzy, KG PSP wydaje miesięcznik
„Przegląd Pożarniczy” w nakładzie 4000 egzemplarzy,
natomiast KGSG kwartalnik „STRAŻ GRANICZNA.
MAGAZYN” - w wydaniu elektronicznym.
10
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wizerunek formacji na przykładzie oceny pracy Policji:
1.
Prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Policja jest równocześnie jedną z
najlepiej ocenianych instytucji w Polsce, lepiej Polacy oceniają tylko media oraz wojsko.
2.
W marcu 2009 roku pracę Policji pozytywnie oceniło 72% respondentów - oceny Policji są
wysokie i stabilne, od 2 lat na tym samym poziomie.
3.
Policja została zdecydowanie wyżej oceniona niż instytucje wymiaru sprawiedliwości: sądy,
prokuratury.
11
Dziękuję za uwagę
12
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards