KOLEGIUM PRACOWNIKÓW S*U*B SPO*ECZNYCH

advertisement
OGŁOSZENIE O NABORZE
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu
50 – 230 Wrocław, ul. Trzebnicka 42, tel.: (71) 329-02-96
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
SPECJALISTA ds. SŁUCHACZY
1. Miejsce pracy:
Kolegium Pracowników
50-230 Wrocław
Służb
Społecznych,
ul.
Trzebnicka
42,
2. Informacja o warunkach pracy:
 wymiar etatu: 1 etat,
 godziny pracy: 730 – 1530,
 praca w soboty w terminach zjazdów dydaktycznych wydziału
zaocznego z zachowaniem przeciętnie 40 godzin w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
3. Do zakresu zadań przewidzianych dla stanowiska specjalisty ds.
słuchaczy należeć będzie głównie:
1. prowadzenie Teczek akt osobowych słuchaczy
2. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania słuchaczy zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
3. prowadzenie statystyki oświatowej (SIO) oraz wykonywanie zestawień
i statystyk dla potrzeb innych komórek organizacyjnych, instytucji,
4. archiwizowanie dokumentacji z zakresu zajmowanego stanowiska zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne
wymagania:
1. wykształcenie co najmniej średnie,
2. minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w placówce oświatowej na
podobnym stanowisku,
3. znajomość przepisów związanych z zajmowanym stanowiskiem
w szczególności dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu
nauczania słuchaczy,
4. znajomość obsługi programu VULCAN moduł SEKRETARIAT
UCZNIOWSKI,
5. umiejętność nawiązywania bezstronnych kontaktów.
5. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać następujące
dodatkowe wymagania:
1.
2.
3.
4.
umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu OFFICE,
umiejętności obsługiwania poczty elektronicznej,
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem,
2) życiorys zawierający w szczególności informacje o zatrudnieniu w
placówce oświatowej na podobnym stanowisku,
3) wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o
zatrudnienie,
4) kopie dyplomu albo świadectwo ukończenia szkoły oraz kursów
kwalifikacyjnych i innych świadectw lub zaświadczeń wskazujących na
kwalifikacje kandydata,
5) kserokopie posiadanych świadectw pracy,
6) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie
informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do
zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginalnego,
aktualnego zaświadczenia „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z
Krajowego Rejestru Karnego,
8) podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na
zatrudnienie na ww. stanowisku,
9) podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji w Kolegium Pracowników Służb Społecznych
we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze
zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 223 poz. 1458
ze zmian.).
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%
8. Miejsce składania dokumentów:
Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław (III p)
– p. 313 – sekretariat.
9. Forma składania dokumentów:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych
zaadresowanych kopertach. Na kopercie winien być umieszczony napis: „Nabór na
stanowisko specjalisty ds. słuchaczy”.
10. Termin składania dokumentów:
do 10 lutego 2012 r. godz. 14.00
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.umwd.pl w
Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.kpss.com.pl Kolegium oraz na
tablicy informacyjnej w siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych przy
ul. Trzebnickiej 42, 50-230 Wrocław.
Download