29 04 SKO (2) - Urząd Miasta Szczecin

advertisement
Szczecin 29.04.2014
BKSiM-IV.0530.214.2014.TK
SKO: działania miasta są prawidłowe
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie potwierdza prawidłowość
działań miasta w sprawie udostępniania informacji publicznej. SKO
podtrzymuje osiem decyzji wydanych przez prezydenta miasta.
W kwietniu br. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie analizowało
osiem decyzji, wydanych przez prezydenta miasta w sprawie udostępnienia
informacji publicznej. Decyzje dotyczyły ok. 2 tys. umów. Wg SKO wszystkie
działania miasta w tej sprawie były prawidłowe.
Jedna z nich dotyczyła wniosku złożonego 12 lutego 2014 r. przez dwóch
radnych Szczecina. Wystąpili oni do prezydenta z wnioskiem o udostępnienie
informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób będących stronami umów
zawieranych przez Gminę. W sumie chodziło o 207 umów. Prezydent po
przeanalizowaniu sprawy odmówił udostępnienia żądanych informacji wydając
decyzję administracyjną, od której wnioskodawcy złożyli odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 16 kwietnia 2014 r.
SKO orzekło o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji prezydenta i podniosło
między innymi, że: W ocenie Kolegium właśnie zasady ochrony danych
osobowych stoją na przeszkodzie przekazania wnioskodawcom danych ok.
200 osób, z którymi gmina zawarła umowy cywilnoprawne.
Poza tym SKO zauważyło, ze wnioskodawcy nie dopełnili ważnego obowiązku
wynikającego z przepisów prawa. Taka ilość danych osobowych, przekazana
radnym, miałaby charakter zbioru danych. Wnioskodawców więc należałoby
traktować jako administratora tych danych. Zgodnie z przepisami taki
administrator może rozpocząć przetwarzanie danych po zgłoszeniu zbioru
danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Wnioskodawcy tego jednak nie uczynili.
„Kolegium uznało tym samym za uzasadnione utrzymanie w mocy
zaskarżonego rozstrzygnięcia, (…), w aktualnym stanie rzeczy informacje
powyższe nie powinny były zostać udostępnione, gdyż takie działanie
następowałoby z pogwałceniem zasad ochrony danych osobowych zarówno
przez organ administracji jak i wnioskodawców.”
W innym przypadku, od 5 lutego do dnia 26 lutego 2014 r., jeden
wnioskodawca złożył za pośrednictwem poczty elektronicznej siedem
wniosków dotyczących udostępnienia informacji publicznej w zakresie skanów
umów wraz z załącznikami, aneksami, fakturami, protokołami odbioru,
Dotyczyło to łącznie 1797 umów.
Tak obszerna treść wniosków prowadziła do uznania, że jest to informacja
publiczna przetworzona, co do której należy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa wykazać interes prawny. We wszystkich siedmiu przypadkach
prezydent miasta, jako organ obowiązany do udostępniania informacji
publicznej wzywał więc wnioskodawcę do wykazania, że uzyskanie
wnioskowanej informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu
publicznego. Zdaniem organu wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie
przedstawił szczególnego celu jakiemu ma służyć zgromadzenie oczekiwanych
danych. W konsekwencji odmówiono udostępnienia informacji publicznej z
uwagi na brak wypełnienia przesłanki szczególnej istotności udostępniania
objętej wnioskami informacji przetworzonej dla interesu publicznego, wydając
siedem decyzji administracyjnych. Wnioskodawca złożył od nich odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. W dniu 9 i 10 kwietnia
2014 r. SKO utrzymało w mocy wszystkie siedem zaskarżonych decyzji,
uzasadniając to między innymi tym, że „(…) organ odwoławczy – nie znalazł
podstaw do kwestionowania ustaleń Prezydenta Miasta Szczecin, iż
wnioskowana informacja publiczna z uwagi na swój zakres ma charakter
informacji publicznej przetworzonej. (…)”
Kolegium nie znalazło podstaw do podważenia prawidłowości działania
prezydenta w tym zakresie i podziela w pełni stanowisko w zakresie braku
szczególnego interesu publicznego w wytworzeniu informacji w tych sprawach.
SKO nie znalazło zatem podstaw do uznania, że realizacja wniosków będących
elementem tworzenia Totalnego Rejestru Umów Publicznych TRUP, w którego
skład mają wchodzić wszystkie umowy zawarte przez urząd miasta, była
szczególnie istotna dla obiektywnie rozumianego interesu publicznego .
W uzasadnieniach decyzji SKO można przeczytać, że „Nie wydaje się też
przekonujące twierdzenie, iż tworzenie owego rejestru następuje jak twierdzi
wnioskodawca bezkosztowo. Nie sposób abstrahować, że ów rejestr w istocie
bazuje na przekształconych do żądanej przez wnioskodawcę formy danych.
Koszt takiego działania obciąża jednostkę samorządu terytorialnego a w
konsekwencji także mieszkańców Szczecina.”
W przypadku dostępu do informacji publicznej, urząd miasta postępuje zgodnie
z przepisami, obowiązującymi w naszym kraju. Działania prezydenta mają
charakter jawny i transparentny, o czym świadczą również opinie instytucji
niezależnych od magistratu. Przykładem takich działań jest Publiczny Rejestr
Umów, który jest prowadzony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Szczecin od sierpnia ubiegłego roku. Są w nim zawarte
podstawowe dane dotyczące zawieranych przez urząd miasta umów czyli
numer umowy, data jej zawarcia, nazwa podmiotu, z którym urząd zawarł
umowę, przedmiot i wartość umowy. Rejestr podlega bieżącej aktualizacji.
Poza tym w umowach zawieranych z gminą zamieszczana jest klauzula o
rezygnacji lub nie wyrażeniu zgody na rezygnację z przysługującego prawa do
ochrony ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę
przedsiębiorcy.
Tomasz Klek
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej
Download