proces-podejmowania-decyzji-administracyjnej

advertisement
3
: proces podejmowania decyzji administracyjnej
Decyzja - wynik procesu złożonego z wielu logicznie wzajemnie powiązanych etapów. Proces
powstawania decyzji nie jest jednorodny, tylko złożony.
Mamy modele podejmowania decyzji:
model racjonalny - zakłada, że decyzja to dokonywanie wyboru między alternatywami, a więc
selekcja opcji które sprzyjają osiągnięciu celów. Decyzja jest racjonalna, jeżeli jest zorientowana na
osiągnięcie celu organizacji. Musi wystąpić racjonalny aktor, który wybiera najlepsza opcję. Fazy
podejmowania decyzji:
określenie natury problemu selekcja celów i wartości
konsekwencje wyboru
przyjęcie najlepszej strategii
Osiąga się satysfakcjonującą ocenę. W postępowaniu administracyjnym model ten oznacza
intuicyjne ignorowanie wielu czynników. Model inkrementalny - decyzja jest efektem stopniowego
i postępującego procesu dostosowania uczestników do zmieniających się warunków.
Inkrementalizm to sztuka wybrnięcia z powodów (kłopotów?). Treść tych decyzji jest ciągle
modyfikowana, brak jednego spójnego planu bo najważniejsze jest osiągnięcie celu teraźniejszego.
Decydenci funkcjonują w zmieniających się zależnościach. Treść decyzji wyjawia się jako efekt
negocjacji z grupami interesu. Służy do rozwiązywania bieżących problemów politycznych. Cechy:
Elastyczność
Zdolność do reagowania na zmiany
Negocjacyjny styl działania
Kompromis
Model biurokratyczny procesu decyzyjnego Mamy do czynienia nie z jednym publicznym procesem
decydowania, a z wieloma odrębnymi procesami w ramach wyodrębnionych organizacji. Istotna jest
kultura organizacyjna, wyznawane wartości przez decydentów, wzorce zachowań, procedury,
schematy, interesy tejże organizacji. Wady: nie uwzględnia wpływów otoczenia zewnętrznego
(zamknięty jest w sobie), nie uwzględnia grup interesu (bardzo małą rolę odgrywa sytuacja
ekonomiczno-polityczna), procesy toczą się samoistnie.
Proces decyzyjny jako aktywność w ramach wspólnoty programowej Zwolennicy tego modelu kładą
nacisk na: rolę przekonań, wartości i ideologii. Podjęte decyzje są zgodne z wartością decydentów.
Rozstrzygnięcia są oparte na przekonaniach i wartości decydentów. W ramach nich fachowcy
dostrzegają `subsystem'. W ich skład wchodzą politycy, przedstawiciele służby cywilnej
(urzędnicy), przedstawiciele grup interesu, dziennikarze, badacze (analitycy), którzy podzielają ten
sam system wartości i zdecydowali się działać wspólnie. W ten sposób oddziałują na proces
decyzyjny wewnętrznie i zewnętrznie. Fazy procesy decyzyjnego:
Faza inicjowania - inicjatywa może pochodzić od zewnątrz (media, grupy interesu, partie
polityczne, związki zawodowe) albo od wewnątrz (w ramach instytucji publicznych np.
departament, agencja rządowa).
Decyzje polityczne-opracowanie
Typy analizy decyzyjnej
metoda decyzyjna - omówienie
Wykład - Proces decyzyjny w polityce zagranicznej państwa
Władza pałstwowa i władza polityczna
Teoria decyzji politycznych
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download