Bez tytułu slajdu

advertisement
SYSTEM INFORMACYJNY W ORGANIZACJI
Trafność decyzji zależy od jakości i zakresu informacji
wykorzystywanej do podejmowania tej decyzji. Ważne jest tu
aby informacje wykorzystywane w procesie decyzyjnym były:
istotne dla danego problemu, prawdziwe, nie obciążone
błędem, nieprzypadkowe i możliwe do sprawdzenia - jednak
w praktyce bywa z tym różnie, poza tym liczy się też obecnie
coraz bardziej czas jakim się dysponuje oraz narzędzia i
finanse do zbierania, przetwarzania i analizowania informacji
istotnych dla podejmowania racjonalnych decyzji.
Im bardziej jest rozległy i skomplikowany obszar organizowania
systemu informacyjno-decyzyjnego, tym bardziej trudniej obejść się
w nim bez komputera. Systemy komputerowe umożliwiają
terminowe dostarczanie żądanych informacji, w dogodnej formie,
zmniejszają niepewność decydenta, zwykle podnoszą jakość decyzji
Zastosowanie systemów informatycznych umożliwia bieżące
kontrolowanie prawie wszystkich dziedzin przedsiębiorstwa w czasie
rzeczywistym. Bez nich kierownik, decydent ma ograniczone
możliwości zwłaszcza szybkiego działania. Stosowane są trzy
podstawowe formy skomputeryzowanych systemów informacyjnych;
• system informowania kierownictwa (SIK)
• system wspomagania decyzji (SWD)
• systemy eksperckie (SE)
SIK: dostarcza kierownikowi odpowiednich szczebli zarządzania
sformalizowanych informacji potrzebnych do skutecznego
wykonywania zadań decyzyjnych. Potrzeby informacyjne
kierowników różnią się w zależności od szczebla hierarchii.
Kierownicy naczelni wymagają informacji dotyczących głównie
planowania i kontroli strategicznej, pozyskiwanej przede wszystkim
ze źródeł zewnętrznych. Dla kierowników średniego szczebla
niezbędne są informacje zarówno ze źródeł zew. jak i wewnętrznych
Otoczenie globalne
Otoczenie globalne
Otoczenie dalsze
(i globalne wewnętrzne)
granice
Technologiczne
Otoczenie bliższe:
dostawcy, odbiorcy
polityka rządu wobec
konkurencji
granice
Socjokulturowe
Przedsiębiorstwo
Konkurenci
i potencjalni
oferenci, towary,
substytucje
Makroekonomiczne
granice
Otoczenie globalne
Obieg informacji
Polityczno-prawne
Środowisko
naturalne
granice
Otoczenie globalne
Słabo określone
lub nieokreslone
Potrzeby
informacyjne
nieustrukturyzowany
Szczebel strategiczny
Charakter
problemu
Szczebel taktyczny
Szczebel operacyjny
Personel wykonawczy
Dobrze określone
Dobrze ustrukturyzowany
Zarząd firmy, cele
Otoczenie
dalsze
Ośrodek decyzyjny
nadrzędny
Otoczenie
bliższe
Ośrodek decyzyjny
podrzędny d/s .......
Ośrodek decyzyjny
podrzędny d/s .......
Ośrodek decyzyjny
podrzędny d/s .......
Ośrodek
wykonawczy d/s ...
.......
Ośrodek
wykonawczy d/s ...
Ośrodek
wykonawczy d/s ...
.......
PRODUKTY
Zbieranie informacji
obieg informacji
PRODUKTY
RYNEK
obieg decyzji
PRODUKTY
Zbieranie informacji
obieg produktów
Dla dobrego zaprojektowania SIK należy:
 koniecznie włączyć użytkowników systemu do zespołu
projektowego SIK
 wykonać szczegółowe rozważania kosztów systemu
Wyselekcjonować najistotniejsze informacje
wypróbować system przed jego wdrożeniem
przeszkolić staranne operatorów i użytkowników systemu
SWD ( System wspomagania decyzji): jest systemem informacyjnym
zapewniającym użytkownikowi bezpośredni dostęp do informacji,
umożliwiającym mu podejmowanie nieustrukturalizowanych
decyzji. W przeciwieństwie do SIK, w SWD istnieje bezpośrednia
interakcja między użytkownikiem a danymi. SWD umożliwia
stworzenie tzw. grupowego systemu wspomagania decyzji (GSWD)
co pozwala na manipulowanie danymi we wzajemnej interakcji, w
czasie narady prowadzonej dla wypracowania decyzji grupowych
Systemy eksperckie: są jedna z form sztucznej inteligencji. Są one
jednoznacznie zorientowane na użytkownika. Odpowiadają nie tylko
na jego pytania, ale mogą mu podpowiadać, zadawać pytania,
diagnozować problemy, zalecać rozwiązania i uzasadniać swoje
diagnozy. Do modułu uzyskiwania wiedzy wprowadzany dane
pozyskiwane od szerokiego grona ekspertów reprezentujących
interesujące nas dziedziny i dyscypliny wiedzy. Stosując myślenie
indukcyjne, czyli wykorzystując związki między twierdzeniami z
różnych dziedzin wiedzy, budujemy bazę wiedzy w postaci reguł,
zasad, z której będziemy korzystali w procesie podejmowania decyzji.
Współcześnie decyzje podejmowane są najczęściej w sytuacjach
niepewnych, trzeba więc stale do systemu eksperckiego wprowadzać
zmiany, dotyczące na przykład metod wnioskowania w sytuacji
danego przedsiębiorstwa, należy stworzyć bazę reguł wnioskowania.
Systemy eksperckie są zwykle samouczące się i zapamiętują
automatycznie stosowane przez użytkownika reguły zasady decyzyjne.
Oprogramowanie systemów eksperckich umożliwia rozwiązywanie
problemów w sposób zbliżony do ludzkiego rozumowania (ale do
ludzkiego umysłu w myśleniu koncepcyjnym, nie rutynowym mu
bardzo daleko!) i uzasadnianie przyjętych rozwiązań poprzez:
• listę rozwiązań alternatywnych z uzasadnieniem ich odrzucenia
• logicznego uzasadnienia drogi postępowania
• listy reguł wnioskowania, czyli tzw. heurystyk
Hybrydowe (mieszane) systemy eksperckie łączą algorytmy
klasycznej matematyki z heurystykami typowymi dla sztucznej
inteligencji, a więc umożliwiają podejmowanie zarówno decyzji
ilościowych, jak i jakościowych, oczywiście zawsze w ograniczonym
zakresie. Do decyzji wymagających myślenia niestandardowego, nie
rutynowego, w nowej sytuacji konieczny jest człowiek z jego
możliwościami koncepcyjnego myślenia. Nawet najlepsze systemy
komputerowe liczba sieci neuronowych dorównują małej myszy !
Download