Systemy wspomagania decyzji - Zakład Informatyki

advertisement
POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza
WYDZIAŁ
BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
KIERUNEK
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
SPECJALNOŚĆ
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w
przedsiębiorstwie
FORMA I STOPIEŃ STUDIÓW
Stacjonarne II stopnia
KARTA PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU
SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: Galina Setlak dr hab. inż., prof. nadz. PRz.
Kontakt dla studentów: tel.
86-51-433,
e-mail: [email protected]
Nauczyciel/e prowadzący: Galina Setlak, dr Jan Smykla
Katedra/Zakład/Studium: Zakład Informatyki
Semestr
całkowita
liczba
godzin
W
1
45
15
C
L
P (S)
30
ECTS
3
PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE WRAZ Z WYMAGANIAMI
Matematyka, Algebra liniowa, Technologie informacyjne, Informatyka, Bazy danych, Badania
operacyjne
TREŚCI KSZTAŁCENIA WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ
WYKŁAD:
1. Proces decyzyjny. Modelowanie procesów decyzyjnych, identyfikacja struktury
i parametrów modeli. Fazy procesu decyzyjnego. Podejmowanie decyzji na poziomie
operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Definicja i geneza systemów wspomagania
decyzji (SWD) – funkcje, struktura, procesy. Podstawowe funkcji systemów wspomagania
decyzji (rozpoznanie problemu, zaklasyfikowanie go do określonej grupy decyzyjnej,
tworzenie modeli danych i procesów, generowanie wariantów dopuszczalnych rozwiązań
oraz pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania).
2. Projektowanie SWD: abstrakcja, konkretyzacja, weryfikacja, wdrożenie. Metody
i narzędzia projektowania SWD. Komunikacja z użytkownikiem, projektowanie interfejsu
użytkownika.
3. Zastosowanie popularnych narzędzi do realizacji SWD (arkusze kalkulacyjne i systemy
zarządzania bazami danych, zastosowanie metod optymalizacyjnych). Przewidywanie
wyników za pomoc eksperymentów symulacyjnych. Przygotowywanie bazy danych na
potrzeby SWD.
LICZBA
GODZIN
2h
4h
2h
4.
5.
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji – systemy hybrydowe. SWD oparte o bazę
wiedzy - inteligentne systemy wspomagania decyzji. Projektowanie i realizacja
inteligentnych SWD z zastosowaniem narzędzi sztucznej inteligencji (sieci neuronowe,
algorytmy genetyczne, logika rozmyta). Integracja SWD z systemami ekspertowymi.
Współczesne tendencje rozwoju SWD. Hurtowni danych dla SWD. Wpływ SWD na
funkcjonowanie organizacji. Metody oceny skuteczności działania SWD.
ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN
LABORATORIUM:
1. Praca z zintegrowanym pakietem Systemu wspomagania decyzji AITECH DSS 4.5. Jego
możliwości i narzędzia. Projektowanie i tworzenie SWD.
2. Projektowanie i realizacja systemów wspomagania decyzji z zastosowaniem zintegrowanego
pakietu sztucznej inteligencji Aitech SPHINX 4.5. Tworzenie drzew decyzyjnych w
DeTreex 4.5.
3. Zastosowanie symulatora sieci neuronowych Neuronix do wstępnego przygotowania danych
i wiedzy dla SWD. Projektowanie i tworzenie inteligentnych systemów wspomagania
decyzji z zastosowaniem narzędzi sztucznej inteligencji..
4. Opracowanie neuronowo-rozmytych klasyfikatorów z wykorzystaniem Fuzzy Logic
Toolbox for Matlab.
5. Wielowymiarowe modele danych. Projekt hurtowni danych dla SWD
6. Kolokwium zaliczeniowy
RAZEM:
4h
3h
15 godzin
6h
4h
6h
6h
6h
2h
30 h
Dyżury dydaktyczne (konsultacje): w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki
EFEKTY KSZTAŁCENIA – NABYTE UMIEJĘTNOŚCI
W wyniku nauczania przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi nowoczesnymi metodami do
tworzenia systemów wspomagania decyzji. Zapoznają się z podstawami procesów decyzyjnych oraz
metodami i narzędziami informatycznymi, wspomagającymi podejmowanie decyzji. Nabędą umiejętności
wykorzystania SWD (na przykładzie AITECH DSS 4.5) do rozwiązywania określonych problemów
decyzyjnych oraz tworzenia inteligentnych systemów doradczych z wykorzystaniem pakietu programowego
AITECH SPhinx 4.5.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (RODZAJU ZAJĘĆ)
Laboratorium: sprawdzian oraz kolokwium zaliczeniowy.
Zaliczenie przedmiotu: Egzamin pisemny przy komputerze
WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ
1.
2.
3.
4.
Zieliński J.S. (red.), Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
WNT, W-wa, 2005
Pod red. T. Szapiro: Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, W-wa,2000
Celina M. Olszak: Zarys metodologii multimedialnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu,
Wyd-wo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2000
WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ
1.
2.
Turban E., J.E.Aronson: Decision Support Systems and Intelligent Systems. New Jersey: Prentice
Hall.2001.P.865.
Knosala R. Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inzynierii produkcji, WNT, Warszawa, 2002
Podpis
nauczyciela
odpowiedzialnego
za
przedmiot
Podpis kierownika katedry
(zakładu/studium)
Data i podpis dziekana
właściwego wydziału
Download