Zarządzenie to szczególny sposób kierowania

advertisement
Zarządzenie to szczególny sposób kierowania działalnością ludzi zatrudnionych w
podmiotach gosp., obejmujących tworzenie, kontrolę oraz ciągłe dostosowywanie
reguł postępowania w danym przedsiębiorstwie do aktualnych potrzeb.
Sterowanie – oddziaływanie na określony układ, służące do zapewnienia jego
zachowania się w sposób żądany.
Kierowanie- działanie kierującego zmierzające do spowodowania zachowania ludzi
zgodnie z wolą kierującego lub tez zgodnie z celami organizacji.
Rodzaje kierowania: Administrowanie, Przywództwo, Zarządzanie.
Źródła władzy- wg Maxa Webera: tradycja, prawo, charyzma osoby.
Wg rodzajów kompetencji Krzyżanowski: formalne, intelektualne, materialne.
Wg Frencha Revena władza: nagradzania, wymuszania, z mocy prawa, eksperta,
odniesienia.
Wg Pfeffera: z pozycji organizacyjnych, z kontroli nad krytycznymi źródłami
zasobów, dostępu do informacji i kanałów komunikacji, ze zdolności do panowania
nad różnorodnością i niepewnością.
Zarządzanie to zespół działań decyzyjnych obejmujących funkcję planowania,
organizowania, motywowania i kontrolowania nastawione na wykorzystanie zasobów
organizacji i otoczenia z zamiarem osiągnięcia celów skutecznie i wydajnie.
Cechy: dot. ludzi, osadzone jest w kulturze, wymaga prostych i zrozumiałych
wartości, zapewnia adaptację i uczenie się organizacji, oparte na komunikowaniu się,
wymaga wskaźników efektywności, rezultatem jest zadowolony klient.
Zarządzanie jest rozumiane jako proces regulacji polegający na: pozyskiwaniu,
gromadzeniu i przekształcaniu informacji o stopniu zaspokojenia potrzeb,
wprowadzeniu zmian.
Funkcje zarządzania(pewne czynności obejmujące kierowanie do sformułowania do
wykonania) : planowanie, organizowanie, rozkazywanie i koordynowanie,
kontrolowanie.
Trzy poziomy zarządzania: strategiczny(działania), taktyczny(odpowiedź na
działanie), operacyjny(reakcja na odpowiedź).
PLANOWANIE
Polega na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk,
które by samoistnie nie zaistniały.
Cechy planu: celowość, prymat planowania, kompletność, skuteczność.
Proces planowania obejmuje: prognozowanie, programowanie, tworzenie planu.
Etapy procesu planowania: ustalenie celów, identyfikowanie problemów,
poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, ocenianie konsekwencji, dokonanie wyboru,
wdrażanie planu, kontrola realizacji.
ORGANIZOWANIE
Strategia organizacji i wszystkie jej cele są realizowane przez ludzi.
Funkcja zarządzania potencjałem społecznym- rekrutacja i selekcja uczestników
organizacji, ich nagradzanie, karanie i rozwój.
Podejścia do realizacji tej funkcji: model sita ( selekcja najlepszych), model kapitału
ludzkiego.
Funkcje planowania personelu: redukcja kosztów personalnych i społecznych,
optymalizacja org. zasobu wiedzy i kompetencji, określenie kompetencji, ciągłość
uczestnictwa, opracowanie i stosowanie odpowiednich kryteriów oceny i narzędzi
pomiaru.
Elementy systemu personalnego: obsada, ocenianie, wynagrodzenie, kształcenie i
rozwój.
Plany zawodowe: „niewidzialna ręka”; „poszukiwanie pereł”; planowanie karier.
MOTYWOWANIE
Motywacja-stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania.
System motywacyjny- system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest
zachęcenie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań
niekorzystnych z punktu widzenia całości.
Podejście: behawioralne-czynniki zewnętrzne, psychodynamiczne - wewnętrzne
wyznaczniki ( hierarchia potrzeb: fizjologiczne, bezpieczeństwa, afiliacji, szacunku,
samorealizacji), poznawcze- rola informacji.
KONTROLOWANIE
Kontrola polega na porównywaniu informacji o tym, co rzeczywiście następuje w
trakcie wdrażania planu w życie, z planami.
Działania dostosowawcze: zmiana działań w taki sposób by ich wyniki zbliżyły się do
danych zaplanowanych, analiza i ewentualna modyfikacja planu, ponowna ocena.
Fazy procesu kontrolnego: ustalenie norm, celów, metod pomiaru efektywności;
ustalenie rzeczywistego stanu działania; porównanie stanu rzeczywistego ze stanem
pożądanym w danym działaniu; podjęcie działań korygujących.
Controlling- system sterowania organizacją, zorientowany na wynik i realizowany
poprzez planowanie, kontrole i kierowanie.
Celem controllingu jest przeprowadzenie korekt i sprawowanie nadzoru nad różnymi
dziedzinami działalności firmy. Cel jest realizowany przez tworzenie odpowiednich
struktur i procedur wewnętrznych oraz integrowanie celów.
Download